?Tezkere kan d?k?lmesine onayd?r?

DTP, EMEP, EHP?nin de aralar?nda bulundu?u bir?ok siyasi ?rg?t, kurum, dernek ve sendika son d?nemde g?ndeme gelen tezkereye ili?kin ?nsan Haklar? Derne?i ?stanbul ?ubesi?nde bas?n toplant?s? d?zenledi.


DTP, EMEP, EHP?nin de aralar?nda bulundu?u bir?ok siyasi ?rg?t, kurum, dernek ve sendika son d?nemde g?ndeme gelen tezkereye ili?kin ?nsan Haklar? Derne?i ?stanbul ?ubesi?nde bas?n toplant?s? d?zenledi.
Beyt??ebap?ta korucular?n, Gabar?da da 13 askerin ?ld?r?lmesinden sonra g?ndeme gelen s?n?r ?tesi operasyon tart??mas? ve tezkereye ili?kin yap?lan ortak a??klamay? okuyan EHP?li ?zg?r Do?an, bas?n yay?n organlar?nda hep bir a??zdan K?rt d??man? s?ylemlerin hayk?r?ld???n?, DTP?nin h?k?met ve askeri kurumlar taraf?ndan hedef g?sterildi?ini s?yledi. Hedef g?sterilen bu a??klamalardan sonra DTP?nin genel merkezi de dahil il, il?e ?rg?tlerinin sald?r?ya u?rad???n? baz? parti binalar?n?n kundakland???n? belirten Do?an, sald?rganlar serbest b?rak?l?rken DTP?li y?neticilerin tutukland???n? dile getirdi.
Asl?nda yap?lmak istenin olas? operasyonlar? t?m ?lke geneline yaymak, lin?leri ve yeni sald?r?lar? yayg?nla?t?rmak oldu?unu vurgulayan Do?an, ?K?rt illerinde da? ta? bombalan?rken, metropollerde de sivil katliamlar?n ?n?n? a?arak, ?rk?? anlay?? yayg?nla?t?r?lmak istenmektedir? dedi. K?rtlere d?n?k yeni sald?r?lar? yayg?nla?t?rmak istendi?ine dikkati ?eken Do?an, ?Yeni U?urlar?, Enesleri, B?lent Karata?lar? katletmek i?in bug?n?n O.S?leri yarat?lmaya ?al???l?yor? diye konu?tu.
G?revlerinin tezkereye kar?? ??kmak oldu?unu belirten Do?an, tezkereye evet demenin kan d?k?lmesini ve katliamlar? onaylamak oldu?unu s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net