S?f?r noktas?nda hay?r sesleri

H?k?met, Kuzey Irak?a olas? bir operasyon i?in haz?rl?klar?n? s?rd?r?rken, s?n?r kenti ??rnak?tan kar?? sesler y?kseldi.


H?k?met, Kuzey Irak?a olas? bir operasyon i?in haz?rl?klar?n? s?rd?r?rken, s?n?r kenti ??rnak?tan kar?? sesler y?kseldi. ??rnak?ta halka seslenen DTP Milletvekili Hasip Kaplan, ?Siz operasyon istiyor musunuz?? diye sorunca, kalabal?k hep bir a??zdan, ?Hay?r? dedi. Kaplan, ???te ben bu halk?n vekiliyim ve ben de operasyona hay?r diyorum? diye konu?tu.
??rnak??n ?dil il?esinde belediye taraf?ndan d?zenlenen gen?lere moral konserinde konu?ma yapan DTP ??rnak Milletvekili Hasip Kaplan, Ba?bakan Erdo?an??n ABD?de kabul edilen Ermeni tasar?s? ile ilgili olarak d?zenledi?i toplant?ya di?er partileri davet ederken, DTP temsilcilerinin i?eriye al?nmad???n? hat?rlatt?.
Kaplan ??yle devam etti: ?Halk?n iradesine sayg?s?zl?k yap?l?yor ve Bush?a yalvar?yor, ona ra?men tasar? kabul ediliyor. Ba?bakan Erdo?an??n ruh hali ?ok bozuldu, bu ruh haliyle ABD?ye horozlan?yor ve o da yetmiyor AB?ye ?at?yor ve o da yetmiyor. Ba?bakan Erdo?an??n psikolojisi o kadar bozulmu? ki her g?n DTP?ye ?at?yor ve Meclis?te diyor ki DTP tezkereye ?Hay?r? diyor. Bask? yap?yor, sen tezkereye ?Evet? demezsen 94?teki gibi DEP milletvekilleri gibi hapse atar?m, bo?ar?m diyor.?
?Sen sultan m?s?n??
Konu?mas? s?k s?k sloganlarla kesilen Kaplan, ??yle konu?tu: ?Buradan Ba?bakan?a soruyorum, ey Ba?bakan sen sultan m?s?n, biz senin k?len miyiz? Biz halkla geldik, halkla gideriz. Biz Ankara?ya gelirken Ankara?y? demokratik zemin olarak g?rd?k. Cumhuriyet?ten bu yana hi?bir h?k?met K?rt sorununu ??zmedi ve biz demokratik yollarla ??zmeye geldik. Ama Ba?bakan Erdo?an her g?n DTP?ye sald?r?yor. Biz ?ok a??k diyoruz ki operasyon ??z?m de?ildir. Bu da?larda 15 g?venlik kuvveti ya?am?n? yitiriyorsa yar?n ??kacak bir tezkerede 100?lerin, 500?lerin cenazeleri gelirse muhalefet partileri ka?acak delik arayacak ve halk yakalar?na yap??acak.?
Halka ?Siz operasyon istiyor musunuz?? ?eklinde soran Kaplan, halk?n hay?r demesi ?zerine ???te ben bu halk?n vekiliyim ve ben de operasyona hay?r diyorum? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
Barzani ?siyasal ??z?m? ?nerdi

Kuzey Irak?taki K?rt y?netimin Ba?kan? Ne?irvan Barzani, PKK?nin s?n?r? ge?erek T?rkiye?de sald?r?lar d?zenlemesine engel olmaya kararl? olduklar?n? s?yledi ve sorunun siyasal yollardan ??z?m?nden yana olduklar?n? s?yledi.
Ne?irvan Barzani, El Cezire Televizyonu?na yapt??? a??klamada, ?Biz, b?lge h?k?meti olarak topraklar?m?z?n ya da Irak topraklar?n?n, herhangi bir kom?u ?lkeye kar?? d?zenlenecek sald?r?lar i?in kullan?lmas?na izin vermeyece?iz? dedi.
PKK?nin yaln?zca T?rkiye i?in sorun olmad???n? belirten Barzani, ge?mi?te kendileri i?in de bu ?rg?t?n ?sorunlara yol a?t???n?? kaydetti. Barzani, ?PKK sorunundan yarar sa?lad???m?z do?ru de?il, ancak bu sorun sava? yoluyla ??z?lemedi?i i?in siyasal ??z?m i?in ?abalamam?z gerekiyor? diye konu?tu.
?iddeti yaln?zca siyasal bir ??z?m?n bitirebilece?ini ifade eden Barzani, ?13 T?rk askerinin ?ld?r?lmesi nedeniyle ?ok ?zg?n?z. Sorunu ??zmeye yard?m? olmayan bu sald?r?y? k?n?yoruz. Akacak daha fazla kan, sorunu daha kar???k bir duruma getirir. Bu ?iddete bir nokta koymak zorunday?z? dedi.
T?rk politikac?lar?n bak?? a??lar?n? de?i?tirmeleri gerekti?ini belirten Barzani, T?rkiye ve sorunun t?m taraflar?n?n, bar???? bir ??z?m bulmak i?in ?al??mak zorunda olduklar?n? s?zlerine ekledi.
www.evrensel.net