hayat s?zl???

 • A?k: 1 sesli, 2 sessiz veya 2 saftorikten olu?an s?zc?k.
  Dil: Baz? dejenere insanlar?n konu?mak i?in kulland?klar? cinsel organ.
  Ba? A?r?s?: Kad?nlar taraf?ndan en s?k kullan?lan do?um kontrol y?ntemi


  A?k: 1 sesli, 2 sessiz veya 2 saftorikten olu?an s?zc?k.
  Dil: Baz? dejenere insanlar?n konu?mak i?in kulland?klar? cinsel organ.
  Ba? A?r?s?: Kad?nlar taraf?ndan en s?k kullan?lan do?um kontrol y?ntemi.
  Nanosaniye: Trafikte ?????n ye?ile d?nmesi ve arkadakinin korna ?almas? aras?nda ge?en s?re.
  Futbol: Kad?nlar?n kocalar? yerine bilmeden evlendikleri nesne.
  Kuantum Fizi?i: Gece vakti, karanl?k bir odada var olmayan bir kediyi arayan k?r adam.
  Entellektuel: 2 saat boyunca seksten ba?ka bir?ey d???nmeyi becerebilen insano?lu.
  Ekip ?al??mas?: B?t?n su?lar? ekibin geri kalan?na y?klemeyi sa?layan ?al??ma bi?imi.
  Doktor: Hastal???n?z? ila?larla iyile?tiren, sonra da sizi faturlarla ?ld?ren ki?i.
  Patron: Ge? kald???n?zda i?e erken gelen, erken geldi?inizde ge? kalan ki?i.
  G?zya??: Erkek g?c?n?n, kad?n g?c? kar??s?nda bozguna u?rat?lmas?na yarayan hidrolik g?? birimi.
  S?ylenti: Ses h?z?ndan bile h?zl? da??lan haberler.
  ?yimser: Kazayla nehre d??t???nde banyo yapmaya ba?layan ki?i. Size cehenneme gitmenizi ?yle bir dille anlat?r ki, bu yolculuk i?in can atars?n?z.
  VS: Di?erlerini, ger?ekte bildiklerinizden daha ?o?unu bildi?inize inand?rman?z? sa?layan bir i?aret.
  Ofis: Gergin bir ev hayat?ndan sonra gev?edi?iniz yer.
  Kom?syon: Kendi ba?lar?na hi?bir ?ey yapamayan ve birlikte hi?bir ?eyin yap?lamayaca??na karar vermek i?in biraraya gelen insanlar...
  www.evrensel.net