Oynamak da z?plamak da parayla

Manisa?n?n G?zelyurt Mahallesi?nde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ?lk??retim Okulu bah?esinde ticari ama?l? ?nce hal? saha yap?ld?; sonra da yap?lan hal? sahan?n yan?na trambolin kuruldu. Trambolin teneff?slerde ??rencilere 5 dakikas? 1 YTL?ye kiralan?yor


Manisa?n?n G?zelyurt Mahallesi?nde bulunan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ?lk??retim Okulu bah?esinde ticari ama?l? ?nce hal? saha yap?ld?; sonra da yap?lan hal? sahan?n yan?na trambolin kuruldu. Trambolin teneff?slerde ??rencilere 5 dakikas? 1 YTL?ye kiralan?yor.
Okul ?n?nde ?ocuklar?n? bekleyen ??renci velileri yap?lan uygulamaya tepki g?stererek, ??ocuklar?m?za okulda yiyecek i?ecek almalar? i?in 1-2 milyon lira har?l?k veriyoruz. Verdi?imiz bu ha?l?klar? da trambolinde z?plamak i?in harc?yorlar. ?ocuklar?m?z hem a? kal?yorlar, hem de terleyip hasta oluyorlar. Bunun kald?r?lmas?n? istiyoruz? diyorlar.
Yap?lanlar m?d?r?n iste?iyle
Okulda yap?lan bu uygulamalarla ilgili g?r??lerine ba?vurmak istedi?imiz okul m?d?r? Ra?it Duysak??n umrede oldu?unu belirten okul y?neticileri kendilerinin bu konuda bilgileri olmad???n?, okul m?d?r?n?n konuyla ilgili bilgisi oldu?unu, 23 Ekim?de m?d?r?n umreden d?nece?ini s?ylediler. Olay?n yarg?da oldu?unu ifade eden y?neticiler, hal? sahan?n ders saatleri i?inde ?cretsiz olarak ??renciler taraf?ndan kullan?ld???n? belirtip kendilerinin konu?mak istemediklerini s?ylediler. Semt sakinleri, yap?lan uygulamay? ?e?itli resmi kurumlara ?ikayet ederek hal? sahan?n ve trambolinin kald?r?lmas? i?in mahkemeye ba?vurdular.
Kurulan hal? sahan?n yap?m? s?ras?nda, bir?o?u 10 y?ll?k 20?den fazla a?ac?n kesildi?i, burada bulunan basketbol ve voleybol gibi oyun sahalar?n?n kald?r?ld???n?, b?ylece 2 bin 500 metrekare dolay?nda olan okul bah?esinin yakla??k ??te iki oran?nda daralt?ld???n? s?yleyen semt sakinleri, hal? sahan?n derslerden sonra ve gece ?zel bir i?letmeci taraf?ndan d??ar?dan gelenlere kiraya verildi?ini s?yl?yorlar. Hal? sahan?n yap?ld??? alan?n daha ?nce okul ??rencileri ve semtteki gen?lerin derslerden sonra oyun alan? olarak kullan?ld???n? s?yleyen semt sakinleri, gen?lere oyun alan? kalmad???n? belirttiler.
Mahkemeye ba?vuruldu
Semt sakinlerinden Hulusi Co?kun, okul bah?esine hal? saha yap?lmas?n? yad?rgad???n? belirterek bu konuda mahalleli olarak tepkili olduklar?n? s?yledi. ?e?itli devlet kurumlar?na ?ikayette bulunan Co?kun, hal? sahan?n kapat?lmas? i?in mahkemeye ba?vurdu?unu belirtti.
?n?m?zdeki g?nlerde g?r?lecek davaya E?itim Sen Manisa ?ubesi de m?dahil olarak kat?lacak. (Manisa/EVRENSEL)
Gerekirse kald?r?r?z
Konuyla ilgili gazetemize a??klamada bulunan Manisa Milli E?itim M?d?r? Hasan ?zdemir, kendilerine Okul Aile Birli?i taraf?ndan masraflar? kar??lamak, mesai saatinden sonra kiraya verilmek kayd?yla hal? saha yap?m? i?in ba?vuruda bulunuldu?unu, gerekli inceleme yap?larak, valili?in onay?yla hal? sahan?n yap?ld???n? belirterek, ?Saha yap?l?rken bize vatanda?lardan basketbol sahas?n?n yok edildi?i ve a?a?lar?n kesildi?i ?ikayeti geldi. A?a?lar yok ediliyorsa bu karar? g?zden ge?iririz dedik. Okul idaresi ye?ilin yok edilmedi?ini s?yledi. Biz de yapt???m?z incelemede 15-20 kadar ?o?u akasya a?ac? olmak ?zere baz? a?a?lar?n kesildi?ini tespit ettik. Valilik konuyla ilgili inceleme ba?latt?.
Okul i?ine kurulan trambolinden haberinin olmad???n? s?yleyen ?zdemir, ?Trambolin kuruldu?unu sizden duyuyorum. Bunu inceletece?im, b?yle bir ?ey olamaz. Kurulan tesislerden ??rencilerin para ?deyip yararlanmas? m?mk?n de?il, paral? olamaz? dedi.
Davaya m?dahiliz
E?itim Sen Manisa ?ube Sekreteri Hamdullah M?ft?o?lu, gazetemize yapt??? a??klamada, hal? sahan?n mahkemelik olmas?na ra?men geceleri kiraya verilmeye devam edildi?ini belirtti. M?ft?o?lu, E?itim Sen olarak e?itimde ?zelle?tirme uygulamalar?na kar?? y?llard?r m?cadele verdiklerini buna kar?? durduklar?n? ifade ederek, ?Y?neticiler yapt?klar? bu uygulama ile e?itimi ?zelle?tirmenin de ?tesine ge?erek, okul bah?esini ??rencilerin oyun alan? olmaktan ??kar?p, ?zel bir firmaya ticari ama?l? hal? saha ve trambolin alan? olarak a?m??t?r.
Yasalara g?re okul bah?eleri mesai saatleri i?erisinde okul ??rencilerinin, mesai saatleri d???nda da okulun bulundu?u semtin ?ocuklar?n?n ?cretsiz yararland?klar? oyun ve dinlenme alanlar?d?r. Bu yasalarla belirlenmi?tir. Bu nedenle burada yap?lan uygulama ister okul m?d?r?, isterse de Milli E?itim M?d?r? veya herhangi bir merci taraf?ndan yap?ls?n yasal de?ildir.
Biz, E?itim Sen olarak, okul bah?elerinin paral? hale getirilerek, rant alan? olarak kullan?lmas?na kar?? ??k?yoruz. Adli mercilerden bu i?lemin durdurulmas?n? talep ediyoruz. ??lemin durdurulmas? i?in a??lan davaya E?itim Sen Manisa ?ubesi olarak m?dahil olarak kat?laca??z? dedi.
Kenan ?etin
www.evrensel.net