?l?m? kadermi?!

G?nler ?ncesinden yap?lan uyar?lara ra?men ?stanbul?da ya?mura kar?? al?nmayan ?nlemler bir cana mal oldu. Azeri uyruklu Ayd?n ?smailov ?al??t??? i?yerinin makinelerini kurtarmaya ?al???rken ya?am?n? yitirdi.


G?nler ?ncesinden yap?lan uyar?lara ra?men ?stanbul?da ya?mura kar?? al?nmayan ?nlemler bir cana mal oldu. Azeri uyruklu Ayd?n ?smailov ?al??t??? i?yerinin makinelerini kurtarmaya ?al???rken ya?am?n? yitirdi. ??yeri sahibi ?l?m? ?kader? olarak de?erlendirmekle yetindi.
Bayram ?ncesinden ba?layarak yap?lan uyar?lara ra?men g?z g?re g?re gelen ya?mura, gerekli ?nlemi almayan yetkililer ?stanbul?un ?do?al afet? ya?amas?na neden oldular. Ya?mur sonras?nda ya?anan su bask?nlar? nedeniyle y?zlerce ?stanbullu ma?dur olurken onlarcas? da evsiz kald?. ?stanbul?un ya?ad??? ?do?al afetin? en ac? ve trajik olay? ise Esenler At??alan??nda ya?and?. Yetersiz altyap? nedeniyle At??alan??ndaki ev ve i?yerlerini su basmas? i?in ?? bu?uk saatlik ya?mur yetti. At???lan? Turgut Reis Mahallesi Cengiz Topel Caddesi 463 No?lu Sokak?taki Onur Tekstil de bask?nlardan di?er ev ve i?yerleri gibi nasibini ald?. ?al??t??? i?yerinin diki? makinelerini kurtarmaya ?al??an Azeri uyruklu 18 ya??ndaki tekstil i??isi Ayd?n ?smailov, suyun bas?nc?na dayanamayarak ??ken duvar?n ard?ndan sulara g?m?lerek ya?am?n? yitirdi.
Makinesini kurtard??? patron ?l?m?ne ?kader? diyor
?smailov?un, makinelerini kurtarmak i?in can?n? ortaya koydu?u 150 ki?inin sigortas?z ve i? g?venli?inden yoksun ?al??t?r?ld??? Onur Tekstil?in sahibi ?zeyir G?lery?z olay? ?kader? olarak de?erlendirmekle yetindi. G?lery?z, ya?anan ac? olayla ilgili olarak ?Ya?murun ya?mas? ve duvar?n patlamas?n? biz istemedik, bunun konu?ulacak bir taraf? yok. Ke?ke Ayd?n ?lmeseydi. Ama kaderi b?yleymi?, biz ne yapal?m? dedi. ?smailov?un ailesiyle g?r??memizi engelleyen G?lery?z, 100 bin YTL zarar? oldu?unu belirterek ?Bu da bizim kaderimiz? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Mahalleli de kaderine terk edildi

Mahalle esnaflar?ndan Necat ?lhan, ?Daha ?nce b?yle olmu?tu. Zarar?m? kar??layabilmek i?in bankadan kredi ?ektim, ?u an 200 bin YTL kredi borcum var? dedi. ?Belediye yine gelecek s?rt?m?z? s?vazlayacak ?Tamam karde?im, can?m karde?im? diyecekler ve sonra ?ekip gidecekler? deyen ?lhan, zararlar?n?n kar??lanmas?n istedi.
Evi ve marketi hasar g?ren Yusuf ?zdemir de belediyenin g?stermelik i?ler yapmaya ?al??t???n?,sorunlar? ??zmedi?ini s?yledi.
Halim Ko?ba?a da ?Se?im zaman? burada bize s?z verenler ?imdi neredeler? konvoylarla se?im turu atmak yetiyor mu?? diyerek tepkisini dile getirdi.
Belediye ve ?SK? sorumlu
?te yandan, TMMOB ?evre M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ubesi, yapt??? a??klamada belediyenin sorumlul?una dikkat ?ekerek, Ba?bakan??n, ?sel bask?nlar? tarihe kar??t?? s?yleminin ?koca bir fiyasko? oldu?unun ortaya ??kt??? ifade edildi.
Bak?rk?y Belediyesi ise sa?anak ya??? nedeniyle il?ede ya?anan su bask?n?ndan zarar g?ren 20-25 ailenin otellere yerle?tirildi?ini bildirdi. A??klamada, ya?ananlardan ?SK??nin sorumlu oldu?u ifade edildi.
Ayr?ca su bask?nlar? nedeniyle kullan?lamaz hale gelen ev ve i?yerlerinde temizlik ve hasar tespit ?al??malar? s?r?yor.
B?lent Zeytin
www.evrensel.net