?iddet uygulayanlar sayg? g?r?yor

TBMM?de ge?en d?nem g?rev yapan ?iddet Ara?t?rma Komisyonu?nun Konya?da cezaevlerinde kalan ?ocuk ve gen?lerle ilgili durum ve davran?? belirleme anketi, ?su?lu? ?ocuklar?n, ?iddet uygulayan insanlar?n daha sayg?n oldu?una inand???n? ortaya koydu


TBMM?de ge?en d?nem g?rev yapan ?iddet Ara?t?rma Komisyonu?nun Konya?da cezaevlerinde kalan ?ocuk ve gen?lerle ilgili durum ve davran?? belirleme anketi, ?su?lu? ?ocuklar?n, ?iddet uygulayan insanlar?n daha sayg?n oldu?una inand???n? ortaya koydu. TBMM ?iddet Ara?t?rma Komisyonu?nda uzman olarak g?rev yapan ve Hayatboyu E?itim Geli?im Derne?i Ba?kan? olan Adem Solak, yapt??? a??klamada, komisyon ad?na T?rkiye?deki 20 cezaevindeki 2 bin 115 ?ocuktan (18 ya? alt?) 1445?i ile g?r??erek kapsaml? bir anket yapt?klar?n? belirtti.
Konya?da cezaevine giren gen?lerin ??renci olma durumlar?n?n T?rkiye ortalamas?na g?re daha fazla oldu?una dikkat ?eken Solak, bu durum son y?llarda artan ?okullarda ?iddet? olgusunu d???nd?rd???n? s?yledi.
Konya?da ankete kat?lanlardan y?zde 54.2?si, toplumdaki insanlardan ac?mas?z olanlar?n daha ?ok sayg? g?rd???ne inan?yor. Bu oran, ?lke genelindeki ayn? soruya verilen y?zde 48.6?l?k yan?tla paralellik olu?turuyor. Solak, Konya?da su?a kar??m?? ?ocuklar?n gelece?e umutla bakamad?klar?n?, y?zde 37.5?inin hayat? anlams?z ve bo? bir alan olarak alg?lad???n?, bunun ?iddete g?t?ren temel duygu oldu?unu, toplumun gelece?i i?in k?t? sonu?lar do?urabilece?ini s?yledi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net