G?NCEL

 • AKP H?k?meti taraf?ndan TBMM?den ??kar?lmak istenen tezkere tamamen i? kamuoyuna y?neliktir.


  AKP H?k?meti taraf?ndan TBMM?den ??kar?lmak istenen tezkere tamamen i? kamuoyuna y?neliktir. AKP, bir y?l s?reli bir tezkere ??karmay? planl?yor Meclis?ten. Medya taraf?ndan ?yle bir propaganda yap?l?yor ki, sanki tezkere ??kt???n?n ertesi g?n? TSK y?z binlerce askerle Kuzey Irak?a girecek ve bunlar? d?md?z edecek. Oysa, tezkereyle en ?ok yap?labilecek askeri harekat, s?n?ra yak?n b?lgelerde birka? nokta operasyon ve helikopterlerle takip gerek?esi ile s?n?r ihlalidir.
  Bas?n?n yaratt??? havaya bak?l?rsa, T?rkiye ABD ile ipleri koparmak ?zeredir. Ke?ke, koparsa. Ke?ke, ?ncirlik ?ss??n? kapatsa fakat, mevcut iktidar?n (buna askerlerde dahil) ABD ile ba?lar? koparmas? olanaks?zd?r. Mevcut iktidar?n yerine, antiemperyalist halk?? bir iktidar?n gelmesi ile b?yle bir kopu? m?mk?n olur. ??nk?, i?birlik?i tekelci d?zen, g?bek ba?? ile ABD ve AB?ye ba??ml?d?r.
  Bizim medyan?n yaratt??? g?r?nt?ye g?re T?rkiye ABD?yi s?k??t?r?yor. Oysa, ABD ve AB taraf?ndan s?k??t?r?lan T?rkiye egemenleridir. Uzunca bir s?redir T?rkiye egemenlerinin k?rm?z? dedi?i b?t?n ?izgiler, bu iki emperyalist g?? taraf?ndan ge?ilmi?tir. Bizim egemenler, bas?n?n ?arp?tmas? ile ABD?ye kar?? efeleniyormu? gibi g?sterilirken asl?nda adeta yalvarmaktad?rlar.
  Ba??ms?z ve demokratik bir T?rkiye hedefi g?tmeyen, mevcut ekonomik ve siyasi sistemi de?i?tirmeyi hedeflemeyen hi?bir g?? bas?n?n bug?n yazd?klar?n? ger?ekle?tiremez. ?n?n? bir zamanlar ?Yeni bir d?nya kurulur T?rkiye?de orada yerini al?r? demi?ti. Ama, bu bl?f, ABD?yi zerre kadar etkilemedi. ??nk?, o s?rada, Genelkurmay Ba?kan??n?n veciz bir ?ekilde dedi?i gibi, askerin donunu bile Amerikal?lar veriyordu. Bug?n Ba?bakan Tayyip Erdo?an??n da ?n?n??n?nkine benzer s?zleri, ?n?n??n?nk? kadar bile ciddiye al?nm?yor. Tezkere vs. g?sterileri ile T?rkiye i?indeki bar?? yanl?lar? ve bar???? ??z?m alternatifi bask? alt?na al?nmak isteniyor. Zaman zaman y?kselen ?Art?k kan dursun? ???l?klar? askerleri ele?tiren birka? cesur ses, bar???n silahla de?il demokrasiyle sa?lanabilece?i g?r??leri geriye at?l?yor. ?Tezkereye kar?? ??kan PKK yanl?s?d?r? diyerek milletvekillerinin iradesine bask? yap?l?yor. DTP?nin elleri kollar? ba?lanmak isteniyor.
  Y?kseltilen milliyet?ilik ve ?ovenizm mevcut s?m?r? ve bask? d?zeninin b?t?n pisliklerini ?rtmeye yar?yor. Memleketi soyanlar, ayr?cal?kl?lar, r??vet birdenbire zenginle?mi? AKP?liler ve AKP y?neticilerinin yak?nlar? milliyet?ilik ?al? alt?nda gizleniyor.
  Demokrasi g??leri bu ?al? par?alamal?d?r.
  Her milliyet?i dalgada, biraz daha geri ?ekilmek gericili?in ekme?ine ya? s?rmektir.
  Kamil Tekin S?rek
  www.evrensel.net