Rice?dan tasar? uyar?s?

ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, Ermeni tasar?s?n?n, ?slam ile d?nyan?n geri kalan? aras?ndaki farkl?l?klarda k?pr? vazifesi g?ren demokratik m?ttefik T?rkiye ile ?ok ?nemli ili?kiler ?zerinde son derece olumsuz etkisi olaca?? ...


ABD D??i?leri Bakan? Condoleezza Rice, Ermeni tasar?s?n?n, ?slam ile d?nyan?n geri kalan? aras?ndaki farkl?l?klarda k?pr? vazifesi g?ren demokratik m?ttefik T?rkiye ile ?ok ?nemli ili?kiler ?zerinde son derece olumsuz etkisi olaca?? uyar?s?nda bulundu. Kud?s?te, ABC televizyonuna deme? veren Rice, ABD Temsilciler Meclisi?nin g?ndemine k?sa s?re i?inde getirilmesi ?ng?r?len Ermeni tasar?s?yla ilgili sorular? da yan?tlad?.
Rice, ?Kongre ?yeleri umar?m ne yapmakta olduklar?na ciddi bi?imde bakarlar ve hepimizin payla?t???, 1915 olaylar?yla ilgili ho?nutsuzluklar?n? ifade etmede, tasar?n?n d???nda bir ba?ka yol bulurlar. Hep s?ylemekte oldu?umuz gibi bu tasar?, ?slam ve d?nyan?n geri kalan? aras?ndaki farkl?l?klar aras?nda k?pr? vazifesi g?ren demokratik bir m?ttefikle, a??r? derecede ?nemli ili?kiler ?zerinde ?ok olumsuz etki yaratacakt?r? diye konu?tu.
Temsilciler Meclisi Ba?kan? Nancy Pelosi?nin kendisi ba?ta olmak ?zere, bir?ok kongre ?yesiyle telefonda konu?tu?unu anlatan Rice, ?T?rkiye NATO ?yesi. AB?ye ?yelik aray???ndaki bir ?lke. ?nsan haklar? ?zerinde aktif bir ?ekilde ?al??an, ter?rizmle sava?ta, Irak ve Afganistan?daki g??lerimizin ihtiya?lar? i?in elzem bir m?ttefik. 8 eski ABD D??i?leri Bakan? ve bir?ok eski ABD Savunma Bakan?, d?? politikadan anlayan bir?ok siyasi isim, T?rkiye ile ili?kilerimize zarar verecek bir ?ey yap?lmamas?n?n ?nemi hakk?nda konu?tu? dedi.

Ba???: Tasar?y? kabul edenler cahillik yapt?

AKP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Egemen Ba???, Ermeni iddialar?yla ilgili tasar?n?n ABD Temsilciler Meclisi D?? ?li?kiler Komitesi?nde kabul edilmesini de?erlendirirken, ?Kabul edenler muhte?em bir cahillik ve muazzam bir ?zg?ven i?indeler? dedi.
CNN T?rk?e konu?an Ba???, ?Ben burada Pelosi?nin ki?isel ekonomik ??kar?n?n s?z konusu oldu?unu d???n?yorum? dedi.
Ba???, tasar?n?n Genel Kurul?da kabul edilme olas?l???na kar?? ?Bizim devlet gelene?imizin tarih?esi bin y?l? ge?ti. Hangi a?amada nelerin yap?laca??n?n listesi elimizde haz?r. Bush ekibi tasar?ya kar?? ciddi bir gayret sarf etti. Bush?a y?nelik sert tav?r, papaza k?z?p oru? bozmaya benzer? diye konu?tu.
T?rkiye?nin ar?ivlerini yabanc? politikac?lara a?maya haz?r oldu?unu da ifade eden Ba???, ?Bu konuda ka?ak oynayan Ermenistan. da ar?ivleri a?maya haz?rsa biz zaten haz?r?z. Uluslararas? bir komisyon kurulmal? ve tarih g?n y?z?ne ??kmal?? diye konu?tu. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net