KESK, Adana?y? y?r?y??e davet etti

KESK ?ubeler Platformu, 3 Kas?m?da Ankara?da ger?ekle?tirece?i ??zg?r Demokratik ve E?itlik?i bir T?rkiye? y?r?y???ne Adana halk?n? davet etti.
E?itim Sen Adana ?ube binas?nda ger?ekle?tirilen a??klamada konu?an...


KESK ?ubeler Platformu, 3 Kas?m?da Ankara?da ger?ekle?tirece?i ??zg?r Demokratik ve E?itlik?i bir T?rkiye? y?r?y???ne Adana halk?n? davet etti.
E?itim Sen Adana ?ube binas?nda ger?ekle?tirilen a??klamada konu?an KESK Genel Sekreteri Abdurrahman Da?demir, T?rkiye?nin ?nemli bir tarihsel s?re?ten ge?ti?ini ve anayasa de?i?ikli?inin g?ndemde oldu?u bu g?nlerde, 12 Eyl?l?den bu yana s?re gelen neo-liberal politikalara ve T?rk-?slam sentezi anlay???na mahkum edilmemesi i?in ?lke sorunlar?na duyarl? herkesi yapacaklar? Ankara y?r?y???ne davet etti.
Da?demir, se?imlerin ard?ndan T?rkiye?nin ?yeni bir anayasa? tart??malar?n?n ve haz?rl?klar?n?n ba?lad???n? belirterek, ?Anayasan?n yeni olup olmad???, eskisinden kopma ?l??s?ne ba?l?d?r. AKP?nin kapal? kap?lar ard?nda haz?rlad??? anayasa 12 Eyl?l Anayasas??ndan farkl? de?il aksine onun antidemokratik, bask?c?, neo-liberal ve muhafazakar y?n?n? peki?tirmeye y?neliktir? dedi.
Da?demir, ??zg?r, demokratik ve e?itlik?i bir T?rkiye isteyen siyasal ve toplumsal g??lerin bu s?rece aktif ve etkili bi?imde m?dahale etmeleri gerekir. Bizler Anakara y?r?y???n?n ?a?r?c?lar? olarak Adana halk?n?n t?m?n? ?lke gelece?ine m?dahaleye ?a??r?yoruz? diye konu?tu. (Adana/EVRENSEL)
www.evrensel.net