D?nya G?da G?n??nde 1 milyar insan a

Yeni bin y?l?n ba??ndan itibaren gittik?e artan a?lar?n say?s? bir milyara yakla?t?. Her y?l 16 Ekim tarihinde kutlanan D?nya G?da G?n? ile ilgili bir a??klama yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, y?z milyonlarca insan?n kronik ...


Yeni bin y?l?n ba??ndan itibaren gittik?e artan a?lar?n say?s? bir milyara yakla?t?. Her y?l 16 Ekim tarihinde kutlanan D?nya G?da G?n? ile ilgili bir a??klama yapan BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, y?z milyonlarca insan?n kronik a?l?k ?ekti?ini s?yledi.
K?resel ?s?nma ve h?zla artan n?fus, tar?m?n ve g?dan?n ?nemini kat be kat art?rd?. Devletlerin uluslararas? toplant?lardaki ?a?l?k ve yoksullukla m?cadele? s?zlerine ra?men, k?resel kapitalizm yoksulluk ve a?l??? k?reselle?tiriyor. BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, d?nyan?n g?da edinme hakk?n? herkes i?in m?mk?n k?lacak kayna?a, bilgiye ve araca sahip olunmas?na ra?men, a?lar?n say?s?n?n her ge?en g?n artmas?n?n kabul edilemez oldu?unu belirtiyor.
T?rk Veteriner Hekimleri Birli?i Merkez Konseyi Ba?kan? Mehmet Alkan, ??a?l???n, 21. y?zy?l?n en ?nemli, en temel ve en ?ncelikli sorunu oldu?unu?? bildirdi. Mehmet Alkan, 16 Ekim D?nya G?da G?n? dolay?s?yla yapt??? yaz?l? a??klamada, istatistiksel verilere g?re, her y?l geri kalm?? ?lkelerde 15 milyon ?ocu?un a?l?ktan ?ld???n? ifade etti.
D?nya n?fusunun 2004 y?l? itibar?yla 6.37 milyara ula?t???n? belirten Alkan, n?fusun 2025 y?l?nda 8.47 milyara ula?aca??n?n ve bu n?fusun y?zde 61?inin b?y?k ?ehirlerde ya?ayaca??n?n tahmin edildi?ini kaydetti.
T?rkiye?de 10 milyon a?
Alkan, Birle?mi? Milletler G?da ve Tar?m ?rg?t??n?n (FAO) tahminlerine g?re, 2025?te d?nya g?da ?retiminin y?zde 75?ten fazla artarak yakla??k 8.4 milyar insan? besleyecek d?zeye ula?aca??n? ifade etti. ??Bir insanl?k ay?b??? olarak de?erlendirdikleri a?l?k sorununun 21. y?zy?l?n en ?nemli, en temel ve en ?ncelikli sorunu oldu?unu dile getiren Alkan, ???lkemiz n?fusunun yar?s?n?n yoksulluk s?n?r? alt?nda, 10 milyondan fazla yurtta??m?z?n da a?l?k s?n?r? alt?nda ya?ad??? g?z ?n?ne al?n?rsa, a?l?k ve yetersiz beslenmeyi ulus olarak ne kadar derinden ya?ad???m?z ortaya ??kacakt?r?? g?r???n? ifade etti. D?nyada ve T?rkiye?de bir yandan g?da ?retimini art?rmak, di?er yandan yoksullu?u yenmek ve b?lgeler aras?ndaki gelir da??l?m?ndaki dengesizlikleri yok etmenin hedeflenmesi gerekti?ini belirten Alkan, ??T?rkiye?de ?zellikle hayvansal protein a????n?n ula?t??? boyut dikkate al?narak ulusal hayvanc?l?k politikas? olu?turulmal?d?r. ?nsanlar yeterli ve dengeli beslenme konusunda e?itilmelidir? ?eklinde konu?tu.
Kaynaklar tahrip ediliyor
T?rkiye Ziraat Odalar? Birli?i (TZOB) Genel Ba?kan? ?emsi Bayraktar, d?nya n?fusundaki h?zl? art??la birlikte g?da maddelerine duyulan ihtiya?lar?n da artt???n?, temiz su kaynaklar?n?n giderek azald???n?, tar?m yap?lacak alanlar?n darald???n? kaydederek ?unlar? s?yledi: ??K?resel ?s?nman?n ?nemli bir tehdit oldu?u g?n?m?z d?nyas?nda en temel insan haklar?ndan biri olan yeterli ve g?venli g?daya eri?im, t?m d?nya ?lkelerinin en ?nemli ?ncelikleri aras?nda yer almaktad?r. Bu ba?lamda tar?m sekt?r?n?n ?nemi daha da artm??t?r. Tar?m?n, insanlar?n beslenmesi, istihdam, hammadde, toplumsal yap?n?n ve ?evrenin korunmas?, kaliteli ?retim ile ya?am kalitesinin art?r?lmas? gibi pek ?ok i?levi bulunmaktad?r.?
Ge?en y?lki D?nya G?da Zirvesi?nde, liderlerin 2015 y?l?na kadar d?nya ?zerindeki a? insanlar?n say?s?n?n yar?ya indirilmesi y?n?nde anla?ma sa?lad?klar?n? hat?rlatan T?rk M?hendis ve Mimar Odalar? Birli?i (TMMOB) Y?netim Kurulu Ba?kan? Mehmet So?anc?, var olan politikalarla bu sorunlara ?are bulunamayaca?? g?r???n? belirtti.
Mehmet So?anc?, T?rkiye?nin s?rd?rd??? AB ve D?nya Ticaret ?rg?t? politikalar?n?n tar?m alan?ndaki olas? olumsuz etkilerinin ?n?ne ge?ebilmek i?in T?rkiye?de altyap? sorunlar?n?n ??z?m? ile ?retim maliyetlerinin d???r?lmesi i?in tar?m sekt?r?ne y?lda en az 10 milyar dolar kaynak transferinin zorunlu oldu?unu kaydetti.

Topraklar yok ediliyor

T?rkiye san?ld??? gibi toprak zengini bir ?lke de?il. ?lke co?rafyas?n?n sadece ??te biri tar?m arazisi. Bunun da sadece sekizde biri verimli. Yoksul ?lke topra?? h?zl? bir yok olu? s?reci ya??yor. Tar?m arazilerinin y?zde 73??nde erozyon var. Birim alandan Avrupa?dakinin 17 kat? kadar toprak ta??n?yor. Ama? d??? tar?m arazisi kullan?m? talana d?n??m?? durumda. ?st?n verimli 1 milyon hektar arazi betonla?m?? durumda.
?nemi her ge?en g?n artan topra?a T?rkiye?de sahip ??k?lm?yor. Topra??, su kaynaklar?n?, ormanlar?, meralar?, sulak alanlar? vs. do?al varl?klar? b?t?n?yle koruyan bir yasa yok. Orman, mera, sulak alanlar ve toprakla ilgili ayr? ayr? yasal ve d?zenlemeler bulunuyor.
En yenisi olan ve korumaktan uzak oldu?u y?n?nde ele?tiriler alan Toprak Koruma ve Arazi Kullan?m Yasas? iki y?ld?r y?r?rl?kte fakat uygulamada bir kar??l??? bulunmuyor.

Su fakiri T?rkiye tehlikenin fark?nda de?il

Bir ?lkenin su zengini say?labilmesi i?in, ki?i ba??na d??en y?ll?k su miktar? en az 8000 - 10.000 metre k?p aras?nda olmal?. Bu rakam?n ?ok alt?nda bir potansiyele sahip olan T?rkiye su zengini bir ?lke de?il. Buna ra?men end?strinin ?retti?i zehirli ve a??r metaller ihtiva eden at?k sular?n sadece y?zde 22?si ar?t?l?yor geriye kalan y?zde 78?i ise ar?t?lmaks?z?n do?rudan g?l, ?rmak ve denizlere veriliyor.
D?nyada ve T?rkiye?de k?resel ?s?nman?n etkilerine dair bilimsel kan?tlar her ge?en g?n art?yor. K?resel ?s?nman?n Akdeniz ve dolay?s?yla T?rkiye?deki en b?y?k etkilerinden biri de kurak olacak.
Kurakl???n en b?y?k etkilerinden biri ise su kaynaklar? ?zerinde g?r?lmekte. Son k?rk y?lda sulak alanlar, su havzalar? korunmuyor. Sulak alanlar kurutuldu. H?l? g?llerin k?y?lar?n? doldurmak i?in u?ra??l?yor.
Ka?ak yeralt? suyu kullan?m? T?rkiye?nin en ?nemli sorunlar?ndan biri. Yerle?imlerin etraf?ndaki su havzalar? yap?la?ma, kirlenme ve su dengesi bozularak tahrip edildi. Akarsular ve g?ller at?k su bo?altma alan? olarak kullan?l?yor.
Son 40 y?lda T?rkiye, sulak alanlar?n?n y?zde 50?sini kaybetti. T?rkiye su fakiri bir ?lke olma yolunda h?zla ilerliyor. (EKONOM? SERV?S?)
www.evrensel.net