KESK g?ndeme m?dahil olacak

KESK, ?lkenin i?inde bulundu?u s?rece m?dahil olma noktas?nda kararl? oldu?unu dile getirdi. ?ki g?nl?k ?al??ma program? i?in ?zmir?de bulunan KESK MYK ?yeleri, gerek emek?ilerin ya?ad??? sorunlar gerekse ?lkenin i?inden ge?ti?i ...


KESK, ?lkenin i?inde bulundu?u s?rece m?dahil olma noktas?nda kararl? oldu?unu dile getirdi. ?ki g?nl?k ?al??ma program? i?in ?zmir?de bulunan KESK MYK ?yeleri, gerek emek?ilerin ya?ad??? sorunlar gerekse ?lkenin i?inden ge?ti?i s?re?le ilgili g?r?? ve ??z?m ?nerilerini kamuoyu ile payla?t?lar. BES ?zmir ?ubesi?nde ger?ekle?tirilen bas?n toplant?s?na ?zmir?de bulunan KESK MYK ?yelerinin yan? s?ra, KESK ?zmir ?ubelerinin ba?kan ve y?neticileri de kat?ld?. Bas?n toplant?s?nda konu?an KESK MYK ?yesi Dilek Aksan, h?k?metle ger?ekle?tirilen toplu g?r??me s?reci ile ilgili bilgi vererek, KESK?in toplu g?r??melerden ?ekilme gerek?elerini anlatt?.
KESK?in muhalif bir ?rg?t olmas? nedeniyle s?rekli siyasi iktidarlar?n bask?s?na u?rad???n? belirten Aksan, AKP?nin tahakk?mc? anlay???n?n se?imlerden hemen sonra kendini belli etmeye ba?lad???n? vurgulad?. Anayasa tart??malar? ile ilgili KESK?in g?r??lerini de aktaran Aksan, AKP?nin halk? ya 12 Eyl?l Anayasas? ya da neo liberal, T?rk-?slam sentezini esas alan bir anayasa tercihine zorlad???n? s?yledi. KESK?in ?e?itli ?rg?tlerle ortak bir ?ekilde alternatif anayasa i?in ?al??malarda bulundu?u bilgisini veren Aksan, ?ng?rd?kleri anayasan?n temel niteliklerini s?ralad?. KESK?in hem kamu emek?ilerinin sorunlar?na, hem de ?lkenin i?inde bulundu?u gidi?ata y?nelik s?zlerini aktaraca?? Ankara?da bir miting ?rg?tledi?ini hat?rlatan Aksan, t?m emek?ileri 3 Kas?m?da Ankara?da yap?lacak mitinge ?a??rd?. Aksan, ?zmir?de 2 g?nl?k ?al??ma program? i?erisinde sendika ?yeleri ile bulu?arak, bu sorunlarla ilgili g?r?? al??veri?i yapacaklar?n? s?yledi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net