Tari??in d?rt birli?i yine ayn? ?at? alt?nda

?e?itli anla?mazl?klar nedeni ile ayr?lan Tari? Zeytin ve Zeytinya?? Birli?i ile ?ncir, ?z?m ve Pamuk birlikleri, ?nceden oldu?u gibi yine birlikte hareket etme karar? ald?.


?e?itli anla?mazl?klar nedeni ile ayr?lan Tari? Zeytin ve Zeytinya?? Birli?i ile ?ncir, ?z?m ve Pamuk birlikleri, ?nceden oldu?u gibi yine birlikte hareket etme karar? ald?.
Konu ile ilgili olarak d?zenlenen bas?n toplant?s?nda, Birlikleri Yeniden Yap?land?rma (AR?P) projesine kar?? birliklerin daha fazla bir arada hareket etmesi gerekti?i belirtildi.
Pamuk Birli?i Ba?kan? Basri ?z?oban, kooperatif?ili?in dayan??ma i?inde geli?ece?ini d???nd?klerini ifade ederken, ?z?m Birli?i Ba?kan? Ali R?za T?rker, birliklerle ilgili ??kar?lan 4572 say?l? Yasa?n?n ?ift?inin idam ferman? oldu?unu belirtti. ??lke Sanayi kurulu?lar?n?n temelinde bu birlikler bulunuyor. Sesimizi g?r ??karmak zorunday?z. 16 birlik tek v?cut halinde, kamu kaynaklar?ndan birliklere finansman aktar?lmamas?n?n yanl?? oldu?unu s?ylemeliyiz? dedi. (?zmir/EVRENSEL)
www.evrensel.net