Tez Koop-?? Migros?la anla?t?

TEZ KOOP-?? Sendikas? ile Migros aras?nda uzun s?redir devam eden toplu i? s?zle?mesi g?r??meleri sonu?land?. Buna g?re kasap ve ?ark?teri reyonlar?nda ?al??an i??ilerin maa?lar?na y?zde 13, di?er reyonlarda ?al??an i??ilerin ...


TEZ KOOP-?? Sendikas? ile Migros aras?nda uzun s?redir devam eden toplu i? s?zle?mesi g?r??meleri sonu?land?. Buna g?re kasap ve ?ark?teri reyonlar?nda ?al??an i??ilerin maa?lar?na y?zde 13, di?er reyonlarda ?al??an i??ilerin maa?lar?na ise y?zde 11 oran?nda zam yap?ld?.
1 May?s 2007 ile 30 Nisan 2009 tarihleri aras?nda ge?erli olacak toplu i? s?zle?mesine g?re, s?zle?menin ikinci y?l? i?in ise T??K taraf?ndan belirlenen enflasyon oran? g?z ?n?ne al?narak, ?cretlerde art?? yap?lmas? konusunda anla?ma sa?land?. Ayr?ca, ?al??anlara y?lda 4 maa? tutar?nda ikramiye verilmesi konusu da alt?na imza at?lan taleplerin i?inde yer al?yor. (ANKARA/D?HA)
www.evrensel.net