GER?EK

 • D?nk? Evrensel?de, MHP Milletvekili Ali Torlak??n Tuzla?daki tersanesinde ?al???rken bir g?z?n? kaybeden ve ne ta?eron ne de tersane patronundan gerekli yard?m? g?rmeyen, sigortas?z ?al??t?r?lan i??i ?ahin Bayar??n ba??ndan...


  D?nk? Evrensel?de, MHP Milletvekili Ali Torlak??n Tuzla?daki tersanesinde ?al???rken bir g?z?n? kaybeden ve ne ta?eron ne de tersane patronundan gerekli yard?m? g?rmeyen, sigortas?z ?al??t?r?lan i??i ?ahin Bayar??n ba??ndan ge?enleri okumu?sunuzdur.
  Asl?nda ?ahin Bayar??n hikayesi tek ve rastlant?sal bir hikaye de?il. Tersine kaza, kaza ile g?z?n?, parma??n?, kolunu, aya??n? kaybetme, herhangi bir uzvunu ge?ici ya da kal?c? kaybetme, tersanelerdeki her g?nk? vakalardan. Ama patronlar, olay ortaya ??kmas?n ve sigortas?z ?al??t?rma ve di?er hukuksuzluklar? fark edilmesin diye, yaralanmalarda ?zel hastanelere g?t?r?yorlar. Ve orada yap?lan yetersiz tedavi ve ge?erlili?i tart??mal? raporlarla ?aresiz i??ileri oyal?yor, onlar?n haklar?n? aramak i?in ?aba g?stermelerini ?nl?yorlar. ?ahin Bayar da ayn? yolla tedavi edilmeye kalk?l?p tedavi edilemedi?i i?in, hatta sadece bu y?zden bir g?z?n? kaybetmi? bulunuyor.
  Sonunda ?ahin Bayar, k???msenmeyecek bir cesaret ve azim g?stererek u?rad??? haks?zl??? bireysel de olsa ortadan kald?rmak i?in mahkemeye ba?vurmu? ve iki y?ld?r davas?n? s?rd?r?yor. Ama, patronun yalan vaatlerine kanarak ya da b?yle bir davay? kazanman?n g??l?kleri kar??s?nda g?z? y?larak davas?n? s?rd?remeyen, haklar?n?n ?i?nenmesine g?z yuman y?zlerce ?ahin Bayar oldu?unu, tersane i??ileri kendi ya?amlar?ndan biliyorlar.
  Elbette sadece yaralanan, sakatlanan i??iler de?il, kazada ?len i??ilerin pek ?o?unun aileleri de davalar?n? s?rd?rm?yor; patronun teklif etti?i bir miktar para, bir daire u?runa i? cinayetlerinin ?st?n?n ?rt?lmesine g?z yumuyorlar.
  ??nk? aileler, davay? s?rd?recek g?c? kendilerinde bulam?yorlar.
  ??nk? avukatlar?yla, korumalar? ve fedaileriyle, yalakalar?yla ?aresiz ve tarifsiz ac?lar i?indeki aileyi ku?atan patron kar??s?nda i??i ailesi, yar?n yiyecek ekme?i al?p alamayaca??n? bilmeyen, okula giden ?ocuklara cep har?l??? vermekten bile aciz bir zavall? durumunda. Ve bu durumdaki aileye patron, bir miktar toplu para ?nerip bol keseden de yerine getirmeyece?i ba?ka vaatlerde bulununca, ?aresiz ailenin g?z?nde bir ?kurtar?c??ya bile d?n???yor.
  ?rg?ts?z i??iler ise cenazenin arkas?ndan yan?p yak?l?yor, patrona yumruk sall?yor; d?zene k?frediyor ama bir s?re sonra onlar da gidi?ata ayak uyduruyor. Ve b?ylece tersane denilen cehennemde, d?nya ve T?rkiye sosyetesine l?ks yatlar, para babalar? i?in tankerler, devasa y?k gemileri yapan i??iler, patronlar?na daha ?ok kazand?rmak i?in kanlar?yla, terleriyle ?al??maya devam ediyorlar.
  Bu fasit ?emberden kurtulman?n tek yolu; i??ilerin, haklar?n?n ?i?nenmesine izin vermeyecek, ta?eron, patron ve u?aklar? kar??s?na birer birer de?il kitlesel olarak ??kacak bi?imde kendi arlar?nda birle?meleri, ?rg?tlenme d?zeylerini y?kseltmeleridir.
  ??te 27 Ekim g?n? Tuzla?da yap?lacak ?i??i bulu?mas?? bu ama? i?in, i??ilerin birle?ip bir g?? olu?turmas?, patronlar kar??s?na topyek?n ??kmalar?n? sa?lamak do?rultusunda bir ad?m atmak i?in yap?lmaktad?r. Bu y?zden de en ba?ta her i??i, her i??i ailesi, tersanede ya?am?n? kaybeden i??ilerin aileleri, sakat kalanlar ve aileleri bu eyleme destek vermeli, kendi ba?lar?na gelenlerin ba?ka i??ilerin, i??i ailelerinin ba??na gelmemesi i?in bu bulu?maya kat?lmal?d?r. Bu kendilerine de bir yard?md?r.
  Patronlar?n yalanlar?na kanmadan, patron yanda?lar?n?n yalanlar?na prim vermeden birle?melidir tersane i??ileri. ??nk? bu ?bulu?ma?, i??ilerin sadece kimi haklar?n? alma kolayl??? sa?lama bak?m?ndan de?il ayn? zamanda birlik ve dayan??ma fikrinin yay?lmas?, sendikal olarak ?rg?tlenmelerinin ilerletilmesi bak?m?ndan da son derece ?nemli bir dayanak sunacakt?r.
  ?yleyse ?imdi zaman, 27 Ekim Bulu?mas? i?in daha b?y?k bir enerjiyle ?al??ma, daha geni? kesimleri bu bulu?mada birle?tirme zaman?d?r.
  ?. Sabri Durmaz
  www.evrensel.net