Kurtlar yeniden sahnede

Televizyon kanallar?n?n y?r?tt??? yard?m kampanyalar?, sava? ?a?r?lar?na d?n??t?. ??ehit ailelerine? diye ba?layan yard?m kampanyalar? Ya?ar B?y?kan?t??n uyar?s?yla Mehmet?ik Vakf??na y?nelince, i?, ?Ter?rle m?cadele kahramanlar??na kadar geldi.


Televizyon kanallar?n?n y?r?tt??? yard?m kampanyalar?, sava? ?a?r?lar?na d?n??t?. ??ehit ailelerine? diye ba?layan yard?m kampanyalar? Ya?ar B?y?kan?t??n uyar?s?yla Mehmet?ik Vakf??na y?nelince, i?, ?Ter?rle m?cadele kahramanlar??na kadar geldi.
Habert?rk??n ba?latt??? yard?m kampanyas?, televizyon kanallar?n? ve ?nl?leri seferber etti. Haber vermek yerine kampanyalar orgazine etmeye kendilerini adayan televizyon kanallar? i?inde neredeyse yard?m program? yapmayan kalmad?. 26 milyon YTL?yi ge?ti?i a??klanan kampanyada televizyon kanallar? ba?? ?ekiyor.
Gazetelerde de yard?m seferberli?i geni? yer bulup okurlar iknaya ?al???l?yor. TMSF kontrol?ndeki Sabah??n eki G?nayd?n?da d?n man?et olan ?Ba??? seferberli?i? haberinde nas?l yard?m yap?labilece?i ayr?nt?lar?yla anlat?ld?. Vatan??n ?Haydi yard?ma? man?etinde ise ?Ter?rle m?cadele kahramanlar?na destek kampanyas??na kat?l?m ??? gibi? denildi.
Ancak ?yard?m? amac? ile yap?lan toplant?larda sava? ?a?r?s? anlam?na gelecek a??klamalar?n yap?lmas? da dikkat ?ekiyor.
Son olarak, Kurtlar Vadisi Ter?r dizisinin kamuoyunun yo?un tepkisi ?zerine yay?nlanmayan b?l?m?n?n de Show TV?de yay?nlanmas?na karar verildi. Reklam gelirinin de ?ehit ailelerine ba???lanacak olmas?, ?yard?m? kampanyas?n?n sald?rgan boyutu hakk?nda ipucu veriyor. ??nk? Kurtlar Vadisi Ter?r dizisi k??k?rt?c? bir yay?n ?izgisi izlemesi nedeniyle bir?ok kitle ?rg?t?nden, uzmandan ve RT?K?? arayan ?ok say?da vatanda?tan tepki g?rm?? ve yay?ndan ?ekilmi?ti. Ancak ?yard?m? kampanyas? da kullan?larak yarat?lan havada, en tepki g?ren dizilerin bile yeniden sahneye s?r?ld??? g?r?ld?. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net