Medya riski tart???lacak

?stanbul ?niversitesi ?leti?im Fak?ltesi, 22-24 Ekim 2007 tarihleri aras?nda 4.Uluslararas? ?ocuk ve ?leti?im Kongresi?ni d?zenleyecek. Kongreye Avrupa ?lkeleri ve ABD?den bilim adamlar? da kat?lacak.


?stanbul ?niversitesi ?leti?im Fak?ltesi, 22-24 Ekim 2007 tarihleri aras?nda 4.Uluslararas? ?ocuk ve ?leti?im Kongresi?ni d?zenleyecek. Kongreye Avrupa ?lkeleri ve ABD?den bilim adamlar? da kat?lacak.
Beyaz?t?taki ?? Rekt?rl?k Binas??nda ger?ekle?tirilecek kongrenin bu y?lki konusu ?Risk Alt?ndaki ?ocuklar? olarak belirlendi. Kongre s?resince ?? Rekt?rl?k Binas??nda, Resim ve Heykel M?zesi?nce desteklenen ?T?rk Sinemas? Afi?leri Sergisi? a??lacak.
Her g?n bir panelin ger?ekle?tirilece?i etkinlikte, medya, sa?l?k ve e?itim panelleri yer alacak. Kongre s?resince e?itimci ve ??renciler t?m etkinliklere ?cretsiz olarak kat?labilecekler.
?ocuklar?n risk alt?nda olmas? konusunun derinlemesine masaya yat?r?laca?? kongre s?resince, sokak ?ocuklar? ve uyu?turucu ba??ml?l???n?n yan?s?ra, t?m ?ocuklar?n, evde, okulda, televizyon ve bilgisayar kar??s?nda ya?ad?klar? riskler ele al?nacak.
?e?itli ba?l?klar alt?nda 125 bildirinin sunulaca?? kongrede, ?ocuk Filmleri Festivali de ger?ekle?tirilecek. Festival boyunca T?rkiye?den uzun metrajl?, e?itsel ve belgesel filmler g?sterilecek. Festival kapsam?nda Filistin, ?srail, Almanya, Sri Lanka, ?ek Cumhuriyeti ve Norve??ten filmler de izleyiciyle bulu?acak. (MEDYA SERV?S?)
Bilgi i?in: (212) 440 00 00/ 12704
www.evrensel.net