Kent Tiyatrosu 45 ya??nda

Y?ld?z ve M??fik Kenter taraf?ndan kurulan ve T?rkiye'nin en uzun ?m?rl? ?zel tiyatrosu olma ?zelli?i ta??yan Kent Tiyatrosu, bu y?l 45. kez perdelerini a?acak.


Y?ld?z ve M??fik Kenter taraf?ndan kurulan ve T?rkiye'nin en uzun ?m?rl? ?zel tiyatrosu olma ?zelli?i ta??yan Kent Tiyatrosu, bu y?l 45. kez perdelerini a?acak.
Kent Tiyatrosundan yap?lan a??klamaya g?re, Kent oyuncular?, kurulu?unun 45. y?l?nda sezona 19 Ekim Cuma g?n? Y?ld?z Kenter'in oynad??? "Ben Anadolu" ile ba?layacak. G?ng?r Dilmen'in yazd???, Y?cel Erten'in sahneye koydu?u, Osman ?engezer'in sahne ve giysi tasar?m?n? ger?ekle?tirdi?i oyunda Y?ld?z Kenter, Hititler'den g?n?m?ze Anadolu topraklar?nda ?ne ??km??, tarihin ak???n? de?i?tirmi? ya da kad?n kimli?ini etkilemi? 16 farkl? kad?n? canland?racak.
"Ben Anadolu" nun ard?ndan, ge?en sezon da b?y?k ilgi g?ren "Anna Karenina" ve 2005-2006 sezonunda ba?layan "Gece Mevsimi" seyirciyle bulu?acak.
Ankara Devlet Konservatuvar?n? bitiren Y?ld?z ve M??fik Kenter, hocalar? Muhsin Ertu?rul'un Devlet Tiyatrolar?n?n ba??ndaki g?revinden ayr?lmas? ?zerine devlet tiyatrolar?ndaki g?revlerinden ayr?larak ?stanbul'a geldiler. Yanlar?na arkada?lar? ??kran G?ng?r ve Kamuran Y?ce'yi de alarak ?nce "Site Tiyatrosu"nu kuran Y?ld?z ve M??fik Kenter, 1962'de tiyatronun ad?n? hem ?stanbul'u temsilen, hem de soyadlar?na atfen "Kent Oyuncular?" olarak de?i?tirdi. (K?LT?R SERV?S?)
www.evrensel.net