?Yeni senaryo yazarlar? yeti?tirilir?

TV dizilerinin say?s? artt?k?a yeni senaryo yazarlar?na ihtiya? da artt?. Senaryo Yazarlar? Derne?i, bu ama?la yeni bir kurs program?na ba?lad?. Yavuz Turgul, Macit Koper, Fatih ?zg?ven ve Ezel Akay 4 Kas?m'da yeni senaristler ...


TV dizilerinin say?s? artt?k?a yeni senaryo yazarlar?na ihtiya? da artt?. Senaryo Yazarlar? Derne?i, bu ama?la yeni bir kurs program?na ba?lad?. Yavuz Turgul, Macit Koper, Fatih ?zg?ven ve Ezel Akay 4 Kas?m'da yeni senaristler yeti?tirecek. Kat?l?mc?lar, Yavuz Turgul'dan 'Temel senaryo bilgileri ve dramatik yap?', Nilg?n ?ne?'ten 'Televizyon i?in proje olu?turmak ve senaryoya ?n haz?rl?k', Gaye Boral?o?lu'dan 'Sinema ya da televizyon i?in bir hik?ye yaratmak', Fatih ?zg?ven'den 'Diyalog', Ezel Akay'dan 'Y?netmen g?z?yle senaryo' ve Macit Koper'den 'Oyuncu g?z?yle senaryo' gibi birbirini tamamlayan konularda senaryo yazarl???n?n ve sineman?n ustalar?ndan bilgi alma ?ans?n? yakalayacaklar.
Senaryo Yazarlar? Derne?i'nin Senaryo ?stanbul At?lyesi'nin, ?rnek ?r?nlere imza atm?? yazarlarla senaryo ??renmek isteyenleri bulu?turmak amac?yla tasarlanan, seminer format?ndaki program?n ilk d?nemi 4 Kas?m'da ba?layacak. Alt? hafta boyunca her pazar saat 11:00 ile 14:15 aras?nda ger?ekle?ecek. Beyo?lu Ye?il?am Sinemas?'nda yap?lacak seminerlerde ustalar, senaryo yaz?m?n?n y?ntemini kendi birikimlerinden yola ??karak anlatacaklar. Programa senaryo ??renmek isteyen herkes ba?vurabilecek.
Senaryo Yazarlar? Derne?i'nin Senaryo ?stanbul at?lyesinde bu d?nemin yeniliklerden biri de ba?ar?l? ??rencilere bir burs kontenjan? a??lacak olmas?. Bir di?er yenilik ise, yeni d?nem ??rencilerinin, bir ayl?k haz?rl?k at?lyesinden sonra se?ilerek kabul edilecek olmas?. Seminer ve at?lyelere kay?tlar devam ediyor. (K?LT?R SERV?S?)
www.senaryo.org.tr
www.evrensel.net