Edebiyat bayra?? ?imdi T?rkiye?de

Frankfurt Kitap Fuar??n?n gelecek y?l konu?u T?rkiye, bu y?l?n konu?u Katalonya?dan t?renle bayra?? devr ald?. T?ren ?ncesi Katalonya?y? temsil eden yazar Baltasar Porcel?in ve T?rkiye?yi temsil eden yazar Elif ?afak??n ...


Frankfurt Kitap Fuar??n?n gelecek y?l konu?u T?rkiye, bu y?l?n konu?u Katalonya?dan t?renle bayra?? devr ald?. T?ren ?ncesi Katalonya?y? temsil eden yazar Baltasar Porcel?in ve T?rkiye?yi temsil eden yazar Elif ?afak??n kat?ld??? bir toplant? yap?ld?.
T?rkiye?nin Frankfurt Kitap Fuar??n?n bayra??n? devrald??? toplant?y? y?neten ?lija Trojanow yapt??? konu?mada kitap fuar?n?n bir kar??la?ma ve kutlama oldu?unu s?yleyerek Katalonya?y? konuk etmekten onur duyduklar?n? belirtti. Gelecek y?l?n konu?u T?rkiye?nin de Katalonya gibi bir Akdeniz ?lkesi oldu?unu s?yleyen Trojonow, ?Ama iki ?lkeyi birbirine ba?layan sadece Akdeniz de?il, ayn? zamanda ikisinin de Avrupal? olmalar?d?r? diye konu?tu.
Edebiyat i?in ?nemli bir f?rsat
Katalonya ad?na konu?an yazar Baltasar Porcel ise, Antik Yunan K?lt?r??n? ve dilin ?nemine vurgu yapt??? konu?mas?nda, ?bir hafta boyunca sizlerin aras?nda olmaktan mutluluk duydum? dedi. Yarat?lan bir ?ok de?erin hayalleri bitirmedi?ini tersine daha fazla g?zel ?ey yapmak i?in te?vik etti?ini s?yleyen Porcel, Akdeniz?in sonunda iki ?lke olan Katalonya ve T?rkiye?nin yazarlar a??s?nda b?y?k bir kaynak oldu?unu ifade etti. Porcel konu?mas?n? ?u s?zlerle bitirdi: ?Yaz?yorum ??nk? okuyorum. Okuyorum ??nk? ya??yorum. G?ky?z?n?n, yery?z?n?n geni?li?ine, ayd?nl???na ve hepinize g?veniyorum.?
Daha sonra s?z? alan Elif ?afak ise Araf adl? roman?ndan k?sa bir par?a okudu. Gelecek y?l konuk ?lke olman?n kendilerini mutlu etti?ini ve bunun T?rk edebiyat? i?in b?y?k bir f?rsat oldu?unu belirten ?afak, k?lt?r?n ve edebiyat?n konu?ulmas?n?n iki ?lkeyi birbirine daha da yakla?t?raca??n? s?yledi. T?rkiye?nin dinamik bir ?lke oldu?unu s?yleyen ?afak, Avrupa ile T?rkiye?nin co?rafi olarak birbirine yak?n olmalar?na ra?men birbirini yeterince tan?mad???n?, bundan dolay? edebiyat?n buna arac?l?k edece?ini belirtti.
Fuar Direkt?r? J?rgen Boos, her y?l d?nyay? toplad?klar?n?, Katalonya?n?n k?lt?r?nden ?ok etkilendiklerini ve gelecek y?l da T?rkiye?yi konuk etmekten mutluluk duyduklar?n? s?yledi. T?renin sonunda da Katalan temsilcisi konuk ?lke bayra??n? T?rkiye temsilcisi ?mit Ya?ar G?z?m?e verdi. (Frankfurt/EVRENSEL)
www.evrensel.net