Sadece kad?nlar de?il herkes korksun

?nce Necmettin Erbakan??n parlat?p, piyasaya sundu?u; arkas?ndan Deniz Baykal??n asil ve necip deste?iyle Ba?bakan olan; l?iklerin, bayrak??lar?n ve muht?rac?lar?n kendilerinin bile fark?nda olmadan arkadan ittikleri ve bu ...


?nce Necmettin Erbakan??n parlat?p, piyasaya sundu?u; arkas?ndan Deniz Baykal??n asil ve necip deste?iyle Ba?bakan olan; l?iklerin, bayrak??lar?n ve muht?rac?lar?n kendilerinin bile fark?nda olmadan arkadan ittikleri ve bu y?zden zirvelerin zirvesine oturan AKP?lilerin Ba?bakan? art?k bu ?lkenin ?Tek Efendi?sidir. Kimse aksini s?ylemesin.
AKP?lilerin Ba?bakan? tek ba??na gelmedi bu yere, getirildi. Bu olay, halk?n y?zde 90??n?n nefret etti?i ?lkenin ileri gelenlerine, ?Bu adam? deli?e s?p?rmeyin, kullan?n,? diye, el-pen?e divan yakar?larda bulunan dan??manlar?n da ba?ar?s? de?il. Evet bu olay, ?Her ?eyi bilenler?le, ?Hi?bir ?eyi bilmeyenler?in gaza gelerek yaratt?klar? bir olayd?r.
AKP?lilerin Ba?bakan??n?n kas?mpat? gibi kas?m kas?m dola?mas?na bakmay?n, eminim kendisi de i?in i?in, ?Yahu ben ne yapt?m da, ?lke ?zerime kald??? diye d???n?yordur?
Neyse? Konum bu de?il. Benim tak?ld???m nokta, AKP?lilerin Ba?bakan??n?n, ?Kad?nlar korkmas?n,? demesi. Ne demek bu? Kad?nlar ni?in korkacak duruma geliyorlar? T?rkiye, ?Demokratik, l?ik Cumhuriyet? de?il mi? Yoksa ?slamc? Ter?ristler yahut da Taliban benzerleri T?rlibanlar m? ortaya ??kacak da, AKP?lilerin Ba?bakan? bunlar? s?ylemek zorunda hissediyor kendisini?
Evet, kad?nlar korksun?
Yaln?z kad?nlar de?il, erkekler de korksun?
Yaln?z kad?nlar ve erkekler de?il, ?ocuklar da korksun?
Yaln?z kad?nlar, erkekler, ?ocuklar de?il, ya?l?lar da dahil herkes korksun?
Kimler mi bu ?Herkes?ler? ?rne?in i?adamlar?? Bir kentimizde ?nde gelen i?adamlar? korktuklar?n? a??k a??k s?ylememi?ler miydi? ?u Futbol Federasyonu ve onun Ba?kan? Haluk Uulsoy?la, hani iktidardan indirme olay? g?ndeme geldi?inde, baz kul?plerin ba??ndaki zevat, iktidardan korktuklar? i?in, toplanan imzalara destek ??kt?klar?n? s?ylememi?ler miydi?
?Kimseye kar??mayaca??z,? diye mavi boncuk da??t?yordu, AKP?lilerin Ba?bakan? ve AKP?lilerin Cumhurba?kan?. Acaba do?ru mu s?yl?yorlard?? Evet, kendi a??lar?ndan do?ru s?yl?yorlard?., kar??m?yorlard?. ?rne?in ne Recep Tayip Erdo?an ve ne de Abdullah G?l, bana gelip, ?B?lent Habora, ramazanda sigara i?me, oru? tut,? dememi?lerdi. Ama ba?kalar? vard?. Ben bu yaz?y? haz?rlarken, kara kara d???n?yordum. ??nk? ?stanbul?a gidecektim ve orada da Fatih?teki bir arkada??m? g?recektim. Bildi?iniz gibi Fatih, ??slamc?lar?n Kurtar?lm?? B?lgesi??
Yaln?z Fatih de?il, bir-iki semtin d???nda, her yer Fatih?e benzer bir duruma gelmi?. ??te Emin?n?. Bir yurtta? ?ekerci bilmem kim efendinin d?kkan?nda tatl? yemek ister, ramazanda. Dersini al?r.
Okullarda ve baz? kamu kurulu?lar?nda ramazan boyunca yemekhaneler kapal?. Mesire yerlerinde yasaklar var, parklarda, ba?ka yerlerde de ak?l almaz yasaklar var.
AKP?lilerin Ba?bakan?, ?Kad?nlar korkmas?n,? diyor, hakl?, ??nk? herkesin kendinin, ?ocuklar?n?, ailesinin ve ?lkesinin gelece?inden korkmal?. Bak?n yava? yava?, AKP?li Ba?bakan?n u?a??ndan inmeyen yalaka gazeteciler de korkmaya ba?lad?. S?ra Recep Tayyip?in yana??n? ok?ayan Mehmet Barlas?ta?
Evet, ?Korku ?mparatorlu?u?nun s?n?rlar? geni?liyor. AKP?lilerin Ba??, ?Herkes kendi i?ine baks?n,? diyor. Bir ba?ka AKP?li de ?Siyaset siyaset?iinin i?idir,? ahk?m?n? kesiyor. Bir y?rekli ki?i de ??k?p, ?Herkes kendi i?ini yapacaksa, o zaman siyaset?i de t?ccarl??? b?raks?n,? diyemiyor, ??nk? korkuyorlar.
Ve sonunda i? nereye mi geldi? AKP?nin Alevi kurucu ?yesi ve AKP?lilerin Meclis?teki vekili olan H?seyin Tu?cu, ?Devletten i? alacak ki?inin e?i ?rt?n?r,? diyor. Haberin bu b?l?m?n? aynen yaz?yorum: ?Tu?cu, dini kavramlardan uzak olan insanlar?n h?rs?zl?k, kapka?, ahlaks?zl?k yapmaya ?ok daha m?sait olduklar?n? s?yledi. (Milliyet, 22.9.2007)
??te buna da fena halde tak?ld?m. Adam?n aln?nda ?Bilet kalpazanl??? iddias??n?n lekesi var, ?stelik de s?ylendi?ine g?re ?Allah??na kadar M?sl?man?, ama dokunulmazl?k sayesinde y?rt?yor. Yine ayn? sayede, T?rkiye?yi 2 trilyon zarara u?ratanlar, yarg?lanmaktan y?rt?yor. Yine bir ba?kas?, bir ba?ka s?zde M?sl?man, sahte fatura i?inden pa?ay? kurtar?yor. Ve y???nla ?rnek var, Ali Dibo?lar, benzerleri, M?sl?manlar?n paras?n? cukkalay?p, toz olanlar?. San?r?m AKP?li H?seyin Tu?cu, bu s?z?n? etti?im ki?ileri de ?Dini kavramlardan uzak insanlar? olarak g?r?yor.
Sonunda dini de, ?slamiyet?i de aya?a d???rd?ler ya, bravo onlara. Evet yaln?z kad?nlar korkmas?n, erkekler de, ?ocuklar da, ya?l?lar da, i??iler de emek?iler de, hatta ve hatta ?T?m M?sl?manlar da korksun?. Yahudi ba??rt?s?n? savunmak u?runa neler oluyor Yarab?
?K?lt?r? denilen ?ey, sadece ?Kitap?la olmaz. Bir de ?Ahlak k?lt?r?? vard?r. ABD?nin, AB?nin Il?man ?slamc?lar?na bu k?lt?r? biraz ??rettiysem, ne mutlu bana?
B?lent Habora
www.evrensel.net