Kritik 90 dakika

A Milli Futbol Tak?m?, 2008 Avrupa ?ampiyonas? elemelerinde (C) Grubu?ndaki 10. Ma??nda bug?n, ?stanbul?da, grup lideri Yunanistan?? a??rlayacak. Milliler, gruptan ??kma yolunda kritik ?neme sahip kar??la?mada mutlak ...


A Milli Futbol Tak?m?, 2008 Avrupa ?ampiyonas? elemelerinde (C) Grubu?ndaki 10. Ma??nda bug?n, ?stanbul?da, grup lideri Yunanistan?? a??rlayacak.
Milliler, gruptan ??kma yolunda kritik ?neme sahip kar??la?mada mutlak galibiyet i?in m?cadele edecekler. Grupta Yunanistan 22 puanla lider durumda bulunurken, T?rkiye 18 puanla ikinci, Norve? ise 17 puanla ???nc? s?rada yer al?yor.
Ali Sami Yen Stad??nda saat 20.30?da ba?layacak ve ATV?den naklen yay?nlanacak kar??la?may? ?spanya Futbol Federasyonu?ndan Manuel Enrique Mejuto Gonzalez y?netecek.
Hedef 3 puan
Grubunda ?zellikle yapt??? son ma?larda zay?f rakiplerine kar?? deplasmanlarda s?rpriz puan kay?plar? ya?ayan T?rkiye, ?stanbul?a lider olarak gelen kom?usu Yunanistan?? yenerek, ilk 2 i?in avantaj yakalamak amac?nda.
(A) Milliler, grupta deplasmanda 4-1 yendi?i Yunanistan?? bir kez daha ma?lup ederek, kom?usuna kar?? ma? kaybetmeme gelene?ini de s?rd?rmek istiyor.
T?rk Milli Tak?m??nda sar? kart cezas? nedeniyle son Moldova ma??nda forma giyemeyen Hamit Alt?ntop bug?nk? ma?ta oynayabilecek. Millilerde ayr?ca Hakan ??k?r ve Mehmet Topuz?un sakatl?klar? bulunuyor.
Norve?, Bosna deplasman?nda
(A) Milli Futbol Tak?m? Yunanistan ile kar??la??rken, kulaklar da Bosna-Hersek ile Norve? aras?nda grupta yap?lacak gecenin di?er ?nemli ma??nda olacak.
Grupta ilk 2?ye girme m?cadelesi veren, 17 puanla 3. s?radaki Norve?, ma? fazlas?yla 13 puanla 4. s?rada yer alan Bosna-Hersek ile ba?kent Saraybosna?da kar??la?acak. As?m Ferhatovi? Olimpiyat Stad??ndaki kar??la?ma 21.30?da ba?layacak.
T?rkiye, bir yandan Yunanistan ma??n? kazanarak moral bulmak isterken, di?er yandan da 17 Kas?m?da deplasmanda kar??la?aca?? Norve??in, Bosna-Hersek kar??s?nda puan kaybetmesini bekleyecek.
(C) Grubu?ndaki di?er ma? ise iddias? kalmayan iki tak?m Malta ile Moldova aras?nda yap?lacak.
5 y?l sonra Ali Sami Yen
(A) Milli Futbol Tak?m?, bug?n Yunanistan ile oynayaca?? ma?la Ali Sami Yen Stad??na tam 5 y?l sonra ??kacak. T?rkiye, Ali Sami Yen Stad??nda son milli ma??n? 16 Ekim 2002?de, 2004 Avrupa ?ampiyonas? Eleme Grubu?nda Liechtenstein ile yapm?? ve sahadan 5-0 galip ayr?lm??t?.
Milli tak?m, bu ma??n ard?ndan T?rkiye?de yapt??? resmi ve ?zel toplam 17 ma?tan 6?s?n? ?stanbul BJK ?n?n?, 4??n? ?stanbul Fenerbah?e ??kr? Saraco?lu, 2?sini ?zmir, birer tanesini de Ankara, Adana, Denizli, Trabzon ve ?stanbul Atat?rk Olimpiyat statlar?nda oynad?. ?te yandan (A) milliler, Mecidiyek?y?de yapt??? son 3 resmi ma?ta toplam 13 gol at?p, hi? gol yemedi. Milliler bu s?re i?inde Avusturya ve Liechtenstein?? 5-0, Slovakya?y? da 3-0 yendi.
Milli tak?m, Ali Sami Yen Stad??nda oynad??? resmi ma?larda genelde ba?ar?l? sonu?lar al?yor. T?rkiye, Ali Sami Yen Stad??nda son 24 y?lda yapt??? 17 resmi ma?tan 12?sini kazan?rken, 4??n? yitirdi, 1?inde de berabere kald?.
Bu ma?larda rakip filelere toplam 52 gol atan ay-y?ld?zl? ekip, kalesinde ise 17 gol g?rd?. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net