?NSAN VE SPOR

 • Spor-politika ili?kisi, sol anlay?? s?z konusu oldu?unda ?ok k?t? bir ili?kidir ve hemen m?dahale edilerek alt edilmesi gereken bir durumdur. Ancak konu modern spor uygulamalar? ve onun ilkel, gerici, yozla?t?r?c? etkinlikleri s?z ...


  Spor-politika ili?kisi, sol anlay?? s?z konusu oldu?unda ?ok k?t? bir ili?kidir ve hemen m?dahale edilerek alt edilmesi gereken bir durumdur. Ancak konu modern spor uygulamalar? ve onun ilkel, gerici, yozla?t?r?c? etkinlikleri s?z konusu ise bunda politika yoktur. Mevcut spor k?lt?r?ne ta? atma vard?r, b?l?c?l?k vard?r, y?k?c?l?k vard?r ve zaten solcular da hep b?yle yakla?maktad?rlar konuya.
  Bir futbol davran???nda bir sava?a yap?lan g?ndermelerden, asker selam?ndan, siyah forma, siyah ti??rt giymekten, futbolu politik bir ara? olarak kullan?p ter?r? protesto etme gericili?inden s?z ediyoruz bu g?n.
  Medya, yok ??yle yaps?nlar, yok b?yle yaps?nlar tart??malar? y?r?t?yordu g?nlerdir. Futbolun bir oyun oldu?unun unutturularak toplumsal lin? kampanyas?n?n bir par?as? haline getirilmesine tan?kl?k ediyoruz. Sava??n, futbol arenalar?nda yine sava?la s?rd?r?lmesinin bir ?rne?idir bu. Bar?? ve karde?lik vurgusunu ?ne ??karmay?p sahadan asker selam? g?ndermek, toplumu sava? cephelerine y?nlendirmenin bayat bir uygulamas?d?r. D?nyan?n geli?mi? hi?bir ?lkesinde futbol b?ylesine ucuz davran??lara izin vermemi?tir. Ter?r, bir?ok kapitalist toplumun ka??n?lmaz bir sorunuyken, buna vasat bir sosyal toplum bask?s?yla kar?? tepki mekanizmas? olu?turmaya ?al??mak ancak bize ?zg? bir durum olsa gerek.
  Milyarlarca lira maa? ve prim kar??l???nda ?milli? futbol tak?m?na se?ilip top ko?turan bir futbol mekanizmas?nda, ?ulusal? onur kavramlar?n?n paraya yasland?r?lmas?n?n trajedisine tan?k olurken, evrensel bir k?lt?r ta??y?c?s? olmas? gereken sporcular?n fa?istle?tirilmesini de ac?yarak izliyoruz. En ?st telden y?nlendirilen futbolcular bu gericili?in tetik?ileri olmaktan o kadar memnunlar ki, zaten dayat?lan ko?ullarda bunun d???nda kalma olanaklar? da s?z konusu de?il.
  Paraya dayal? bir ulusal tak?m ruhu, zaten ba?ar?l? olamayacakt?r. Umudum ve inanc?m, gerici sava? k?lt?r?ne yaslanan bu futbol uygulamas?n?n da ba?ar?s?z olmas?d?r. Ben milyarlarca lira prim-maa?la olu?turulmu? bir milli tak?m? istemiyorum ve tutmuyorum. Trabzon torpili ta??yan ve sadece profesyonel olarak topa vurdu?u i?in ulusal tak?m antren?r? olan kadrola?may? desteklemiyorum. Futbola kan ve sava? rit?elleri katt?klar?, ?a?da? ve bilimsel futbolun olanaklar?ndan tamamen uzak ?al??t?klar? i?in o ?svi?re kar??la?mas?na ra?men ba?ta kalmay? ba?aran Fatih Terim ile ekibinin ve federasyonun bu i?i hemen b?rakmalar?n? bekliyorum.
  Ulusal tak?mda milli gururu ald??? maa? ve prim kadar olan bu gerici kadrola?man?n bir an ?nce la?vedilmesi, futbolumuzun ?zerinden a??r bir y?k?n kald?r?lmas? anlam?na gelecektir. Bunun yan?nda, birazc?k futbol gururu olan sporcular?n milli ba?ar?lar sonucunda ald?klar? primleri reddetmesinin ?ok onurlu bir davran?? olaca??n? ?zellikle vurgulamak istiyorum.
  Elbette benim istememle futbolda ayd?nl?k r?zgarlar esmeyecek. Ama en az?ndan trib?nlerin art?k bu sava? r?zgar?na kap?lmamas?n?, k?r? k?r?ne futbolun m??terisi olmamas?n? ve bu gericili?e destek vermemesini anlatabilirsem ne mutlu. Futbol arac?l???yla insani olan?, payla??labileni, bar??? ve karde?li?i ?ne ??karabilirsem de?
  ??te bu k?lt?r? ta??makt?r as?l futbolda politikadan ar?nmak. Ama ac? ki ?imdi kuru bir solculuk yapt?k yine ve gericili?e g?re, spora politika kar??t?rd?k. ?Ezeli d??man? Yunanistan ma?? ?ncesinde kaleyi i?ten y?kma giri?iminde bulunduk. Ne yapal?m, Allah taksirat?m?z? affetsin!..
  Hakan Keysan
  www.evrensel.net