Putin s?ylentilere ra?men Tahran?da

Hazar Denizi?ne k?y?s? olan ?lkelerin devlet ba?kanlar? zirvesi, suikast s?ylentilerine ald?rmayan Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin?in de kat?l?m?yla ?ran??n ba?kenti Tahran?da ba?lad?.


Hazar Denizi?ne k?y?s? olan ?lkelerin devlet ba?kanlar? zirvesi, suikast s?ylentilerine ald?rmayan Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin?in de kat?l?m?yla ?ran??n ba?kenti Tahran?da ba?lad?.
?ran Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad, Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin?i, zirvenin yap?ld??? Sadabad Saray??nda resmi t?renle kar??lad?. Azerbaycan, Kazakistan ve T?rkmenistan devlet ba?kanlar?n?n da kat?ld??? zirveye, Tahran?da kendisine kar?? suikast d?zenlenece?i s?ylentilerine ra?men ?ran?a gitmekten ?ekinmeyen ve Bat?l? ?lkelere net mesaj veren Rusya lideri Putin?in bu tavr? ve ABD?ye atfen, ?ba?ka ?lkelerin topraklar?n?n, Hazar Denizi ?lkelerine sald?r? i?in kullan?lmas?na izin vermeyecekleri? ifadesi damgas?n? vurdu. Zirveden k?sa bir s?re ?nce ise ABD, ??ran?a bask? art?r?lmal?? a??klamas?nda bulundu.
Zirve, 5 ?lke liderinin imzalad??? bildiriyle sona erdi. Sonu? bildirisinde, N?kleer Silahlar?n Yay?lmas?n?n ?nlenmesi Anla?mas??na (NPT) ba?l? kal?nmas? ve n?kleer enerjinin ?bar????l? ama?l? kullan?lmas?na vurgu yap?ld?.
Rus bas?n?, istihbarat kaynaklar?na dayand?rd?klar? haberlerde, Putin?e, Tahran?da suikast d?zenlenece?i iddias?nda bulunmu?tu. Haberlerde isim verilmese de, suikast?n ?e?en militanlarca d?zenlenebilece?i iddia edilmi?, Rus gizli servisleri de d?n Vladimir Putin?e ?ran ziyareti s?ras?nda suikast giri?iminde bulunulaca?? y?n?nde bilgi ald?klar?n? teyit etmi?ti. Bu geli?melere ra?men ?ran?dan ?nce Almanya?ya u?rayan Putin, ?Her uyar?y? dinlesem evden ??kmam? diyerek ?ran?a gidece?ini s?ylemi? ve d?n sabah erken saatlerde Tahran?a ula?m??t?. Vladimir Putin b?ylece, SSCB Devlet Ba?kan? Joseph Stalin?in 1943?teki ziyaretinin ard?ndan ?ran?? ziyaret eden ilk Rus lider de oldu. Rusya, ?in ile birlikte ?ran?a yapt?r?mlar? a??rla?t?ran Bat? ?lkelerinin aksine, bu ?lkenin ?bar????? n?kleer hakk?n?n bulundu?unu belirtiyor.
Hazar bizi birle?tiriyor
Kuran-? Kerim?in okunmas?yla ba?layan Hazar Denizi toplant?s?nda ?ran lideri Ahmedinecad, ?b?lge ?lkeleri aras?ndaki ili?kilerin ilerledi?ini, 250 milyon n?fusu bulundu?unu, ?nemli kaynak ve imkanlara sahip oldu?unu? ifade ederken, ?Hazar Denizi?nde sadece b?lge ?lkelerinin ticari ve askeri g?c? bulunmal?? ifadelerini kulland?.
Rusya olarak her zaman Hazar Denizi b?lgesindeki sorunlar?n ??z?m? i?in diyalogdan yana olduklar?n? belirten Putin de, ?Hazar Denizi bizi birbirimizden ay?rm?yor, aksine birle?tiriyor? ifadeleriyle destek mesaj? verdi. Hazar Denizi?ndeki kaynaklardan b?lge ?lkelerinin i?birli?i yaparak yararlanmas?n?n b?t?n ?lkelerin yarar?na oldu?unu ifade eden Putin, Hazar?da sorun olu?turan b?t?n konular?n ??z?m?nden yana olduklar?n? dile getirdi. ?Hazar Denizi?nin hakimiyetinin sadece kom?u ?lkelere ait olmas? gerekti?ini? ifade eden Putin, n?kleer program? konusunda ?ran?a yard?mc? olduklar?n?, bir Rus ?irketinin ?ran??n ilk n?kleer santral?n? in?a etti?ini, bunun da bar????l ama?lar ?er?evesinde yap?ld???n? kaydetti.
Azerbaycan Cumhurba?kan? ?lham Aliyev de Hazar Denizi ?evresinin ?as?rlardan beri bar?? ve huzur i?inde oldu?unu? ifade ederek, ?B?t?n anla?mazl?klar?n ??z?ld??? bir Hazar Denizi istiyoruz? dedi.
T?rkmenistan Devlet Ba?kan? Gurbanguli Berdimuhammedov ise, Hazar Denizi?nin yeni sorunlarla kar?? kar??ya oldu?unu ifade ederek, A?kabat?ta yap?lan birinci Hazar Denizi zirvesinde al?nan kararlar do?rultusunda stat? konusuna a??kl?k getirilmesini istedi. (DI? HABERLER)
Clinton??n ba?kanl?k vaadi: ?ran?a sald?raca??m

ABD?de 2008 y?l?nda yap?lacak ba?kanl?k yar???n?n Demokratlar adaylar?ndan Hillary Clinton, halihaz?rdaki ABD y?netimi gibi ?ran?a kar?? g?? kullanmaktan ?ekinmeyece?ini ilan etti. Se?imlerin g??l? aday?, Demokratlar aras?ndaki ??ahin? pozisyonunu ?Ba?kan olsayd?m, ?ran??n n?kleer program?ndan vazge?mesi i?in zora ba?vururdum? a??klamas?yla peki?tirdi. ?Foreign Affairs? dergisindeki makalesinde Clinton, ??ran, ABD ve m?ttefikleri i?in uzun vadede stratejik bir tehdit olu?turuyor. N?kleer silahlara sahip olmas?na izin verilmemeli. E?er ?ran, kendi taahh?d?ne ve uluslararas? toplumun iradesine uymazsa b?t?n se?enekler oldu?u gibi g?ndemde kalmal?? ifadelerini kulland?. Clinton, Bush?un ?tecrit etme? politikas?n? terk edebilece?inden ve ?stratejik diplomasi? yoluna gidebilece?inden de s?z etti. (DI? HABERLER)
Rusya?n?n deste?i ve diplomasi ata??

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin?in suikast s?ylentilerine ra?men ?ran?a gitmek konusundaki kararl?l???, ?Rusya?n?n, ?ran?a deste?i ve Putin?in, uluslararas? diplomasi ata??? yorumlar?na neden oldu.
Rus ?Pravda? gazetesine konu?an ?Yeni Amerika Derne?i? y?neticilerinden Flynt Leverett, ??ran??n, SSCB?nin ??kmesinin ard?ndan Rusya a??s?ndan giderek ?nem kazanan bir b?lgesel ortak haline geldi?ini? vurgulayarak, ?B?lgesel denge, Orta Asya, ekonomik ve enerji i?birli?i alanlar?ndaki ortakl?k, Putin?in iktidar?yla peki?ti. Putin?in, Stalin?den sonra ?ran?? ziyaret eden ilk Rus lider olmas? da, bunun g?stergesi? diye konu?tu.
Pravda?ya konu?an ABD?deki Wellesley ?niversitesi profes?rlerinden Marshall Goldman ise ?Putin?in diplomatik arenada, daha b?y?k bir rol g?zledi?ine? dikkat ?ekerek, ?Ne ABD ne de AB, ?ran?a Rusya?n?n oldu?u kadar yak?n. ?ran?? n?kleer konuda ikna eden Putin, d?nyan?n takdirini toplayaca??n? d???n?yor? dedi.
?ngiliz Yay?n Kurulu?u BBC?ye konu?an Moskova?daki ?ABD Ara?t?rmalar? Enstit?s??nden Viktor Kremenyuk ise ?Putin, ?n?ran??n n?kleer program?n?n askeri y?n?n?n ne oldu?u konusunda ilk elden bilgi almaya ?al??acak? ifadelerini kulland?.
Yine BBC?ye konu?an ?ranl? gazeteci Ali Pehlivan da, suikast s?ylentilerinin ?ran ve Rusya aras?nda geli?en ili?kileri hedef ald???n? s?yledi. Ali Pehlivan, ?Durumdan, Ruslardan ve eski bir KGB ajan? olan Putin?den benim anlad???m ?u: N?kleer kriz ve di?er baz? konular?n g?ndemde oldu?u, ?ok kritik bir zamanda buraya geliyor. ?ranl? liderlere ?Bak?n suikast tehdidi alt?nda size yard?m etmek i?in geldim. Siz bana yard?m etmek i?in ne yapacaks?n?z?? diyecek. Belki Hazar Denizi?ndeki petrol gibi do?al kaynaklar, belki de uranyum zenginle?tirme konusunda bir anla?ma. B?ylece, uluslararas? bir arabulucu olarak bir kahraman olur. Ama en az?ndan n?kleer program konusunda ba?ar?l? olamaz diye d???n?yorum? dedi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net