Rice: Ortado?u Konferans? ertelenebilir

ABD?nin, ?srail-Filistin sorunu a??rl?kl? olarak ?n?m?zdeki ay Annapolis?te d?zenlemeyi planlad??? Ortado?u ?Bar??? Konferans??n? kurtarmak i?in ?abalar? da bo?a gidecek gibi g?z?k?yor.


ABD?nin, ?srail-Filistin sorunu a??rl?kl? olarak ?n?m?zdeki ay Annapolis?te d?zenlemeyi planlad??? Ortado?u ?Bar??? Konferans??n? kurtarmak i?in ?abalar? da bo?a gidecek gibi g?z?k?yor. Bir?ok uzman ve g?zlemci taraf?ndan ?ba?ar?s?z? olaca?? ?ng?r?len konferans i?in b?lgeye 5 g?nl?k ziyarette bulunan Amerikan D??i?leri Bakan? Condoleeza Rice, bir yandan ?srail ile Filistin?e ?anla?malar?? i?in bask? yaparken, di?er yandan gayretlerinin sonu?suz kalaca?? sinyali verdi.
?srail ile Filistin?deki temaslar?n? s?rd?ren ABD?li bakan, ?nceki g?n Amerikal? gazetecilere yapt??? a??klamada, ?Annapolis konferans? i?in nihai bir ortak deklarasyonun ?art olmad???n?? savunurken, ?Konferans gerekirse ertelenebilir? a??klamas?nda bulundu.
Anla?ma yok
Ramallah?ta yapt??? a??klamada ?nceki a??klamalar?n?n gerisine d??en Rice ayr?ca, ?Bar?? g?r??meleri ba?latmak i?in bir payda yaratmaya ?al???yoruz. Ancak hen?z bir anla?maya varm?? de?iliz? dedi.
Filistin?in Annapolis?ten ?nce ??kmas? i?in bast?rd???, ancak ?srail?in ayak diredi?i ?ortak deklarasyon?un haz?rlanmas?n?, ?en ?nemli husus? diye nitelendiren Rice, ?Bu, m?zakerelerin ba?lang?c?, sonu de?il. ?ok ileri gitmeye gerek yok. Bakal?m ne kadar ilerleyebilece?iz? ?eklinde konu?tu.
Rice?in a??klamalar?yla e? zamanl? olarak ?srail Ba?bakan? Ehud Olmert, Kud?s??n kontrol?n? payla?maya haz?r olduklar?n? s?yledi. Olmert, Kud?s??n do?usunda, geni?lemekte olan bir dizi Yahudi mahallesine sahip olduklar?n? hat?rlatt? ve ?srail?in, Arap b?lgeleri kontrol etmesinin gerekli olmad???na i?aret etti.
Kud?s??n stat?s?, m?ltecilerin d?n?? hakk? ve s?n?r konular?yla birlikte ?srail-Filistin ?at??mas?n?n temel ta?lar?ndan biri. ?srail, 1967 sava??nda ele ge?irdi?i Do?u Kud?s dahil kentin t?m? ?zerinde denetim hakk? iddias?nda bulunuyor.
Filistinliler de, D. Kud?s??n, gelecekteki Filistin devletinin ba?kenti olmas?n? istiyor. Ancak Olmert?in son ?nerisi de dahil ?neriler, bu iste?i kar??lam?yor. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net