?Kuzey Veziristan?da ate?kes sa?land??

Pakistan??n kuzeybat?s?ndaki ?iddetli ?at??malara sahne olan Kuzey Veziristan b?lgesinde ?ate?kes? sa?land??? ileri s?r?ld?.
G?venlik kuvvetleri ile Afganistan?da ABD liderli?indeki i?gal g??lerine ...


Pakistan??n kuzeybat?s?ndaki ?iddetli ?at??malara sahne olan Kuzey Veziristan b?lgesinde ?ate?kes? sa?land??? ileri s?r?ld?.
G?venlik kuvvetleri ile Afganistan?da ABD liderli?indeki i?gal g??lerine kar?? silahl? m?cadele veren Taliban Hareketi?ne yak?nl???yla bilinen a?iret ve milis g??leri aras?ndaki g?r??melerde ?arabuluculuk? yapan a?iret konseyinin ba?kan? Feyzullah Han, taraflar?n ate?kesi kabul etti?ini s?yledi.
Pakistan istihbarat yetkilileri de ordu ile militanlar aras?nda ate?kes sa?land??? bilgisini do?rulad?.
Ne olmu?tu?
Pakistan s?n?r? yak?nlar?ndaki b?lgede ??kan ?at??malarda son bir hafta i?inde 250 ki?i ?lm??t?. ?at??malar, Pakistan Devlet Ba?kan? General Pervez M??erref?in, ba?kent ?slamabad?daki L?l Medresesi?ne sald?r? emriyle hortlam??t?.
L?l Medresesi?ne d?zenlenen bask?n?n ard?ndan, Kuzey Veziristan?daki a?iretler, M??erref ile imzalad?klar? ?ate?kes?i feshetmi? ve Pakistan askerlerini hedef alan sald?r?lar?na h?z vermi?ti. Pakistan ordusu da, operasyonlar?n? art?rm?? ve ge?en haftaki kanl? ?arp??malara neden olmu?tu. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net