Ba?dat ?diplomatik ??z?m? ar?yor

Irak Devlet Ba?kan? Yard?mc?s? Ha?imi, Ankara?n?n isteklerini g?r??mek ?zere T?rkiye?ye geldi. Ankara ile g?r??meye haz?r olduklar?n? belirten Maliki ise askeri ??z?me kar?? olduklar?n? ifade ederken, ?diplomatik ??z?m? ?nerdi.


Ankara, Kuzey Irak?a olas? bir s?n?r ?tesi operasyon i?in haz?rl?klar?n? h?zland?r?rken, Irak, T?rkiye?ye ?diplomatik ??z?m? ?a?r?s?nda bulundu.
Irak Devlet Ba?kan? Yard?mc?s? Tar?k Ha?imi d?n T?rkiye?ye geldi. Ha?imi?nin, Ankara ziyaretinden ?nce, b?lgesel K?rt y?netimi lideri Mesud Barzani?yle telefonda g?r??t??? ??renildi.
Ha?imi?nin partisinden bir yetkili, ?Tar?k Ha?imi, T?rk yetkililerin taleplerinin ne oldu?unu ve bunlar?n kar??lan?p kar??lanamayaca??n? g?r??mek ?zere, Mesud Barzani taraf?ndan g?revlendirildi? dedi.
THY?ye ait u?akla Amman ?zerinden ?stanbul?a gelen Ha?imi?yi, Atat?rk Havaliman? Devlet Konukevi?nde ?stanbul Vali Yard?mc?s? Mehmet Ali Uluta? ve D??i?leri Bakanl??? g?revlileri kar??lad?. ?stanbul?dan Ankara?ya ge?en Ha?imi, Ba?bakan Tayyip Erdo?an ve Cumhurba?kan? Abdullah G?l ile bir g?r??me yapt?.
Ziyaretinden ?nce Nava Radyosu?na konu?an Ha?imi, ziyaretiyle iki ?lke aras?ndaki gerginli?i azaltmay? ama?lad???n? s?yledi.
Maliki: Askeri ??z?m? kabul etmeyiz
Irak Ba?bakan? Nuri El Maliki?nin de Irak-T?rkiye s?n?r?ndaki durumu de?erlendirmek ?zere d?n yard?mc?lar?yla bir toplant? yapt??? bildirildi.
?te yandan Maliki, T?rkiye ile Irak aras?ndaki s?n?r sorununun ??z?m? konusunda Irak h?k?metinin, T?rkiye ile acil olarak g?r??melere ba?lamaya haz?r oldu?unu s?yledi. Maliki?nin ofisi taraf?ndan yap?lan yaz?l? a??klamada, Ba?dat ile Ankara aras?nda imzalanan anla?man?n uygulanmas? gere?i vurgulan?rken meselenin askeri yollarla ??z?m? konusunun da hi?bir ?ekilde kabul edilemeyece?i belirtildi.
A??klamada, Irak h?k?metinin ??z?me kavu?turulamayan sorunlar?n ??z?m? konusunda T?rk yetkililerle acil bir ?ekilde g?r??meler yapmaya ve iki taraf aras?ndaki ili?kilere garanti vermeye haz?r oldu?u ifade edildi. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net