CSIS: ABD a??r? tepki g?stermemeli

Merkezi Washington?daki Stratejik ve Uluslararas? Et?dler Merkezi (CSIS) adl? d???nce kurulu?unun uzmanlar?ndan Anthony Cordesman, Amerikan kongresindeki Ermeni tasar?s?n?n, ABD?ye kar?? b?lgede yeni bir ??b?lgesel k?zg?nl?k??...


Merkezi Washington?daki Stratejik ve Uluslararas? Et?dler Merkezi (CSIS) adl? d???nce kurulu?unun uzmanlar?ndan Anthony Cordesman, Amerikan kongresindeki Ermeni tasar?s?n?n, ABD?ye kar?? b?lgede yeni bir ??b?lgesel k?zg?nl?k?? yaratmaktan ba?ka i?e yaramad???n? s?yledi. Cordesman, ??T?rkiye?nin Irak?ta ne yapaca?? veya yapmayaca??, ya da Ermeni tasar?s?n?n bu duruma etkisi pek a??k de?il. Ancak, e?er T?rkiye Kuzey Irak?a asker g?nderirse ABD, a??r? tepki g?stermeme konusunda dikkatli olmal??? dedi.
Irak??n egemenli?i ve K?rt b?lgesinin g?venli?inin, Irak??n PKK problemine ??z?m bulmas?n? gerektirdi?ini, bu ?er?evede de ABD?nin, T?rkiye?nin Irak?a girmesini istemedi?ini belirten Cordesman, ??T?rklerin ne kadar derine girece?i, ne kadar b?y?k bir kuvvet kullanaca??, ne yapaca?? ve ne kadar kalaca?? belli de?il. ABD, Irakl? K?rtler ve Irak h?k?metinin, bu tutumu protesto etme hakk? var?? dedi.
Ancak T?rkiye?nin Kuzey Irak?a girmesinin, ABD?nin savundu?u gibi ??b?lgeyi daha da istikrars?zla?t?rmaya?? katk?da bulunmak yerine, ??olumlu bile olabilece?i?? yorumunu yapan Cordesman, ??belki bu sayede Irakl? K?rtler, ba??ms?zl?k veya ileri d?zeyde bir otonomi pe?inde ko?maktansa, Irakl? olarak kalman?n daha iyi oldu?unu anlamalar? sa?lanabilir?? ifadelerini kulland?. (HABER MERKEZ?)
www.evrensel.net