UFUK

 • Y?z?nde tebess?m olan bir asker foto?raf? s?n?r b?lgesinde objektife el sall?yor. T?rk askerinin Irak??n kuzeyinde s?n?r ?tesi operasyon ger?ekle?tirmesine izin veren tezkerenin Bakanlar Kurulu?nda onaylanarak


  Y?z?nde tebess?m olan bir asker foto?raf? s?n?r b?lgesinde objektife el sall?yor. T?rk askerinin Irak??n kuzeyinde s?n?r ?tesi operasyon ger?ekle?tirmesine izin veren tezkerenin Bakanlar Kurulu?nda onaylanarak h?k?met taraf?ndan Meclis?e g?nderildi?i bildiren haber ve konuyla ilgili geli?meler d?n Cumhuriyet gazetesi taraf?ndan bu foto?rafla birlikte verilmi?. Reuters muhabiri taraf?ndan ?ekilen bu foto?raf? Cumhuriyet gazetesi okurlar?na ?Moraller y?ksek? ba?l??? ile sunmu?. Alt?nda da ??yle deniliyor: ?T?rkiye?deki tezkere haz?rl?klar? uluslararas? haber ajanslar?n?n g?ndeminde ilk s?ralara yerle?ti. Ajanslar, s?n?rdaki T?rk askerlerinin foto?raflar?n? ge?meye ba?lad?. Askerlerin morallerinin y?ksek oldu?u foto?raflara b?yle yans?d?.?
  Bir milli ma? ?ncesi futbolcular?n foto?raflar?na yer veren gazetelerin s?k?a ba?vurduklar? kli?elerden biri olan bu c?mle, Cumhuriyet gazetesinin man?etinde bu kez ?l?mle kal?m aras?ndaki s?n?r?n ?ok ince oldu?u bir durum ?ncesi, bir T?rk askeri i?in kullan?l?yor. Kim bilir belki ge?ti?imiz g?nlerde gazetelerin sayfalar?na siyah zemin ?zerinde sunulan asker cenazesi haberlerinde g?r?ld??? gibi, k?r?k d?k?k bir gecekonduda ya?ayan biri... Ya da, bir an ?nce d?nmesi i?in askere gitmeden hemen ?nce evlendi?i e?i yolunu g?zleyen bir asker. O foto?raf?n alt?na o yaz?y? yazan ve ?st?ne de ?Moraller y?ksek? ba?l???n? ?akan edit?r i?in o foto?raf?n arkas?ndaki endi?eler ?ok da ?nemli de?il. ??nk? o, s?z konusu edit?r ve gazete i?in s?n?rdaki t?m askerlerin ger?ekli?ini tan?mlamaya elveri?li bir ?g?rsel malzeme?dir art?k ve onun arac?l???yla bu cumhuriyetin s?n?rlar? i?inde ya?ayan herkesten morallerini y?ksek tutarak operasyona destek vermesi istenmektedir.
  Milliyet gazetesi de konuyla ilgili haberini ?T?rk askerine s?n?r ?tesi harekatta bulunabilme imkan? veren h?k?met tezkeresi, Bakanlar Kurulu?nda onayland?, TBMM?de yar?n onaylan?yor? diye sunmu?. C?mlenin sonundaki ?onaylan?yor? y?kleminin, Meclis aritmeti?ine bakarak ve Meclis?te grubu bulunan partilerden DTP d???ndakilerin onay verece?ine inan?larak at?ld???n? s?ylemek fazlas?yla safl?k olur. Nas?l ki, d?n bizim man?etimiz ?Tezkereye ?hay?r? deyin? ba?l???yla sadece, b?lge halk? ile emek ve demokrasi g??lerinin istedi?ini de?il, bizim de b?ylesi bir operasyonun K?rt sorununu ??zmeyece?ine, sorunun ??z?m?n?n i?eride aranmas? gerekti?ine dair inanc?m?z? ifade ediyor ise, Milliyet?inkisi de ayn? zamanda kendi yay?n politikas?na dair bir izi ta??yor.
  Ar?ivler geriye d?n?k olarak kar??t?r?ld???nda, T?rkiye?nin, tamamen ABD ??karlar? i?in Kore?ye asker g?nderdi?inde de benzer foto?raflar?n kullan?ld???, benzer ba?l?klar?n at?ld??? g?r?lecektir.
  Bug?nk? s?n?r ?tesi operasyon ger?e?inin de daha sa?lam bir gerek?esi bulunmuyor. Daha ?nce 24 kez s?n?r ?tesi operasyon yap?lm?? bir b?lgeye yap?lacak 25. operasyonun ??z?c? olaca?? beklentisini ?retmek i?in medyan?n g?sterdi?i gayretke?lik halk? bir b?y?k yalana ikna etmeyi ama?l?yor. Milli hissiyat? doru?a ??karmak i?in siyah zeminli, asker cenazeli ve bol bayrakl? sayfalar d?zenleyen medya baronlar? ka? bin dolar maa? al?yorlar ve bu kentin hangi zengin ve se?kin semtinde ya??yorlar? ?rne?in ?vatan?, ?millet? ?st?ne demagoji dolu k??eler yazan Ertu?rul ?zk?k ve arkada?lar?, o tebess?m ederek objektife el sallayan askerin yerine ge?ecek kadar da istekliler mi acaba?
  B?yle moral haberler, ba?ka ?lkeleri i?gal eden ve kendi ??karlar? i?in halklar? katletmekten ?ekinmeyen ABD gibi emperyalist g??lerle sava??n arifesinde yap?labilir. Ak?l ve vicdan bunu emreder. Ama T?rkiye?yi bir bata?a s?r?kleyecek olan ve hi?bir olumlu ihtimal i?ermeyen bir s?n?r ?tesi operasyon ?ncesi b?ylesi bir gayretke?lik i?ine girmek olas? b?t?n ?l?mlerde de pay sahibi olmak demektir.
  T?rkiye, bu sorununun kayna??n? s?n?r ?tesinde de?il, 80 y?l? a?k?n s?redir, askeri y?ntemler d???nda ba?ka bir ??z?m ?retmeyen y?netme politikas?nda aramal?d?r. Bunun da sorunu b?y?tmekten ba?ka bir i?e yaramad??? g?r?lm??t?r.
  S?n?r ?tesi operasyon psikolojisi alt?nda siyasetin askerile?tirildi?i bir s?recin i?ine s?r?klenen T?rkiye, kendi ??z?mlerini ?retmeyi ??renmek i?in askeri ihtimalleri bir an ?nce rafa kald?r?p, akl?n gerektirdi?i y?ntemleri ?ne almal?d?r.
  Fatih Polat
  www.evrensel.net