B?lgeden Meclis?e ?a?r?:Tezkere de?il diyalog

Kuzey Irak?a olas? bir s?n?r ?tesi operasyon b?lgede kayg?lar? gittik?e art?r?yor. ???isi, emeklisi, hukuk?usu, patronu... B?lgedeki hemen hemen b?t?n kesimler, operasyona kar?? ??k?yor.


Kuzey Irak?a olas? bir s?n?r ?tesi operasyon b?lgede kayg?lar? gittik?e art?r?yor. ???isi, emeklisi, hukuk?usu, patronu... B?lgedeki hemen hemen b?t?n kesimler, operasyona kar?? ??k?yor. Operasyonla birlikte b?lgede bir belirsizlik ve karga?an?n ba?layaca??n? belirten b?lge halk?, Meclis?in seslerine kulak vermesini istiyor.
EVRENSEL?e konu?an Van Barosu Ba?kan? Ayhan ?abuk, tezkerenin ?i? kamuoyunu tatmin etmeye y?nelik oldu?u? g?r???nde. AKP?nin s?n?r ?tesi bir operasyonun art? ve eksileri konusunda bir fikri olmad???n? belirten ?abuk, ?Hedefin ne oldu?u konusunda bir a??kl?k yok. Bu, sonu belirsiz bir maceraya at?lmak demektir. S?n?r? ne kadar ge?ecekleri, ne kadar kalacaklar?, ne zaman ??kacaklar? konusu da belli de?il. A??k?as? hepimiz kayg?l?y?z. Tezkere ile birlikte K?rt sorununun ??z?m? tekrar militarist g??lere havale edilmi? oluyor. Bu g??lerin daha ?nce b?lgede nas?l antidemokratik ve hukuk d??? uygulamalara imza att?klar?n? hepimiz biliyoruz. B?lge halk?n? hay?rl? g?nler beklemiyor? dedi.
?B?lge ekonomisi ??ker?
Cizre Sanayi ve Ticaret Odas? Ba?kan? Adnan El?i ise operasyon ile birlikte b?lge ekonomisinin olumsuz etkilenece?ini s?yledi. El?i ??yle konu?tu: ?Habur S?n?r Kap?s? kapat?l?rsa b?lge derinden etkilenecek. Zaten b?lgede sanayi yok. 20 y?ld?r bu sorun, bu ?at??malar devam ediyor. S?n?r ?tesi operasyonlar ??z?m ?retmedi. Ba?ka bir ?lkenin s?n?rlar? i?erisinde operasyon yapmak belirsiz bir s?re?. B?lge halk?, 22 Temmuz?da istikrar, ekonomik anlamda hizmet gelir beklentisiyle oy kulland?. Halk bu anlamda g?revini yapt?. Halk se?imlerde, sava? de?il bar??, operasyon de?il icraat, ekonomik kalk?nma istedi?i y?n?nde mesaj vermi?tir. E?er h?k?met bir s?n?r ?tesi operasyon karar? al?rsa bunun da zarar?n? g?recektir.?
?Gerilimlere neden olur?
Mazlum-Der Diyarbak?r ?ube Ba?kan? Selahattin ?oban da, b?lgeden y?ksek oy alan bir partinin halk?n taleplerini dikkate almas? gerekti?ini ifade etti.
?oban ??yle devam etti: ?S?n?r ?tesi bir operasyon bar??a ve huzura katk? sunmaz, tersine ?lke i?inde de huzursuzlu?a ve ?at??malara sebep olacak. Tezkere ve s?n?r ?tesi operasyon tart??malar? ile sivil anayasa tart??malar? g?ndemden ??kar?ld?. ?lke tekrar gerilim ve ?at??ma ortam?na s?r?kleniyor.? (Diyarbak?r/EVRENSEL)

Daha fazla anne a?lar
?HD Hakkari ?ube Ba?kan? Fahri T?mer: S?n?r ?tesi operasyonlara olumlu bakm?yoruz. Zaten sonu? al?nsayd? 30 y?ld?r sonu? al?n?rd?. S?n?r ?tesi bir operasyon, sadece daha fazla insan?n ?lmesi ve daha fazla annenin a?lamas? anlam?na gelir.

Diyarbak?rl?lar: AKP?ye tezkere i?in oy vermedik!

Diyarbak?r?da 22 Temmuz se?imlerinde AKP?ye oy verenler pi?man. B?lgede ?at??malar?n bitmesi ve huzurun gelmesi i?in AKP?ye oy verdiklerini belirten Diyarbak?rl?lar, tezkerenin ??kmas?na kar?? olduklar?n? dile getirdiler. Diyarbak?rl?lar, ?Oturup konu?sunlar? diyerek diyalog ?nerdi.
?ocuklar?m?za i? istiyoruz
Ali Uslu (???i emeklisi): Buradaki halk zarar g?r?r. Operasyonun ??z?m olmad???n? kendileri de biliyorlar. Sorunu ??zmek yerine niye operasyona sar?l?yorlar. S?n?r ?tesine ge?mek kolaylar?na geliyor bence. Sorunu ??zmek istemedikleri i?indir. Biz kar??y?z tezkerenin ??kmas?na. AKP?ye Diyarbak?r?dan ?ok say?da oy ??kt?. Kimse operasyon yaps?n diye verdi?ini sanm?yorum. Ben de verdim oyumu AKP?ye. Ama sava?? s?rd?rmek i?in de?il. Sava??n bitmesi, buralar?n huzura ermesi i?in verdim. Biz buralara e?itim istiyoruz, ?ocuklar?m?za, i? istiyoruz. Yat?r?m istiyoruz. Bunu yaps?nlar.
Masada ??z?lmeli
Bayram ?ift?i (?niversite ??rencisi): S?n?r ?tesi operasyon ?are de?il. Buna ben inanm?yorum ?ahsen. Art?k bir sorun varsa, konu?arak ??z?lmeli. Masada ??z?lmeli. Bu y?ntemlere defalarca ba?vurdular. Sorun daha da b?y?d?. O y?zden mesele tezkere ??karmakla bitmez. Bunu herkes iyi anlamal? bence. B?lgede sa?lanan huzur art?k bir daha da gelmez. ?nsanlar hep sava? halinde, nereye kadar gidecek?
Habur kapan?rsa ne yapar?z?
Abdurrahman G?nder (M?teahit): Kim ister ki tezkereyi, operasyonlar?... Ben valla bir m?teahhit olarak AKP?ye oy verdi?im i?in pi?man oldum. Burada i?lerimiz daha k?t?ye gidecek. Habur kapan?rsa ne olur? Bir d???n?n bakal?m. Millet zaten peri?an, hepten peri?an olur valla. Operasyon ??z?m de?il. Bir ??z?m ?retmek istiyorlarsa da siyasi bir ??z?m ?retsinler. Kar??l?kl? oturup anla?s?nlar. Bar?? ortam?nda halledilsin bu i?ler.
?a??rd?m a??k?as?
?hsan A?ao?lu (?ift?i): Ben h?k?metin s?n?r ?tesi operasyon i?in tezkere ??karmas?n? anlam?? de?ilim. AKP?nin bu meseleye duyarl? oldu?unu d???n?yordum. ?imdi ?a??rd?m a??k?as?. Bismil il?esindenim bizim b?y?k bir k?y?m?z var. Hepimiz oyumuzu AKP?ye verdik. Ama sava?a, operasyonlara kar??y?z. Bu memlekette bir K?rt sorunu var ve bu sava?la, operasyonla ??z?lmez diyorum.
Diyarbak?r?da, G?neydo?u?da b?y?k bir i?sizlik var. ?nsanlar bunal?ma girmi?, h?rs?zl?k, kapka? art?yor. Buna ??z?m bulsunlar.

Adana ?tezkereye hay?r? dedi

Adana?da siyasi partiler ve demokratik kitle ?rg?tleri, tezkereye ve s?n?r d??? operasyona kar?? olduklar?n? dile getirdiler.
?HD Adana ?ubesi ?n?nde bir araya gelen kurumlar ad?na konu?an ?HD ?ube Sekreteri Ethem A??kal?n, ?Daha ?nce s?n?r ?tesine yap?lan 24 operasyonla hi?bir ??z?m elde edilmedi. T?rmand?r?lan ?rk??l?k ve ?ovenizm g?lgesinde ??kart?lmaya ?al???lan tezkere bin y?ld?r bir arada ya?ayan halklar? kar?? kar??ya getirmekten ba?ka bir i?e yaramayacakt?r? dedi. (Adana/EVRENSEL)

Yeni ?afak?ta AKP?ye tezkere ele?tirisi

AKP?ye yak?nl???yla bilinen Yeni ?afak gazetesinde, h?k?metin tezkere haz?rl?klar? ve Kuzey Irak?a y?nelik operasyon iste?i ele?tirildi. Gazetenin yazarlar?nda Ali Bayramo?lu, ?AK Parti yol ay?r?m?nda m??? diye sorarken; ?brahim Karag?l, operasyonun, sorunu sadece bir s?re erteleyebilece?ini belirtti.

Ali Bayramo?lu AK Parti yol ayr?m?nda m??
Se?im sonras? olu?an hava bir hafta i?inde yok oldu. Bir hafta, ask?daki sorunlar?n ?lkeyi her y?n?yle ku?atmas?na, y?netimin zaafa s?r?klenmesine ve i?e kapanma e?iliminin ortaya ??kmas?na yetti.
Merkez medyan?n ?sava? ?ncesi ruh hali?ni and?ran yay?n politikas?, asker selam? duran futbolcular, ?tarihe dair h?k?m veren? milliyet?i refleks sahibi h?kimler, cenazelerde ?Ermeni p?? diyebilecek kadar kontrol?n? kaybeden m?ft?ler, d???nceyi ve demokratlar? ??fkesinin nesnesi? k?lan bir toplum, Bat??y? do?rudan hedef alan, ?lanetliyorum ve inceldi?i yerden kopar? tarz? meydan okuyucu vurgularla i?i kapal? otoriter bir tondan ses veren Ba?bakan, K?rt sorununu ter?r meselesine indirgeyen ve ??z?m? askeri operasyonlara kilitleyen sistem...
22 Temmuz ?ncesi olu?an ?demokratik ittifak??n yerinde adeta yeller esiyor?
?lkede se?imleri sanki askerci stat?ko cephe kazanm?? gibi hal var...
Demokratik ittifak?n ta??y?c?s? siyasi iktidar al?p ba??n? ba?ka bir siyasi diyara yollanm?? durumda... Sorun ?nemli ?l??de burada...

?brahim Karag?l Kuzey Irak?? i?gal etsek ne olur?
K?rt meselesi etnik bir mesele de?ildir. Hak, hukuk, adalet meselesi de?ildir. Sadece ?zg?rl?k, ba??ms?zl?k tutkusunu besledi?i bir mesele de de?ildir.
T?rkiye?nin olmas? gereken devlet olamay??? ile, b?lgenin; tarihin ve co?rafyan?n ?artlar?na ters bi?imde dizayn edilmesiyle, bu dizayn?n y?zy?ld?r h?l? tamamlanamam?? olmas?yla, b?yle giderse asla tamamlanamayacak olu?uyla ilgilidir.
B?lgenin ?artlar?na, do?as?na, ger?eklerine g?re de?il d?nya sisteminin arzular?na, ??karlar?na, emperyal geleneklere g?re devam eden yapay m?dahaleyle ilgilidir.
T?rkiye, bu yapayl??? sorgulamadan, kendini sorgulamadan, tarihi ve gelece?i sorgulamadan, b?lgenin ?artlar?n? sorgulamadan, ?zellikle seksen y?ll?k ge?mi?ini sorgulamadan bunun ?stesinden gelemez. Sorunu ertelemenin, daha da karma??k hale getirmenin ?tesinde bir ba?ar? sa?layamaz.
Ayn? ?ekilde; PKK meselesi ter?r meselesi de?ildir. Askeri g?venlik sorunu de?ildir. Ter?rle m?cadele konseptiyle s?n?rl? bir vizyon PKK ile m?cadeleyi ba?ar?ya ula?t?rmayacakt?r. Kandil?i y?ksan?z, Kuzey Irak?? i?gal etseniz, s?n?rlar? kal?n duvarlarla kapatsan?z, da?larda ku? u?urtmasan?z sorun bitmeyecektir. Sadece bir s?reli?ine ertelenecektir. Hepsi bu kadar! (HABER MERKEZ?)

Gazeteci H?ncal Ulu?: DTP?ye ?ans tan?yal?m

Gazeteci H?ncal Ulu?, d?n Sabah gazetesindeki k??esinde, 23 y?ld?r s?ren sava?? bitirecek, K?rt gen?lerinin PKK?ye gitmesini ?nleyecek tek partinin DTP oldu?unu yazd?.
Ulu?, ???z?m askerde de?il, siyaset?ide? ba?l?kl? yaz?s?nda ?unlar? yazd?:
?18 ya??nda tercih yapma zorunda olan K?rt delikanl?s?n?n PKK?ya sapmas?n?, umutlar?n? ona ba?lamas?n? ?nleyecek ?Derdini silahla de?il, d?z ovada siyasetle s?yle? diyecek bir tek parti var g?n?m?zde.. DTP!..
Tamam? kendilerinden olu?an DTP!..
Bu partinin ba??nda Cumhuriyetin siyasal sistemi i?inde yeti?mi? Ahmet T?rk??n olu?u da b?y?k ?ans.. Umutlar? art?ran unsur..
DTP i?inde takiye yapanlar var m??..
Bilemem.. Vard?r herhalde.. Hangi partide takiyeci yok ki?.. K?t? niyetliler?.. PKK k?stebekleri.. Uydular?.. Olabilir..
Ama her ne olursa olsun, bug?n i?in DTP, PKK?ya yatk?n, PKK?ya meyyal K?rt gencine d?z ovada siyaset yaparak ba?ar?ya ula?abilece?ini s?yleyecek, g?sterecek, inand?racak, kan?tlayacak, onlar? PKK yolundan ?evirecek tek kurulu?.
DTP?ye g?venmek zorunda oldu?umuzu d???n?yorum.. Ve de onlara ?ans tan?y?p, f?rsat verip, sab?r i?inde beklemek..
Bu s?re i?inde DTP?yi ??yle konu?.. B?yle de.. ?unu a??kla? diye de zorlamamak gerek..
B?rakal?m adamlar siyaset yaps?nlar..
Siyasetin gere?ini yaps?nlar.?
Mehmet Aslano?lu /Ali R?za K?l?n
www.evrensel.net