?Operasyona gerek kalmadan sorunu ??zelim?

DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, h?k?mete seslenerek, ?Gelin s?n?r ?tesi operasyona d?n??meyecek bir mant??? hep birlikte kullanal?m, s?n?r ?tesine gerek kalmayacak bir ?al??may? hep birlikte yapal?m. Biz buna haz?r?z? dedi.


DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, h?k?mete seslenerek, ?Gelin s?n?r ?tesi operasyona d?n??meyecek bir mant??? hep birlikte kullanal?m, s?n?r ?tesine gerek kalmayacak bir ?al??may? hep birlikte yapal?m. Biz buna haz?r?z? dedi. DTP?nin Meclis grup toplant?s?nda konu?an DTP Grup Ba?kan? Ahmet T?rk, parlamentoda farkl? d???nceler ve projelerin ortaya ??kt???n?, ancak bir tahamm?ls?zl?k ile kar?? kar??ya olduklar?n? s?yledi.
Hrant Dink?in, ?Bar??, karde?lik ve demokrasi i?in birer g?verciniz? s?z?n? hat?rlatan T?rk, ?Ama bug?n bu g?vercinlere sald?rmak ?zere haz?rlam?? bir tablo, bir lin? politikas? ile kar?? kar??yay?z? s?zleriyle s?rece ili?kin endi?elerini dile getirdi. Geli?meleri ?vahim bir durum? olarak nitelendiren T?rk, parti merkezlerine kur?un s?k?ld???n?, parti binalar?na silahl? sald?r? yap?ld???n? ama kimseden ??t ??kmad???n? ifade etti. Sald?rganlar?n serbest b?rak?lmas?n?, ?etelerin cesaretlendirilmesi olarak nitelendiren T?rk, ?Konu?tu?umuz her c?mleyi aleyhimize kullanan bir mant?kla bize yakla??yorlar? diye konu?tu.
Baykal?a yan?t verdi
CHP Genel Ba?kan? Deniz Baykal??n ?spanya ?rne?ini vererek, DTP?lilerin dokunulmazl?klar?n?n derhal kald?r?l?p, milletvekillerinin cezaevine g?nderilmesi ?nerisine at?fta bulunan T?rk, ?Biz ?spanya?da de?iliz? derken, Baykal??n ?spanya Anayasas??n? iyi okumas?n? istedi. T?rk, bug?n ?spanya?da 17 ?zerk b?lge, 50 il oldu?unu hat?rlatarak, ?Bask kesiminin demokratik haklar? g?vence alt?na al?nd?. ?spanya Anayasas??na uygun bir anayasa bug?n T?rkiye?de olsa biz kendimizi bile feshederiz, siyaseti b?rak?r?z? diye konu?tu. ?steklerinin diyalogcu bir ortam?n olu?mas?, sorunlar?n diyalogla ??z?lmesi mant??? ile hareket etmek oldu?unu kaydeden T?rk, duygular?n bir tarafa b?rak?l?p, mant?kla hareket edilmesini istedi.
Tezkere de?erlendirmesi
S?n?r ?tesi operasyonla ilgili tezkereye de de?inen T?rk, ?Askeri y?ntemlerin tek ba??na ??z?m olmad???n?, olay? sosyal, k?lt?rel, ekonomik boyutlar?yla tart??mak gerekti?ini s?yledik. T?rkiye?nin Ortado?u batakl???na s?r?klenmesini istemiyoruz. Yar?nlar?m?z?n kararmas?n? istemiyoruz. Bundan ?nce de bir?ok operasyon yap?ld?. ??z?m? farkl? zeminlerde aramak, bir diyalog ortam?n? olu?turmak, sivil demokratik projeleri ortaya koymak laz?m? diye konu?tu.
T?rkiye?yi Ortado?u batakl???na s?r?klemenin Ortado?u halklar?na da zarar verece?ini aktaran T?rk, Ba?bakan Yard?mc?s? Cemil ?i?ek?in, ?Umut ediyorum tezkereye gerek kalmaz? s?zlerine at?fta bulunarak, ?Biz de onun kelimelerini tekrarl?yoruz. Gelin s?n?r ?tesi operasyona d?n??meyecek bir mant??? hep birlikte kullanal?m, s?n?r ?tesine gerek kalmayacak bir ?al??may? hep birlikte yapal?m. Biz buna haz?r?z? dedi.
Yap?lan kapal? oturumda ise , Mu? Milletvekili S?rr? Sak?k, sava? ????rtkanl???n?n giderek artt???n? ifade ederek, buna kar?? bar?? yanl?lar?n?n da seslerini y?kseltmesi gerekti?ini s?yledi. Bunun i?in bir demokrasi cephesi ?neren Sak?k, DTP?nin bu cepheye ?nc?l?k yapabilece?ini ifade etti. Diyarbak?r Milletvekili Ak?n Birdal da Beyt???ebap?ta 13 vatanda??n ?ld?r?ld??? olay?n korucular?n kendi i? hesapla?mas? oldu?unun ortaya ??kt???n? anlatt?. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net