Patlayan boru su alt?nda b?rakt?

Ey?p?te sel sular?ndan nasibini alan vatanda?lar?n ev ve i?lerleri, bu kez de su borusunun patlamas? ile sular alt?nda kald?. Ana hatta bulunan patlayan su borusuna belediye taraf?ndan tam iki saat sonra m?dahale edildi.


Ey?p?te sel sular?ndan nasibini alan vatanda?lar?n ev ve i?lerleri, bu kez de su borusunun patlamas? ile sular alt?nda kald?. Ana hatta bulunan patlayan su borusuna belediye taraf?ndan tam iki saat sonra m?dahale edildi. Vatanda?lar, belediyeyi s?rekli arad?klar?n? ve yard?m istediklerini s?ylerken iki saat boyunca akan su, Zal Pa?a Caddesi?nde bulunan ev, kahve ve bakkallara doldu.
Ey?p Zal Caddesi ?zerinde ya?ayanlar, d?n sabah saat 07.00 s?ralar?nda ana hat ?zerinde bulunan su borusunun patlamas? ile uyand?. Borunun ?ocuklar okula gittikten sonra patlamas?, olas? bir felaketi ?nledi. Borunun patlad???n? belediyeye bildiren vatanda?lar, ?SK? ekiplerinin, ?GDA???n da yard?m? ile do?al gaz?n ge?ti?i b?lgeleri belirleyerek suyu ?ekmeye ?al??t???n? s?yledi. Caddenin Ey?p Belediye Ba?kanl????na yak?n olmas? bile m?dahalenin erken yap?lmas?na yetmedi.
Ya?mur ya?d? diye sevinirlerken
Bahad?r ?ilibulak, ?Biraz ya?mur ya?d?, o da belediyenin ge? kalmas?ndan dolay? gitti? diyerek belediye ekiplerinin ge? gelmesine tepki g?sterdi.
S?leyman Pamuk ise ?Birden patlad?, da? gibi f?rlad? su, Allah?tan okul ?ocuklar? gitmi?ti. Belediyeyi ka? kere ?a??rd?k. On kere telefon ettik. Hi?biri cevap vermediler. Ya?mur ya?d? diye seviniyorduk? diye konu?tu. Akan onca suya ra?men yetkililerin kendisine ?Normal amca? dediklerini aktaran Pamuk, akan suyun her yeri doldurdu?unu, durumun nas?l normal oldu?unu sordu. Pamuk, k?m?rl?klerinin tamam?n?n ve mutfaklar?n?n sular alt?nda kald???n? a??klad?.
Su borusunun patlamas?n?n, b?y?k bir alan? tahrip etti?ini belirten Mehmet G?no?lu, ?Su borular?n?n eski oldu?unu s?yl?yorlar. Borular?n devresinin eski kalmas?, de?i?memesinden dolay? patlam?? olabilir? dedi.
Belediye binas? da olmasayd? gelmeyeceklerdi
An?l Bakkal??n sahibi Mehmet Korkmaz ise ya?ad??? zarar y?z?nden isyan etti. Korkmaz, ?Belediyedekiler de anca gelebildiler. Allah?tan belediyenin binas?n?n arkas?ndayd?k, belediyenin arkas?nda olmasak ne olacakt? bilmiyoruz. Yani ?u belediyeyi su bast?. Yar?m metre su ald? buralar? diyerek belediye ekipleri erken gelmi? olsayd? bu kadar suyun gitmeyece?ini s?yledi.
B?yle boru k?r?klar? olur
?SK??deki tamir ekibinden Arslan Bayrak, patlaman?n borudaki k?r?klardan dolay? ger?ekle?ebilece?ini savundu. Haber al?r almaz vanalar? kapatt?klar?n? iddia eden Bayrak, ?Ka??thane?den ekip geldi. Hafta i?i yo?un oldu?u i?in ge? gelmi? olabilir. Suyu ?ekiyoruz ?u an. Zaman zaman b?yle boru k?r?klar? olur. Yani herhangi bir m?dahale yok, kendili?inden meydana gelen bir ar?za. Olur ?yle ?eyler, suyun gideri t?kan?r, lavabo t?kan?r. Arada gecikme falan yok? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
Sevim Kahraman
www.evrensel.net