Ey?p?te ?paran kadar asfalt? devri

Alibeyk?y?deki belli mahallelerde zemin haz?rlanmadan yap?lan asfalt, yolun seviyesini y?kseltmekle kalmad?, ?creti de vatanda?lardan istendi. Maa?lar?n? a?an faturalarla kar??la?an vatanda?lar ?a?k?n.


Alibeyk?y?deki belli mahallelerde zemin haz?rlanmadan yap?lan asfalt, yolun seviyesini y?kseltmekle kalmad?, ?creti de vatanda?lardan istendi. Maa?lar?n? a?an faturalarla kar??la?an vatanda?lar ?a?k?n.
Yollar?n?n yap?lmas?n? isteyen Alibeyk?yl? vatanda?lar, son g?nlerde ne yapacaklar?n? bilmez halde. Yeni d?k?len asfalt i?in yol ?zerinde oturan vatanda?lara toplam 40 bin YTL fatura kesildi. Oturdu?u evin geni?li?ine, asfaltt?n kaplad??? alana g?re 750, 850, 1000 ve 2 bin YTL olarak de?i?en asfalt paralar?na vatanda?lar itiraz etti, ancak ret cevab? ald?lar.
Asfalt ?st?ne asfalt yap?l?yor
Uygulaman?n ilk olmad???n? belirten Karadolap Mahallesi Muhtar? L?tfi Sertkaya, Alibeyk?y halk?na ?zel bir muamele yap?ld???n? ifade etti. Asfalt paralar? ile ilgili ka??t ?zerinde bir al??veri?in d?nd???n? belirten Sertkaya, ??demeleri i?in tebli? ediliyor vatanda?a. Bunu bor?lu kalmamak i?in ?deyen insanlar da var. Ama ?deyemeyecek insanlar?n durumu ne olacak? dedi. Asfalt?n yama ?eklinde yap?ld???na da dikkat ?eken Sertkaya, baz? yollar?n asfalt d?ke d?ke seviyesinin y?kseldi?ini vurgulad?.
?deyecek durumlar? yok
Belediyenin bir hizmeti olan asfalt?n makbuzlar?n?n kendilerine gelmesine tepki g?steren Selvi Y?lmaz, paray? ?deyemeyeceklerini s?yleyerek, ?Bak?n kald?r?m?m?z var m?, yolumuz var m?? Biz bunun neresi i?in para ?deyece?iz? dedi.
?mam Turan, asfalt paras?n?n maa??ndan da fazla oldu?unu belirterek, ?Halka hi? sormadan makbuz kesiyor. Ama bu halk paras?n? ?deyece?ini bilseydi asfalt istemezdi ki? diye konu?tu.
??kriye Kandil, asfalt paras? olarak 850 YTL geldi?ini s?yleyerek, ?Do?ru d?zg?n asfalt yap?lmam??, bir de ?st?ne para m? verece?iz? Ceza gelse bile ?deyemeyiz? dedi.
750 YTL asfalt paras? geldi?ini s?yleyen Zeki Ak, asfalt yap?lmas?na ra?men en ufak bir ya?murda her taraf? su bast???n? s?yledi.
Kadriye Tepeli, ?580 YTL asfalt paras? geldi. Kre? alan?, konut alan?, ye?il alan deyip evimi ba??ma y?k?yorlar, ben de onlara yapt?klar? asfalt paras?n? m? vereyim?? dedi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net