Fotoğraf: Evrensel

H?k?metlerin deprem ??z?m?; ?Kentsel D?n???m Projesi?

T?rkiye?nin deprem ger?e?i ve h?k?metlerin deprem politikalar?n?n tart???ld??? Ulusal Deprem Konferans??nda 1999 Marmara Depremi?nden g?n?m?ze kadar deprem kavram?n?n h?k?met politikalar?na girmemesi ve olmas? beklenen Marmara ...


T?rkiye?nin deprem ger?e?i ve h?k?metlerin deprem politikalar?n?n tart???ld??? Ulusal Deprem Konferans??nda 1999 Marmara Depremi?nden g?n?m?ze kadar deprem kavram?n?n h?k?met politikalar?na girmemesi ve olmas? beklenen Marmara Depremi?nin yeni kurulan h?k?metin program?nda da yer almamas? masaya yat?r?ld?.
TMMOB ?n?aat M?hendisleri Odas?, Deprem M?hendisli?i T?rk Milli Komitesi, T?rkiye Deprem Vakf? (TDV) ve ?stanbul Teknik ?niversitesi taraf?ndan ortakla?a d?zenlenen 6. Ulusal Deprem M?hendisli?i Konferans? d?n ?T? S?leyman Demirel K?lt?r Merkezi?nde ba?lad?. 16-20 Ekim tarihleri aras?nda devam edecek olan konferans Prof. Dr. R?fat Yarar an?s?na d?zenlenirken, konferansa Japon ?n?aat M?hendisleri Odas? Ba?kan? Prof. Dr. Masanori Hamada, TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc?, ?n?aat M?hendisleri Odas? ?stanbul ?ube Ba?kan? Cemal G?k?e?nin yan? s?ra ?ehir d???ndan gelen in?aat m?hendisleri de kat?ld?.
Ba?kanl???n? Prof. Dr. Atilla Ansal??n yapt??? a??l?? oturumunda TMMOB Ba?kan? Mehmet So?anc?, ?n?aat M?hendisleri Odas? (?MO) ?stanbul ?ube Ba?kan? Cemal G?k?e, ?MO 2. Ba?kan? Serdar Harp ve ?T? Rekt?r? Faruk Karado?an konu?malar yapt?.
H?k?metlerin deprem tehlikesini ?nemsemedi?ini hatta yok sayd???n? dile getiren Serdar Harp, Kentsel D?n???m Projelerinin depreme ??z?m olarak sunuldu?unu vurgulad?. Harp, ?Hi? kimse iktidar?n ?apkas?ndan tav?an ??karmas?n? beklemiyor. Yap?lmas? gerekenler bellidir? ?eklinde konu?tu.
6. Ulusal Deprem Konferans??n?n T?rkiye?nin deprem m?hendisli?ine y?nelik yararl? sonu?lar do?uraca??na inand???n? ifade eden Cemal G?k?e ise depremi daha ?nceden tahmin edebilecek teknolojik bir sistem olmad???n? dile getirdi. T?rkiye?de afet diye adland?r?lmamas? gereken depremlerin, do?urdu?u sonu?lar nedeniyle afet olarak adland?r?ld???n? belirten G?k?e, 1990 y?l?ndan sonra meydana gelen depremlerde 6 bin yap?n?n y?k?ld???n? ve binlerce insan?n ?ld???n? s?yledi. 1999 depreminin ?zerinden 8 y?l ge?ti?ini hat?rlatan G?k?e, ?2003 y?l?nda deprem mast?r plan? haz?rland?, 2004 y?l?nda deprem ??ras? topland? ancak h?k?metler depremi ?nemsemedikleri i?in planlar?na bile almad?lar? dedi.
Konferans?n, Prof. Dr. R?fat Yarar??n ya?am?n? kaybetmesinden sonra d?zenlenen ilk ulusal konferans oldu?unu belirten Atilla Ansal, ilk deprem konferans?n?n 1993 y?l?nda Erzincan Depremi?nden sonra d?zenlendi?ini s?yledi. Depremlere haz?rl?kl? olabilmek i?in en belirliyici ?zelliklerin deprem alanlar?n?n tespit edilmesi ve ?nlemlerin al?nmas? oldu?unu dile getiren Ansal, T?rkiye?deki ufak ?apl? depremlerin laboratuvar olarak de?erlendirilmesi ve buna g?re de ?nlem al?nmas?n? istedi. Hasarlar?n azalmas? i?in mevcut yap?lar?n g?z ?n?ne al?nmas? gerekti?ini vurgulayan Ansal, bu yap?lar?n g??lendirilmesi gerekti?ini s?yledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net