Hasta tutukluya tedavi engeli

Mersin Silifke M Tipi Kapal? Cezaevi?nde bulunan Nesimi Kalkan (35), yakaland??? ???lyak? hastal??? nedeniyle g?nl?k ihtiya?lar?n? kar??layamayacak duruma geldi.


Mersin Silifke M Tipi Kapal? Cezaevi?nde bulunan Nesimi Kalkan (35), yakaland??? ???lyak? hastal??? nedeniyle g?nl?k ihtiya?lar?n? kar??layamayacak duruma geldi. Cezaevi idaresinin keyfi tutumundan dolay? tedavi ettirilmedi?ini belirten Kalkan, Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Ara?t?rma Hastanesi?nden randevu almas?na ra?men bir ayd?r hastaneye g?t?r?lmedi?ini s?yledi.
Mersin Silifke M Tipi Kapal? Cezaevi?nde tutulan Nesimi Kalkan, uzun s?re ?nce yakaland??? ???lyak? hastal??? nedeniyle g?nl?k ihtiya?lar?n? kar??layamaz duruma geldi. 1992 y?l?nda tutuklanarak cezaevine konulan Kalkan?a, 1996 y?l?nda girmi? olduklar? a?l?k grevi sonras? yakaland??? ??lyak hastal??? tan?s?, Trakya ?niversitesi T?p Fak?ltesi Ara?t?rma Hastanesi taraf?ndan konuldu. Kalkan??n durumu, ?u ana kadar d?zenli bir tedavi g?remedi?i i?in daha da k?t?ye gidiyor. Bir ayd?r Mersin ?niversitesi T?p Fak?ltesi Ara?t?rma Hastanesi?nde randevusu olmas?na ra?men cezaevi idaresi taraf?ndan doktora g?t?r?lmeyen Kalkan, ailesi arac?l???yla g?nderdi?i mektupta durumuna ili?kin bilgiler verdi.
Cezaevi idaresinden keyfi uygulama
Mektubunda, hastal???n?n ilerlemesi nedeniyle g?nl?k ihtiya?lar?n? kar??layamad???n? belirten Kalkan, hastal???n?n son y?llarda beynine hasar verecek d?zeye geldi?ini dile getirdi. Son bir ayd?r tedavi i?in hastaneye g?t?r?lmedi?ini belirten Kalkan, ?Benim bu ay hastanede randevum olmas?na ra?men, halen g?t?r?lmedim. Gittik?e durumum k?t?le?iyor. Bir ?ey yiyemiyorum. Bu hastal?kta d?zenli bir tedavi almak gerekiyor. Ancak benim tedavim, cezaevi idaresinin keyfi uygulamalar? nedeniyle aks?yor. Cezaevi doktorlar?na sorunlar?m?n ciddiyetini anlatmama ra?men, hi?bir zaman hastal???mla tam olarak ilgilenmediler? dedi.
?Siyasi kimli?ime bak?p tedavi etmiyorlar?
Kalkan, mektubunda ayr?ca ?unlara yer verdi: ?Siyasal kimli?ime bakarak gerekli ilgi ve duyarl?l?k g?sterilmedi. Hastal???m ?u an beni yata?a d???rm?? durumda. V?cudumda ciddi yanma, deride d?k?lme, kulakta u?ultu ve y?r?mede g??s?zl?k ?ekiyorum. Cildim renk de?i?tiriyor. Midem ve ba??rsaklar?mda s?rekli bir yanma var. V?cudumda ciddi derecede y?ksek ate? meydana geliyor. Tedavilerimin d?zenli yap?lmas?n? istiyorum.?
??lyak hastal??? nedir?
??lyak, yiyeceklerdeki besinin emilmesini engelleyerek ince ba??rsakta hasarlar olu?turan kal?tsal ve metabolik bir sindirim sistemi hastal???d?r. ??lyak hastas? olan ki?iler bu?day, arpa ve ?avdarda bulunan ?gl?ten? olarak adland?r?lan proteine a??r? duyarl?d?r. Bu hastalar?n ?gl?ten? i?eren g?da t?ketmeleri durumunda, ba????kl?k sistemi ince ba??rsaklara zarar verir. Bunun yan? s?ra sinir sisteminde bozukluklar ve hatta organ bozukluklar? olu?abilir. Gl?ten i?eren besinler, ??lyak hastalar?nda ?zellikle ?villus? olarak adland?r?lan ve ince ba??rsaktaki emilimi sa?layan yap?ya zarar verir. Villuslar olmadan ki?i, ne kadar yiyecek yerse yesin beslenemez.
Hastal???n belirtileri
?ok s?k tekrarlanan kar?n a?r?lar?, kronik ishal, kilo kayb?, a??k renkli ve k?t? kokulu d??k?, kans?zl?k, kemik a?r?s?, bacaklarda uyu?ma ve a??r? sinirli olma. (Ankara/D?HA)
Evrim Dengiz
www.evrensel.net