????i ile akademisyenin ileti?imi i?in gerekli?

Kocaeli?nin K?rfez il?esinde Hayat Televizyonu ile dayan??ma etkinli?i d?zenlendi. Yakla??k 800 ki?inin kat?ld??? etkinli?e O?uz Aksa? ve yerel sanat??lar sahne al?rken K?rfez Gen?lik Evi?nin haz?rlad??? tiyatro g?sterimi...


Kocaeli?nin K?rfez il?esinde Hayat Televizyonu ile dayan??ma etkinli?i d?zenlendi. Yakla??k 800 ki?inin kat?ld??? etkinli?e O?uz Aksa? ve yerel sanat??lar sahne al?rken K?rfez Gen?lik Evi?nin haz?rlad??? tiyatro g?sterimi ilgi ile izlendi.
Kocaeli ?niversitesi ??retim ?yesi Yrd. Do?. Dr. Y?cel Demirer ?Televizyon nas?l burjuvazi i?in ?nemli bir propaganda arac? ise biz emek?iler, ezilenler i?in de son derece anlaml? bir ara?t?r. Bizim bir aradal???m?z? per?inleyecek bir ara? oldu?una inan?yorum Hayat Televizyonu?nun? diye konu?tu. ?leti?imi v?cuttaki kana benzeten Demirer ?Hayat Televizyonu fabrikadaki i??i ile ?niversitedeki akademisyen ve ??rencinin ileti?imi i?in gerekli? dedi.
Tuzla tersanesi i??isi Ali Do?an da i? kazalar?nda arkada?lar?n? kaybettikleri zaman yanlar?nda sadece Evrensel gazetesi ve Hayat Televizyonu oldu?unu belirterek, i??i ve emek?ilerin de gazetesine ve televizyonuna sahip ??kmas? gerekti?ini dile getirdi. Do?an konu?mas?nda, tersane i??ilerinin 27 Ekim?de yapacaklar? eyleme de ?a?r? yapt?.
Yerel sanat??lar ?smail K???k?ahin, Dursun Erdo?an ve G?nay Sal????n ard?ndan, K?GEV?li gen?lerin haz?rlad??? tiyatro sahne ald?. Tiyatro g?sterimi sonras? konu?an K?GEV Ba?kan? Yasin Ar?kan Hayat Televizyonu?nu t?m ezilenlerin sesi olaca?? i?in desteklediklerini belirtti. O?uz Aksa???n s?yledi?i t?rk?ler ve ?ekilen halaylarla etkinlik sona erdi. (Kocaeli/EVRENSEL)
www.evrensel.net