?Ge?ici maddelerin dayan?lmaz kal?c?l????

21 Ekim?de yap?lacak olan referandum paketindeki ?ge?ici maddelerin? 11. cumhurba?kan? Abdullah G?l??n mevcut konumunu s?k?nt?ya sokabilece?inden hareketle paketten ??kar?lmas? i?in Anayasa Komisyonu?nu toplant?ya ?a??ran ...


21 Ekim?de yap?lacak olan referandum paketindeki ?ge?ici maddelerin? 11. cumhurba?kan? Abdullah G?l??n mevcut konumunu s?k?nt?ya sokabilece?inden hareketle paketten ??kar?lmas? i?in Anayasa Komisyonu?nu toplant?ya ?a??ran AKP, Meclis?te arad??? deste?i de buldu.
H?k?metin bu tez canl?l??? di?er kanunlardaki ?ge?ici? maddelerin kemiklerini s?zlatt?. Ba?ta TCK olmak ?zere, hak ve ?zg?rl?kleri d?zenleyen yasalar?n sonunda yer alan ?ge?ici? maddelerin (ki bunlar zaman, kapsam ve uygulanmas?na dair s?n?rlamalar getiriyor) ad? ?ge?ici? olmas?na ra?men, kal?c? maddelere nispet varl?klar?n? h?l? s?rd?r?yorlar. Ne zaman kald?r?laca??na dair verilen tarihler ise ??kar?lan ya da eklenen ?ge?ici? maddelerle ertelenerek ak?betleri ?uzatmal? ?avu?a? d?nd?r?l?yor.
Ancak, bu kez s?z konusu kendileri olunca ??kard?klar? yasan?n ?ge?ici? maddelerinin daha m?rekkebi kurumadan, hem de k?pr?den ge?erken, hemencecik iptal etme yoluna gidiverdiler.
Haziran 2005?te y?r?rl?l??e giren TCK?n?n ?zel kanunlarla ili?kisini d?zenleyen 5. maddesi ?bu kanunun genel h?k?mleri ?zel ceza kanunlar? ve ceza i?eren kanunlardaki su?lar hakk?nda da uygulan?r? demesine ra?men, ?Y?r?rl?l?k ve Uyguluma ?ekli Hakk?ndaki Kanuna? eklenen ?ge?ici? madde ile ?TCK?n?n birinci kitab?nda yer alan d?zenlemelere ayk?r? h?k?mler, ilgili kanunlarda gerekli de?i?iklikler yap?l?ncaya ve en ge? 31 Aral?k 2006 tarihine kadar uygulan?r? h?km?yle gerekli d?zenlemeleri yapmas? i?in Meclis?e zaman verdi.
Ancak, AKP H?k?meti bu h?km?n gere?ini yapmak yerine, 2006 y?l? 17 Aral?k tarihinde, yani s?renin dolmas?na g?nler kala bu ?ge?ici? maddeye ?ge?ici? diye bir ekleme yaparak, 2008 y?l? 31 Aral?k tarihine kadar uzatan de?i?ikli?i yapt?.
Yine, A?HM?in karar? do?rultusunda yarg?laman?n yenilenmesini d?zenleyen 4793 say?l? kanuna, Abdullah ?calan??n bu haktan yararlanmas?n? engellemek amac?yla ?ge?ici? madde eklenerek zaman s?n?rlamas? getirildi. Ancak sadece ?calan de?il, onunla birlikte yakla??k 90 ki?i bu haktan mahrum b?rak?ld?. Bu kanun 2003 y?l?nda kabul edilmesine ra?men ?ge?ici? 1. maddesi kal?c?s?na rahmet okuturcas?na h?l? yerinde durmakta. Kim bilir belki de ?ge?ici? olman?n a??rl???na dayanamayarak kal?c?la?acakt?r.
Tabii ki; her ?ey vatan millet i?indi! Kanunlar ?n?nde herkes e?itti! Kanunlar herkese e?it uygulan?rd?!
Daha ?ok siyasi h?k?ml?lerin yasaklanan kamu haklar?n? kullanabilmeleri konusunda yap?lan yeni d?zenlemeleri ?ge?ici? maddelerle kullan?lmaz hale getiren AKP?nin yeni, sivil, ?zg?rl?k??, bireyin haklar?n? esas alan bir anayasa yapaca?? iddias? ne kadar inand?r?c? olabilir ki?
Zaten AKP ?zg?rl?k derken kendi gelece?ini, bireyin haklar? derken kendi ??karlar?n?, ?a?da?, modern, sivil, yeni derken de kendilerine ?zel hayat tarzlar?n? ifade etmektedir. Milli geliri payla?t?r?rken, b?t?eyi haz?rlarken, asgari ?creti tespit ederken, taban fiyatlar?n? belirlerken, vergiler dahil e?itim ve sa?l?k gibi temel konularda d?zenleme yaparken ?her ?ey sermaye i?in? diyerek milleti yok sayan AKP?nin referandum ve anayasa tart??malar?nda ?millete gitme, millet iradesine ba?vurma ve millet sevdas?n?? diline dolamas? da devlet organlar?nda kendilerine yer a?mak i?in ?at??t??? g??lere kar?? elini g??lendirme ihtiyac?n?n bir ?r?n?d?r.
Ancak i??ilerin, memurlar?n, k?yl?lerin, gen?lerin ve K?rtlerin hak ve ?zg?rl?kleri s?z konusu olunca ?at??t??? g??lerle aralar?ndaki fark da kendili?inden kalkmaktad?r. Dolay?s?yla, ortak paydalar? bu sistemin ?ge?ici? ve ?kal?c?? maddelerle ilelebet s?rmesidir.
?lhan Karakurt (ANTALYA)
www.evrensel.net