Hapishanelerde hak gasplar? ve keyfiyet s?r?yor

Tekirda? 2 No?lu F Tipi?nden selamlar?m? g?nderiyorum. Her g?n T?rkiye?nin ??yle ya da b?yle nas?l demokratikle?ti?i ?zerine konu?uluyor. Yasa de?i?iklikleri, uyum yasalar? ve en sonunda yeni anayasa tart??malar?...


Tekirda? 2 No?lu F Tipi?nden selamlar?m? g?nderiyorum. Her g?n T?rkiye?nin ??yle ya da b?yle nas?l demokratikle?ti?i ?zerine konu?uluyor. Yasa de?i?iklikleri, uyum yasalar? ve en sonunda yeni anayasa tart??malar?... Hepsi demokrasiye bir ad?m daha att???m?z? m?jdeliyor kendince...
Peki ya somut durum? Peki yasalar?n ve demokrasinin ayaklar alt?na al?nd??? ?iddialar?n?n? en fazla oldu?u kurumlarda ya?ananlar? Yap?ld??? s?ylenen ?iyile?tirmeler? ?rne?in karakollara, hapishanelere neden u?ram?yor?
Bunlar?n ayr?nt?s?na girmeyece?im. ???kenceye s?f?r tolerans? diyen bir Ba?bakan??n y?netti?i ?lkede ya??yoruz. Yakla??k 9 ay ?nce ?imdi bulundu?um F tipine getirildim. ?lk giri?imde onur k?r?c? arama dayat?ld?, direndim. Dayakla, i? ?ama??rlar?m dahil ??r?l??plak soyuldum. Ard?ndan 3 g?n sonra i?kence izlerini tespit ettirmek i?in revire ??kar?ld?m. Doktor ??plak g?zle g?r?len morluklar? dahi rapora kaydetmedi. Onun d???nda ya?ad???m i?kencelerin ayr?nt?s?na girmeyece?im. F tiplerinde nelerin oldu?unu biliniyor.
Konuyla ilgili TBMM ?nsan Haklar? ?nceleme Komisyonu?na (?HK) ba?vurdum. Ma?duriyetle ilgili ara?t?rma yap?lmas?n? istedim. Ge?en hafta Mehmet Elkatm?? imzal? 20-07-2007 tarihli bir mektup ald?m. Komisyona yapt???m ba?vuruya cevaben Ceza ve Tevkif Evleri Genel M?d?rl????n?n yaz?s?n? g?ndermi?. ?nanmas? zor ama ger?ek...
Bak?n kurum cevabi yaz?s?nda ne diyor ?(...) ve Remzi U?ucu isimli ki?ilerin di?er ?rg?t mensubu baz? h?k?ml? ve tutuklular?n (...)? Yani Ceza ve Tevkif Evleri Genel M?d?rl??? yarg?n?n h?km?ne gerek kalmadan bizim ?rg?t ?yeli?imize karar vermi?ti bile. Sonras?nda devam ediyor; ?(...) kanun, t?z?k ve genelgeleri ?d?ns?z bir ?ekilde uygulayan (Siz i?kence yapan anlay?n) infaz kurumu ?al??anlar?n? sindirmek ve y?pratmak gayesiyle her gittikleri infaz kurumunda bu ve buna benzer ger?ek d??? iddialar ileri s?rerek g?revlileri sindirmeye ?al??t?klar?(...)?
Mant?k bu olunca hangi hak ihlali soru?turulabilir ki? Nitekim burada bulundu?um 9 ay boyunca de?i?ik konularda ?nfaz Hakimli?i, Tekirda? A??r Ceza Hakimli?i vb?ye 20?nin ?zerinde su? duyurusu, itiraz vb. ba?vuru yapm???md?r. Bir tanesine bile olumlu cevap gelmemi?tir.
Hapishanede i?kenceye ve yasad???l??a maruz kal?yorum. ?HK bu konuda ilgilileri soru?turaca??na, beni dinleyece?ine, ya?ad?klar?m?n sorumlusu kurumdan inceleme yapmas?n? istiyor ve bununla yetiniyor. Acaba ?HK dostlar al??veri?te g?rs?n kabilinden bir kurum mudur? Yoksa bu ?lkede hak gasp?na u?rayanlar?n ger?ekten ba?vurabilecekleri bir kurum mudur? Yoksa olay Say?n Elkatm????n basit bir prosed?r ?hatas?? m?d?r? Yani bug?nk? TBMM ?HK b?yle hatalar yapmayacak m?d?r?
Daha k?sa s?re ?nce 45/1 say?l? Adalet Bakanl??? genelgesinin Tekirda? 2 No?lu F Tipi?nde uygulanmamas? ile ilgili size yazd?k. Son d?nemde ise h?cre aramalar?nda e?yalar?m?z?n darmada??n edilmesini ya?ad?k. ?Bu kadar kitap fazla? denilerek kitaplar?m?z?n sa?a sola da??t?l???n? ya?ad?k. ?Demek oraya-buraya Avrupa?ya yaz?p bizi ?ikayet edersiniz? deyip, yiyecek e?yalar?m?za zarar verildi. B?yle bir keyfiyet durumu var.
Bunlar bizim ?lkemizin hapishanelerinde ya?an?yor. Belki sizler bu mektubu okurken de tam da ?u anda bir h?crede, maltada belki de s?ngerli odada ya?an?yor... Hepinizi hapishanelerde ya?anan hak gasplar? ve keyfi uygulamalara kar?? duyarl?l???n?z? art?rmaya ?a??r?yoruz.
Remzi U?ucu 2 No?lu F Tipi Hapishanesi C-?lave 119 (TEK?RDA?)
www.evrensel.net