me?ersem husumetmi?

 • ?Benim i?in k???k, ama insanl?k i?in b?y?k bir ad?m!? c?mlesi size neyi hat?rlat?yor? Evet! 24 Temmuz 1969 y?l?nda Apollo 11 uzay arac? ile Ay?a inip, inmekle kalmay?p Ay y?zeyinde gezinen, gezinmekle de kalmay?p, ...


  ?Benim i?in k???k, ama insanl?k i?in b?y?k bir ad?m!? c?mlesi size neyi hat?rlat?yor? Evet! 24 Temmuz 1969 y?l?nda Apollo 11 uzay arac? ile Ay?a inip, inmekle kalmay?p Ay y?zeyinde gezinen, gezinmekle de kalmay?p, sanki babas?n?n Boston tarlas?ym?? gibi oraya Imerik?n bayra?? diken astronot Neil Armstrog?u, de?il mi? Armstrong (Sanki bilhassa b?yle zor bir soy isim se?ilmi?... Armstrong! 5 sessiz harf yan yana gelir mi hi? o?lum?) bu olay?n ard?ndan ?Ay?a ilk ayak basan insan? olarak tarihe ge?mi?ti. Ancak ge?en y?l, Armstrong?un kah hoplarken, kah z?plarken, kah bayrak asarken (?Cemil bayrak as!? vard?r bir de... Vasiyetimdir: G?n?n birinde biz de Ay?a bir astronot yollarsak ad? Cemil olsun tamam m??) ?ekilen foto?raflar?n?n ve kamera kay?tlar?n?n, asl?nda Ay y?zeyinde de?il de, bir st?dyoda ?ekildi?i iddia edilmi? ve ortal?k kar??m??t?. Bu iddia, ?Neden bu kadar az foto?raf? var! Neden? H???? Neden? Soruyorum size! Demek ki Ay de?il o?lum oras?! Demek ki Ay de?il! Demek ki st?dyo oras?! Ay olsa b?ss?r? foto?raf? olurdu bi kere!? denilerek, ?Armstong?un, Ay?da ?ekilmi? ?ok az foto?raf? olmas?yla? temellendirilmi?ti.
  Fakat, ge?en g?n NASA?dan yap?lan a??klama, tart??maya ?ok acayip bir boyut kazand?rd?. Me?ersem, Armstrong?un Ay?a ayak basarken do?ru d?r?st bir foto?raf?n? olmamas?, g?rev arkada?? Edwin Aldrin?in k?skan?l??? y?z?ndenmi?. ?teki astronot Aldrin, kaps?l? terk eden ?ikinci adam? adam olmay? bir t?rl? i?ine sindirememi?. O y?zden, Aldrin, Armstrong?un sadece birka? foto?raf?n? ?ekmekle yetinmi?. Onlarda da, foto?raf ?irkin ??ks?n diye makineyi titretmi? mahsus! (?t!) Armstong?un foto?raflar?n?n ?o?u uzay arac?ndaki kameralar taraf?ndan ?ekilmi?. Yaaaaaa! Aldrin ise Armstrong?un yak?n plan hi?bir foto?raf?n? ?ekmemi?. ?yle ki, Armstrong?un bayrak dikti?i foto?raf bilenek kaps?lden ?ekilmi?. Tabiiiiii! NASA kaynaklar?, iki astronot aras?nda ?husumet? bulundu?unu ve Aldrin?in ?Ayak ilk ayak basan... Ay i?te! Aya?a ilk ay... Ay yanl?? oldu! ?lk aya?a ben kalkaca??m! Ooof! Aya ilk ayak ben olaca??m! T?h! Yine olmad?... Derin nefes alay?m! Hoh! Hoh! Hoh! Eveeeet... ?h?m! Aya ilk ayak basan ben olaca??m! Oh be! Bu sefer do?ru s?yledim!? dedi?ini ifade etmi?ler.
  Hatta baz? s?ylentilere g?re, u?u?tan ?nce baz? NASA yetkilileri, Aldrin?in foto?raf ?ekmeyece?ine dair bahse girmi?ler. Ne sand?n?z?
  ?ki astront aras?ndaki husumetin nas?l ger?ekle?ti?ini, kaps?lde nas?l kafa kafaya geldiklerini ve daha fazlas?n?, ?ok gizli kay?tlardan elle etti?imiz bilgiler ?????nda yar?nki yaz?m?zda de?ifre edece?iz. Merakla bekleyin e mi?
  Mehmet ?ner
  www.evrensel.net