17 Ekim 2007 00:00

Da??t?lmayan k?m?rler ziyan oldu

Tokat-Niksar?da yaz boyunca da??t?lmayan 130 ton k?m?r ziyan oldu. Da??t?lan k?m?rlerin ise kalitesinin d???k oldu?u bildirildi.

Paylaş

Tokat??n Niksar il?esinde Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vakf??n?n da??tmad??? k?m?rler, aylard?r etrafa sa??lm?? durumda bekliyor.
Niksar Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vakf? yoksula da??tmad??? k?m?r? telef ediyor. Yakla??k 16 bin ki?inin k??l?k yakacak i?in ba?vurdu?u vak?f, temmuz ay?ndan bu yana da??tmad??? 130 ton k?m?r? kaderine terk etmi? durumda. S?caklar?n en etkin oldu?u d?nemden bu yana g?ne? ve ya?mura maruz kalan k?m?r torbalar?, neredeyse kullan?lamayacak halde.
Vak?ftan yard?m alan Murat isimli bir vatanda?, ?K?m?r?n orada telef edilirken da??t?lmamas?, sosyal dayan??may? ve yoksul vatanda?lar? ne kadar d???nd?klerinin bir g?stergesi? ?eklinde konu?tu. Verilen k?m?rlerin de kalitesiz oldu?unu iddia eden vatanda?, ?K?m?rler toz gibi yak?lmaya da elveri?li de?il, vatanda? alsa bir dert, almasa bir dert? diye sitem etti.
Niksar Sosyal Yard?mla?ma ve Dayan??ma Vakf? Ba?kan? Necati Karaca ise 1400 ki?iye bu y?l i?inde 2 bin ton k?m?r da??tt?klar?n? s?yleyerek, ?137 ki?i ise ba?vurup yard?m? almad?. Halen vak?f g?revlilerimiz mahalle ve k?ylerde yard?ma ihtiyac? olan vatanda?lar? tespite ?al???yor? dedi.
Karaca, ?k?m?rlerin kent merkezi d???nda kontrols?z bir alanda, sa?l?ks?z olarak depolanmas? ve herhangi bir g?revli nezaretinde olmadan ba??bo? b?rak?lmas?? y?n?ndeki sorulara ise ?Yaln?zca cuma g?nleri g?revli nezaretinde da??t?m yap?yoruz. K?m?r depomuz yan?nda bulunan b?z d?k?m deposunda bek?i arkada?lar g?venli?ini sa?l?yor. K?m?rler temmuz ay?ndan bu yana bekliyor, torbalar s?cakl?ktan dolay? bu hale geldi? yan?t?n? verdi. Karaca k?m?rlerin kalitesi hakk?nda bir a??klama yapmad?. (Tokat/EVRENSEL)
Murat G?ne?
ÖNCEKİ HABER

??renci yurtlar? i?in Meclis ara?t?rmas? istendi

SONRAKİ HABER

Bursa'da mahallelinin arsenikli su tepkisi

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa