Anayasa de?i?ikli?inde ikinci tur da tamam

Anayasa de?i?iklik teklifinin ikinci turu da tamamlanarak, aylard?r ?lke g?ndemini me?gul eden, ?11?inci cumhurba?kan? se?ildi, referandum G?l?? de kaps?yor? tart??malar? yeni bir boyut kazand?.


Anayasa de?i?iklik teklifinin ikinci turu da tamamlanarak, aylard?r ?lke g?ndemini me?gul eden, ?11?inci cumhurba?kan? se?ildi, referandum G?l?? de kaps?yor? tart??malar? yeni bir boyut kazand?.
Meclis Genel Kurulu, CHP?li Meclis Ba?kan? G?ldal Mumcu ba?kanl???nda d?n saat 15.00?te topland?. Anayasa oylamas?n? ba?latmadan ?nce k?sa bir konu?ma yapan Mumcu, Meclis?in, kad?n? toplumun e?it ve ?zg?r bireyi yapan Atat?rk devrimlerini ya?ataca??na inand???n? s?yledi. Mumcu ile Meclis Genel Kurulu 34 y?l aradan sonra ilk kez bir kad?n ba?kan vekili taraf?ndan a??lm?? oldu. Anayasa de?i?iklik teklifinin anayasaya ayk?r? oldu?u y?n?nde ?nerge veren Tunceli Ba??ms?z Milletvekili Kamer Gen?, YSK?n?n 21 Ekim referandumunu iptal ederek, yeni bir takvim belirleyece?ini s?yledi.
Referanduma sunulan anayasa de?i?iklik teklifinin iki maddesini ??kartan de?i?iklik teklifinin birinci maddesi, gizli oylama sonucu 104 ret oyuna kar?? 395 oyla kabul edildi. Maddenin oylamas?na 510 milletvekili kat?l?rken, 7 ?ekimser, 4 de ge?ersiz oy ??kt?.
Eski teklifin ge?ici 19?uncu maddesinin metinden ??kar?lmas?n? ?ng?ren ikinci madde ise 101 ret oyuna kar?? 391 oyla kabul edildi. Bu maddede 4 ?ekimser, bir de bo? oy ??kt?. Y?r?rl?k maddesi de oylamaya kat?lan 493 milletvekilinden 396?s?n?n oyu ile kabul edildi. Maddeye 91 ret, 5 ?ekimser, 1 bo? oy kullan?ld?.
Anayasa de?i?iklik teklifinin t?m? ?zerindeki oylamaya ise 480 milletvekili kat?ld?. Madde 386 oyla kabul edilirken, 87 ret, 4 ?ekimser, 2 bo?, 1 de ge?ersiz oy ??kt?. B?ylece, 21 Ekim?de referanduma gidilecek olan cumhurba?kanl??? se?imine ili?kin, anayasa de?i?iklik teklifinden 11?inci cumhurba?kan?n? ilgilendiren maddeler ??kar?lm?? oldu.
Bu haliyle referanduma sunulacak de?i?iklik teklifi, cumhurba?kan?n?n 5 art? 5 y?ntemi ile halk taraf?ndan se?ilmesini, Meclis se?imlerinin 4 y?lda bir yap?lmas?n? ve Meclis Genel Kurulu?nda toplant? yeter say?s?n?n ??te iki (367) yerine ??te bir ile (184) olmas?n? i?eriyor. (Ankara/EVRENSEL)
www.evrensel.net