Demokrasi Gazetesi?nin de yay?n? durduruldu

Ger?ek Demokrasi Gazetesi?nin yay?n? PKK propagandas? yapt??? iddias?yla 30 g?n s?reyle durduruldu.


Ger?ek Demokrasi Gazetesi?nin yay?n? PKK propagandas? yapt??? iddias?yla 30 g?n s?reyle durduruldu.
D?nk? say?s?nda KCK Y?r?tme Konseyi Ba?kan Yard?mc?s? Duran Kalkan??n g?r??lerini konu edinen ?PKK?den sert kar??l?k? ba?l?kl? haberde, PKK propagandas? yap?ld???n? iddia eden ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???, gazetenin da??t?m ve sat???n?n yasaklanmas? ve gazetenin bir ay s?reyle kapat?lmas? talebiyle ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi?ne ba?vurdu. Talebi de?erlendiren ?stanbul 10. A??r Ceza Mahkemesi de Savc?l???n talebini hakl? bularak gazete hakk?nda 30 g?n s?reyle yay?n? durdurma karar? verdi.
Daha ?nce hakk?nda 4 kez kapatma karar? verilen G?ndem Gazetesi de 9 Ekim?de yay?n hayat?na ba?lad?ktan bir g?n sonra ayn? gerek?e ile 30 g?n s?reyle kapat?lm??t?. Son kapatma karar? ile birlikte 4 A?ustos 2006 - 16 Ekim 2007 tarihleri aras?nda ?lkede ?zg?r G?ndem, Ya?amda G?ndem, G?ncel, Azadiya Welat, G?ndem, Ger?ek Demokrasi gazeteleri hakk?nda toplam 12 kez kapatma cezalar? verilmi? oldu.
?Kapatma son derece anlaml??
Karar? gazetemize de?erlendiren Ger?ek Demokrasi Gazetesi Avukat? ?zcan K?l??, bu karar?n K?rt sorununda ?iddetin t?rmand?r?lmaya ?al???ld??? bir d?neme denk gelmesinin anlam?n?n son derece a??k oldu?unu s?yledi.
S?z konusu kapatman?n eski Cumhurba?kan? Ahmet Necdet Sezer?in iptal istemiyle Anayasa Mahkemesine g?nderdi?i 3713 say?l? yasan?n 6 maddesinin son f?kras?na dayand?r?ld???na dikkat ?eken K?l??, ?Bizzat Cumhurba?kan? taraf?ndan hukukla ba?da?mad??? ifade edilen bir yasa maddesi nedeniyle ?zg?r bas?n gelene?inden gelen gazeteler pe?i s?ra kapat?l?yor. Bu kapatmalar?n ve yay?n durdurmalar?n, K?rt sorunun kamuoyu g?ndemini daha fazla me?gul etti?i, K?rt sorununda ?iddetin t?rmand?r?lmaya ?al???ld??? ve bu y?nde baz? resmi ?evrelerce a??klamalar?n yap?ld??? d?nemlere denk gelmesinin nedeni son derece anlaml?d?r. Kamuoyuda bu anlam? bilmektedir? dedi.
Verilen kapatma kararlar?n?n A?HM g?ndeminde oldu?una vurgu yapan K?l??, A?HM?nin bu y?nde T?rkiye?den savunma istedi?ini kaydederek, T?rk makamlar?n?n da 3 ayd?r savunma haz?rlama gerek?esi ile zaman kazanmaya ?al??t?klar?n? dile getirerek, ?T?rkiye, ?ben gazeteyi kapat?r?m, A?HM isterse tazminat cezas? kessin? diyor? ?eklinde konu?tu. K?l??, kapat?lmalar?na neden olan yasa maddesinin yasa maddesinin yar?n ba?ka ?evrelere de kar?? kullan?lmak ?zere haz?r bekledi?ini s?zlerine ekledi. (?stanbul/EVRENSEL)
www.evrensel.net