100 y?ll?k mutluluk ilk g?nk? gibi

Seksen y?ld?r ayn? yast??a ba? koyan S?dd?ka-Murat ?elikel ?ifti bir as?r? ge?en ?m?rlerinde geride b?rakt?klar? uzun y?llara ra?men ilk g?nk? gibi mutlu.
Seksen y?l ?nce ya?ad?klar? Bitlis?in Mutki il?esinde tan??an ve ...


Seksen y?ld?r ayn? yast??a ba? koyan S?dd?ka-Murat ?elikel ?ifti bir as?r? ge?en ?m?rlerinde geride b?rakt?klar? uzun y?llara ra?men ilk g?nk? gibi mutlu.
Seksen y?l ?nce ya?ad?klar? Bitlis?in Mutki il?esinde tan??an ve ailelerinin kar?? ??kmas?na ra?men evlenmeye karar veren ?elikel ?ifti, mutluluklar?n? birbirlerini her zaman sevmelerine ve kar??l?kl? sayg?ya ba?l?yor.
E?i kendisinden 10 ya? b?y?k olan Murat ?elikel, ?Aileler o d?nem kar?? ??kt? ama ben g?n?l koymu?tum. Hi? unutmuyorum 100 kuru? ba?l?k paras? vermi?tim. E?imle o tarihten beri mutlu bir beraberli?imiz var. Ya??m?z ilerledi ama sevgimiz hi? bitmedi. Kendisini h?l? ilk g?nk? gibi seviyorum? diyor.
Kar??l?kl? sayg?lar?n? hi?bir zaman kaybetmemelerinin evliliklerini olumlu etkiledi?ini s?yleyen Murat ?elikel, as?rl?k evliliklerinin her d?neminde bu nedenle mutlu kald?klar?n? belirtti.
8 ?ocuk ve 100??n ?zerinde torunlar?yla birlikte y?llard?r Mu??un Korkut il?esine ba?l? Kap?l? k?y?nde ya?ayan ?elikel ?ifti gen?lere de mutlulu?un s?rr?n? a??kl?yor; ?Kar??l?kl? sayg? ve sevgi.?
1925?deki tespitlerle k?t??e yaz?lan n?fus c?zdan?ndaki Rumi takvime g?re 1308 do?umlu olan S?dd?ka ?elikel, uzun ya?am?n s?rr?n?n bol bol y?r?y??, uyku d?zeni ve beslenmeye ?zen g?stermekten ge?ti?ini s?yledi. ?Sa?l?kl? ve uzun ya?amam?n temelinde ?ok ?al??mak ve az uyku oldu?una inan?yorum? diyen 115 ya??ndaki S?d?ka ?elikel, sofralar?ndan yo?urdun eksik olmad???n? ifade etti. (Mu?/EVRENSEL)
www.evrensel.net