Greve medya sabotaj?

Telekom i??ilerinin grevi, medyay? patrondan bile daha ?ok k?zd?rd?. Sabotaj iddialar?n? man?etine ta??yan bir?ok gazete, ortada hi?bir kan?t yokken i??ilere ?amur atmakta sak?nca g?rmedi.


Telekom i??ilerinin grevi, medyay? patrondan bile daha ?ok k?zd?rd?. Sabotaj iddialar?n? man?etine ta??yan bir?ok gazete, ortada hi?bir kan?t yokken i??ilere ?amur atmakta sak?nca g?rmedi.
En sald?rgan man?eti atan gazete, G?ne? oldu: ?Grev de?il hainlik?. Di?er gazeteler, ???phe?, ?sabotaj iddias?? gibi ifadelerle su?lamay? yumu?atmaya ?al???rken, G?ne??in patrondan bile daha fazla i??i d??man? kesilmesi dikkat ?ekiciydi. Gazete grev kar??tl???n? ??yle ifade etti: ?Asl?nda sadece grev bile g?venlik ve ekonominin alt?na konulan bir bomba etkisi yapacakken, bir de fiber kablolar?n kesilmesi ?hainlik? olarak de?erlendirildi.?
Di?er gazeteler de Telekom y?netiminin sabotaj iddias?na prim verirken, sendikan?n iddialar? kesin bir dille yalanlamas?n? haberin sat?r aralar?na s?k??t?rd?.
?zellikle h?k?met yanl?s? gazeteler, Telekom grevindeki sabotaj iddias?n? man?ete ??kard?. ?Sabotaj kilitledi? (Yeni ?afak), ?Greve sabotaj g?lgesi? (Bug?n), ?Telekom grevine sabotaj eklendi, ileti?im koptu? (Referans) man?etlerinde i??iler su?land?.
Ak?am, ?Grev ve sabotaj hayat? fel? etti? diyerek, i??ilerin hakl? eylemi ile sabotaj sald?r?s?n? yan yana and?. H?rriyet ?Telekom grevine sabotaj kar??t??, Milliyet ?25 bin ki?ilik grev ileti?ime darbe vurdu?, Posta ?Sabotaj fel? etti?, Star ?Telekom grevinde sabotaj skandal??, Vatan ?Greve sabotaj kar??t??, Zaman ?Telekom?un kablolar? kesildi, ??pheler sendikan?n ?zerinde? ba?l?klar?n? kulland?. Ayd?n Do?an??n i??i haklar? konusunda duyarl? bilinen gazetesi Radikal bile ?Grev sabotajla ba?lad?? ba?l???n? kulland?. (MEDYA SERV?S?)

?ehit ailelerini de kar??t?rd?lar

Her haberi ?ehit ailelerine ba?lamay? yeni bir al??kanl?k olarak edinen H?rriyet, internet sitesinde ?Grev, ?ehit ailelerini vurdu? ba?l?kl? bir haber girdi. Sayg? ?zt?rk imzal? haberde, Haber-?? sendikas?na ait bir binada, ?ehit Aileleri Federasyonu?ndan 10 y?ld?r kira almadan oturdu?u anlat?l?yordu. Ancak sendikan?n paraya ihtiyac? olunca bina sat??a ??kar?lm??t?. Ancak bu haberde bile, greve haklar?n? savunmak i?in ba?vuran i??ilerin su?lanan taraf olmalar? dikkat ?ekti.
???ilerin taleplerini kar??lamayan Telekom patronunun hi? su?u yokmu? gibi, medyada yer bulan her haberde grevi ve grevci i??iler su?lan?yor. (MEDYA SERV?S?)
www.evrensel.net