Fransa?da grev g?n?

AB?nin ?amiral gemisi? Fransa?da i??i ve emek?iler, birka? ay ?nce iktidara gelen Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin ?reform? sald?r?s?na bug?n grevle yan?t verecek.


AB?nin ?amiral gemisi? Fransa?da i??i ve emek?iler, birka? ay ?nce iktidara gelen Cumhurba?kan? Nicolas Sarkozy?nin ?reform? sald?r?s?na bug?n grevle yan?t verecek. H?k?metin, ?zel emeklilik ?reform? sald?r?s?n? protesto etmek amac?yla tren, metro, otob?s, tramvay, enerji sekt?r?, posta i?letmesi hastahaneler, Elektrik Kurumu (EDF) ve hatta Paris Operas??nda dahi i??i ve emek?iler bug?n greve ??kacak. ?lkedeki haber kaynaklar?, bu t?r yayg?n bir grevin Fransa?da ?nadiren? g?r?ld???ne dikkat ?ekerken, ?lkede hayat?n durma noktas?na gelece?i uyar?s?nda bulundu.
Frans?z sendikalar, Sarkozy y?netiminin, ?devleti k???ltme? bahanesiyle ?lkede emek?i d??man? bir ?reform? kampanyas? i?in d??meye basmas? ?zerine ge?en ay grev ?a?r?s? yapm??t?. 8 Frans?z sendikas?; CGT, UNSA, SUD-Rail, CFTC, FGAAC, FO, CFDT ve CGC?nin bu eylemi, Nicolas Sarkozy?nin, may?sta cumhurba?kan? se?ilmesinden sonra, yeni h?k?met ile ilk b?y?k hesapla?mas? oluyor.
Fransa?da, Sarkozy y?netiminin ?reform? sald?r?s?na kar??, memurlar?n da kas?m ay? ortas?nda greve ??kmas? bekleniyor. Memur federasyonlar?, al?m g?c?ndeki kayb?n giderilmesi ve ?cret konusunda g?r??melere derhal ba?lamas?n? talep ediyor.
B?y?k eylem
ANF?nin haberine g?re Paris ve banliy?lerinde toplu ta??ma kurumu RATP, toplu ta??ma otob?sler, metro, banliy? trenleri ve tramvaylarda a??r bir grev ya?anaca??n? bildirdi. H?zl? tren TGV?de 600 trenden sadece 80?inin faaliyette olaca?? da ??renildi. Paris d???ndaki bir?ok kentte ise s?n?rs?z grev karar? al?nd?.
Demiryollar? ?irketinde, greve kat?lacak i??iler konusunda bir tahminde bulunulmazken, Demiryollar? Sendikas? FO Genel Sekreteri Eric Falempin, ?eylemin ?ok b?y?k olaca??n?? s?yledi. Demiryolu ?al??anlar? ?zel emeklilik reformunu protesto etmekle birlikte, i? ve ta??ma ?cretlerinin korunmas? konusunda da taleplerini dile getirmeyi ama?l?yor.
?Reform? ad? alt?nda...
Fransa?da makinistler, 50 ya??ndan itibaren emekli olabiliyor. ?S?dentaire? olarak adland?r?lan ve fazla yer de?i?tirmeyen di?er personeller ise 55 ya??ndan itibaren emekli olabiliyor. Demiryolu i??ileri bu stat?leri sayesinde 37.5 y?l boyunca tam pansiyon hakk?na sahipler. Bu nedenle i??iler, yeni ?reform? sald?r?s?n?, ?al??ma ko?ullar? ve ?cretleri i?in tehlike olarak g?r?yorlar.
Paris ise tam emeklilik i?in 40 y?ll?k prim gerektiren bir yasay? y?r?rl??e sokma haz?rl???nda. Bu sald?r?, ?zellikle mali etkileri nedeniyle sendikalar?n tepkisini ?ekiyor. CFDT?ye g?re plan, demiryollar? ?al??anlar? a??r gelir kayb?na u?rayacak. Sendika, 2020?de 33 y?ll?k primden sonra emekli olacak memurlar i?in ayda 206 ve 868 Avro aras?nda maddi gelir kayb?n?n olaca??n? kaydetti.
?te yandan Frans?z sendikalar?n bug?nk? grev karar?n?n, t?m ?lkede ula??m? alt?st eden 1995 grevine benzeyip benzemeyece?i ise tam olarak bilinmiyor. Zira sendikalar, h?k?mete kar?? koyma bi?imlerinde b?l?nm?? durumda.
Sendikalardan ???; FGAAC, FO ve SUD-Rail ?s?rd?r?lebilir grev? karar? al?rken, di?er sendikalar ise 24 saatlik i? durdurma karar? ald?lar. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net