ABD-?in hatt?nda Dalai Lama krizi

ABD Ba?kan? ve Kongresi, Pekin?in uyar?lar?na kulak asmayarak, ?in ile pamuk ipli?ine ba?l? olan ili?kilerini tehlikeye att?. ABD Ba?kan? George W. Bush, ?in?in ?ili?kilerin zedelenece?i? uyar?s?na ra?men, Tibet?teki ...


ABD Ba?kan? ve Kongresi, Pekin?in uyar?lar?na kulak asmayarak, ?in ile pamuk ipli?ine ba?l? olan ili?kilerini tehlikeye att?. ABD Ba?kan? George W. Bush, ?in?in ?ili?kilerin zedelenece?i? uyar?s?na ra?men, Tibet?teki Budistlerin ?ruhani lideri? Dalai Lama ile ?nceki g?n bir araya geldi.
Bush ve Lama?n?n, Beyaz Saray?da bir araya geldikleri ??renilirken, ABD adeta Pekin?e inat Dalai Lama?y?, ?bir sivile verilebilecek en y?ksek madalya? ile ?onurland?rmas?? ?in?in sert tepkisine neden oldu. Pekin, 1959 y?l?nda s?rg?ne g?nderilen ve o g?nden bu yana Hindistan?da ya?ayan Dalai Lama?ya, ?alt?n madalya? verilmesini ?iddetle k?nad?.
?in D??i?leri Bakan? Yang Jieche, ?ABD?nin bu son derece yanl?? plan?n? iptal etmesini istediklerini, bunun uluslararas? ili?kilerde normlar?n ciddi olarak ihlali oldu?unu? ifade ederken, Tibet Kom?nist Partisi Genel Sekreteri Zhang Qingli ise ?E?er Dalai Lama, b?yle bir ?d?l alabiliyorsa; d?nya halklar? i?in ger?ekten de adalet ve iyilik yoktur? diye konu?tu.
?ran dosyas? etkisi
G?zlemciler, ABD?nin bu ad?m?n?, ?ran ve bu ?lkenin n?kleer program? konusunda Beyaz Saray ile Bat?l? m?ttefiklerinden ayr?lan ve BM G?venlik Konseyi?nde ?ran?a a??rla?t?r?lm?? yapt?r?mlara Rusya ile birlikte kar?? ??kan ?in?e verilen ?net bir uyar? mesaj?? olarak yorumlad?.
?in?in, Tayvan ile birlikte en b?y?k derdi olan Tibet?teki Budistlerin Nobel ?Bar??? ?d?ll? rahibi Lama, ABD?nin Irak i?galine destek veren ?bar??? adamlar?n?n ba??nda geliyordu. ?in y?netimine kar?? 1959?daki ba?ar?s?z ayaklanman?n ard?ndan s?rg?ne giden ve ?in?in ?ayr?l?k??? olarak niteledi?i Lama, Tibet?e geni? ?zerklik verilmesini istiyor.
Nepal?de anti-Lama kampanyas?
?te yandan bu geli?melerle e? zamanl? olarak Nepal Kom?nist Partisi?nin (Maoist) ise ?Dalai Lama kar??t?? bir kampanya ?rg?tleme karar? ald??? ??renildi. Parti g?r??lerini aktaran ?Janadisha? gazetesinin haberinde, ?ba?kent Kathmandu?da yap?lan gizli toplant?da partinin, Lama?ya kar?? strateji belirledi?i? ifade edildi. Karar?n, Hindistan?a ba?l? ve Lama?n?n kald??? Dharamsala b?lgesinde Nepal, Japonya, ABD, ?ngiltere, Almanya, Uganda, Fransa, ?srail, Arjantin, ?ili, Irak ve Tibet?ten gelen Budist rahiplerin, Tibet?in ba??ms?zl??? i?in yapt??? toplant?yla ili?kili oldu?u ifade edildi. Haberde, ?E?er Pekin, Tibet?te i?galci g?? konumuna d??erse, bu, Hindistan ile ABD?nin Nepal?e daha kolay kar??malar?n?n yolunu a?ar? denildi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net