Mehmet Terzi?den S?reyya?ya tepki

Atletizm Federasyonu Ba?kan? Mehmet Terzi, federasyondaki g?revine son verilen milli atlet S?reyya Ayhan Kop ile e?i ve ayn? zamanda antren?r? Y?cel Kop?u ele?tirerek, ?Biz 4.5 y?ld?r ko?turmak i?in u?ra?t?k, hi?bir yar???...


Atletizm Federasyonu Ba?kan? Mehmet Terzi, federasyondaki g?revine son verilen milli atlet S?reyya Ayhan Kop ile e?i ve ayn? zamanda antren?r? Y?cel Kop?u ele?tirerek, ?Biz 4.5 y?ld?r ko?turmak i?in u?ra?t?k, hi?bir yar??? ko?mad?lar?? dedi.
Terzi, S?reyya Ayhan Kop?un Atletizm Federasyonu?ndaki spor e?itim uzmanl??? i?ine son verilmesiyle ilgili olarak milli atlet ve e?ini su?lad?. Atletizm Federasyonu Ba?kan? Mehmet Terzi, ?Art?k bizim sadece S?reyya Ayhan??m?z yok. ?ok ba?ar?l? sporcular?m?z var. Ama bu ba?ar?lar?n sadece S?reyya Ayhan konusuyla ?rt?lmesini istemiyorum. S?reyya Ayhan konusunda gayet a????z. 4.5 y?ld?r yar?? ko?muyor, biz ko?turmak i?in u?ra?t?k, onlar ko?mamak i?in u?ra??yorlar. 2004 Olimpiyatlar? ?ncesi ABD?ye gittiler, ?al??t?lar, geldiler. T?rkiye?de antrenmanlar?n? yapt?lar. 2004 Olimpiyatlar??na kat?lmad?lar. Ondan sonra 2006 y?l?nda tekrar Amerika?ya gittiler. Oradan geldiler, burada ve di?er ?lkelerde ?al??t?lar. 2006 Avrupa ?ampiyonas??na haz?rlanamad?lar. 2007?de biz onlara 6 ayl?k bir Amerika kamp? verdik. O kamptan d?nd?kten sonra Almanya?ya gittiler. Fakat 2007 Avrupa ?ampiyonas??nda onlar? ko?turmak istemi?tik. Onu da ?ko?mayaca??z? dediler. Sonradan sakatland?klar?n? bize k???k iki sat?rl?k raporla bildirdiler. 2007?de D?nya ?ampiyonas??n? da ko?mad?lar. Biz ABD?deki ?al??malar?n yararl? olmad???na bu tecr?belerden sonra kanaat getirdik. En son bize g?nderdikleri dilek?ede, bir y?l daha Amerika?da antrenman yapacaklar?n? belirttiler. Biz bu sistem i?inde ?al??ma olmad??? i?in bu kez izin vermedik. Bizden de izinsiz gittikleri i?in i? ile ili?kisini kestik? diye konu?tu.
?Bizden kopuk ?al??t?lar?
S?reyya Ayhan??n ko?mas? i?in u?ra?t?klar?n? anlatan Terzi, ?unlar? s?yledi: ?Yeter ki ko?sun olimpiyat baraj?n? a?s?n ve biz onu g?t?rebilelim. Yoksa olimpiyatlara g?t?rme imkan?m?z yok. Onun kendisi art?k yar??lara girip, baraj? a?mas? laz?m. ?u an S?reyya ile ilgili federasyon olarak bir program?m?z yok. Ancak yar?? ko?tuktan, baraj? a?t?ktan sonra olimpiyatta ko?ma ihtimali olabilir. Biz onun ?n?n? kesmi? durumda de?iliz. Bundan sonras? onlar?n kendilerine ait. Biz 4.5 y?ld?r ko?turmak i?in u?ra?t?k. Hi?bir yar??? ko?mad?lar. Federasyon olarak bizim bu duruma gelmesinde hi?bir olumsuz katk?m?z yoktur. Hep olumlu g?r??lerimiz olmu?tur. Ama onlar bizlerle diyalog kurmadan, kendi ba?lar?na baz? ?eyler yapmak istediler. Bizden kopuk ?al??t?lar. Bu da kendilerinin bilece?i i?tir. Biz onlar?n ?nlerini hi? bir zaman kapatmad?k. Federasyonla sorunu olamaz. Ko?tuktan sonra baraj? a?an sporcumuzu g?t?rmek bizim tasarrufumuz.?
13 atlet olimpiyat baraj?n? a?t?
Mehmet Terzi, sporcular?n baraj? a??p, olimpiyatlara kat?labilmesi i?in 2008 y?l? Temmuz ay?na kadar bir s?re? oldu?unu kaydederek, ?Bu s?re?te baraj? a?an sporcular?m?z var. ?u an 13 sporcumuz baraj? a?t?. 6 sporcumuz da baraj? a?maya ?ok yak?n. ?lk kez olimpiyatlara 18-20 aras?nda bu kadar fazla bir sporcuyla gidece?imizi tahmin ediyorum. 1952-1956 ve 2004 olimpiyatlar?na 13?er sporcuyla kat?ld?k. Halter, g?re? ve di?er bran?larda da bizim kadar sporcu baraj? a?mad?. ?u an atletizm olarak ?nc? bir g?rev y?klendik. Bu g?revi yerine getirmek i?in t?m ?abalar?m?z devam edecek? dedi. (SPOR SERV?S?)
www.evrensel.net