Medeniyete Y?r?y???e devam

Ra?it Kara uzun y?llar Adalar?da ya?ayan bir ?airimiz? Voro Koy, Roc, G?zel ?nsan, Bedestan, ve Zara adl? be? ?iir kitab?ndan sonra Kora Yay?n taraf?ndan iki yeni kitab? daha yay?mland?.


Ra?it Kara uzun y?llar Adalar?da ya?ayan bir ?airimiz? Voro Koy, Roc, G?zel ?nsan, Bedestan, ve Zara adl? be? ?iir kitab?ndan sonra Kora Yay?n taraf?ndan iki yeni kitab? daha yay?mland?.
Filizk?ranlar gazete yaz?lar?ndan yap?lan se?melerden olu?uyor. ?evreye ili?kin yaz?lar? ve yere t?k?rmeme kampanyas? nedeniyle ?stanbul?dan Ankara?ya yapt??? y?r?y???n g?nl?klerinden olu?an yaz?lar? Medeniyete Y?r?y?? ad?n? ta??yor.
Ra?it Kara?ya g?re bir insan her ?ey ? kapitalist, patron, yazar, sendikac?, ?i?ek?i, sinemac?, partici- olabilir ama ?evreci olamaz..
Ra?it Kara insanlara ?evrecili?i anlatmak amac?yla 20 Eyl?l 2000?de yola ??kar Taksim?den. ?nsanlar?n ?evrelerine olan duyars?zl???n?, ?evrenin ya?ad??? sorunlar? g?ndeme getirmek i?in katlan?r 4 Ekim?de Ankara?da sona eren uzun y?r?y??e?
Yolda Ra?it Kara?ya destek verenler kadar; ??lkenin bu kadar ?nemli sorunlar? varken, sen nelerle u?ra??yorsun? diyende ??kar.
Bazen otellerde konaklar, bazen de a??k havada uyku tulumunda? Ge?ti?i yerlerdeki yerel bas?n ilgisini esirgemezken, ulusal bas?n ilgi g?stermez?
Uzun y?r?y?? sonunda yara olan ayaklar?na ald?rmaz, yolda g?rd??? ??rencilere, kahvehanelerde oyun oynayanlara, namazdan ??kan cemaate, g?rd??? herkese haz?rlad??? bildirileri verir. Amac?n? a??klar b?kmadan usanmadan?
?Ankara?ya y?r?yen adam? ? yolda sizi vururlar? diyen birisine g?l?mser sadece.
?Beyefendi ka? g?nd?r yoldas?n?z, korkmuyor musunuz? Silah?n?z var m??? diyen birisine ise cebinden ??kard??? tek silah?n? g?sterir: Kalem? Uzun y?r?y??ler sonunda ayaklar?nda olu?an yaralar y?z?nden, onca yorgunlu?una ra?men uyuyamaz. B?yle zamanlarda y?ksek sesle seslenir kendisine: ?S?z verdin Ra?it, ?air s?z?d?r, politikac?lar? s?z?ne benzemez, s?z?nden d?nemezsin??
K?z?lc?hamam?da ?Siz Ankara?ya gidiyorsunuz, acaba Ankara sizi kabul edecek mi? diye soran bir yerel televizyon muhabirine de ?Ben Ankara?dan banka kredisi istemiyorum, doksan dokuz y?l s?reli devlet arazisini de kiralamak istemiyorum. Yasal olarak kanuni hakk?m? istiyorum? der.
Ge?ti?i ve konaklad??? yerlerde binlerce inanla konu?ur, amac?n? anlat?r. Kimisi ilgilenir kimisi ?deli? g?z?yle bakar. Ama onu en ?ok ?ocuklar ve gen?ler anlar, destekler?
Bir keresinde de y?r?y?? ve da??tt??? ilanlar i?in izni olup olmad??? sorulur.
Filmlerde rastlam??s?n?zd?r mutlaka? Parkta gecelemek zorunda kalanlar uykular?n?n en g?zel yerinde sert bir sesle irkilirler? ?Kalk, buras? otel mi?? s?z?yle de istemeye istemeye kalk?p sessizce, arkalar?na bile bakmadan giderler?
Yer bulamad??? i?in bankta uyurken ayn? olay? ya?ar Medeniyete Y?r?y?? yapan Ra?it Kara? Y?r?y???n?n 13. g?n? ula??r Ankara?ya. Elinde bir demet ?i?ekle ??kar Ata?n?n huzuruna?
Meclis ba?kan?, ba?bakan, ba?bakan yard?mc?lar?, bakanlar, parti ba?kanlar?, b?y?k?ehir belediye ba?kan? ve il?e belediye ba?kanlar? ile de g?r??emez. Tepkisi ?Anl?yordum ki bu kap?lar halka kapal?yd?.? olur yaln?zca?
Yaln?zca ?evre Bakan?n?n dan??man?yla g?r???r. Dan??man, be? y?ld?r ?al??malar?n? izlediklerini ve takdir ettiklerini s?yler, Ra?it Kara?ya?
?Sivas??n Zara kasabas?ndan gelip, ?ehrin g?be?inde bize medeniyet ??retiyor? k???msemelerine ra?men yolundan d?nmemi? bir ayd?n ve ?airdir Ra?it Kara?
Kadir ?ncesu
www.evrensel.net