Ka? Kitap ?enli?i Ba?l?yor

Bu y?l 7.?si d?zenlenecek olan Ka? Kitap ?enli?i 22 Ekim?de ba?l?yor. Yal??n K???k, Ali Nesin, Banu Avar ve tarih?i Kudret Emiro?lu?nun da aralar?nda bulundu?u ?ok say?da ayd?n? a??rlayacak olan ?enlikle birlikte Ka?,...


Bu y?l 7.?si d?zenlenecek olan Ka? Kitap ?enli?i 22 Ekim?de ba?l?yor. Yal??n K???k, Ali Nesin, Banu Avar ve tarih?i Kudret Emiro?lu?nun da aralar?nda bulundu?u ?ok say?da ayd?n? a??rlayacak olan ?enlikle birlikte Ka?, bir hafta boyunca ?nemli tart??malara ev sahipli?i yapacak.
Her y?l ?lke ve d?nya g?ndemini yakalayan bir ana ba?l?k ?er?evesinde ger?ekle?en ?enli?in bu y?lki temas? ?Modernle?meden K?reselle?meye T?rkiye?nin ?kilemi? olarak belirlendi. AB, ABD ve Avrasya aras?nda ya?anan ?eli?kili maceran?n T?rkiye?nin toplumsal ve siyasi hayat?na egemen olmaya ba?lamas?ndan yola ??k?larak belirlenen tema ?er?evesinde olduk?a ?nemli tart??malar yap?lacak. 29 Ekim?e kadar s?recek olan ?enlikte, edebiyat s?yle?ilerinin yan?nda T?rk modernle?mesinin ba?lang?c?ndan, i?inde ya?ad???m?z k?reselle?me ?a??na kadar T?rkiye?nin ya?ad??? savrulmalar, siyasi ve toplumsal ?eli?kiler irdelenecek.
Ka? Kitap ?enli?i bu y?l da ?ocuklar? unutmuyor. Bundan ?nceki ?enliklerde, binlerce ?ocu?a ula??larak ?ocuk ve gen?lik edebiyat?n?n ?nde gelen isimleriyle k???k okurlar bir araya getirilmi?ti. K?y okullar?yla birlikte Yat?l? B?lge ?lk??retim Okullar?n? da kapsam? i?ine alan etkinlikler boyunca okul k?t?phanelerine 7 bin kitap ba???lanm??t?. Bu y?l ?enlikle beraber daha fazla kitap ba???? hedefleniyor. ?enlikte ayr?ca ?ocuk Vakf? ?yesi 30 sanat??n?n resimlerinden olu?an ?Masal?m? Yazar m?s?n?z?? ba?l?kl? sergi de ?ocuklarla bulu?acak. Ka? Kitap ?enli?i?nde B?lge k?lt?r?ne vurgu olarak da turizm ve yo?un yerle?imin k?skac?nda yok olma tehlikesiyle kar?? kar??ya bulunan b?lgenin k?lt?rel zenginli?ine vurgu yap?lacak. (K?LT?R SERV?S?)
Bilgi i?in: [email protected]
www.evrensel.net