Blackwater yasalar?n ?zerinde mi?

Irak??n ba?kenti Ba?dat?ta 17 sivili ac?mas?zca katleden paral? asker ordusu Blackwater??n sahibi Erik Prince, ?Katliama kar??an personelinin, Irak y?netimi taraf?ndan tutuklanmas?na izin vermeyece?ini? s?yledi.


Irak??n ba?kenti Ba?dat?ta 17 sivili ac?mas?zca katleden paral? asker ordusu Blackwater??n sahibi Erik Prince, ?Katliama kar??an personelinin, Irak y?netimi taraf?ndan tutuklanmas?na izin vermeyece?ini? s?yledi.
Prince, ABD i?galinin ard?ndan yeniden yap?land?r?lan Irak adalet sistemini de ??arp?k? olarak nitelendirirken, ?Personelimizin, Irakl?lar taraf?ndan tutuklanmas?na ve ?arp?k adalet sisteminde yarg?lanmas?na izin vermeyece?iz? dedi. Ba?dat, katliama kar??an paral? askerlerin Irak?ta yarg?lanmas?n? istiyor.
?The Washington Times? gazetesine konu?an Blackwater??n eski asker olan sahibi Erik Prince a??klamas?nda, ??deal olarak, e?er bir yanl?? varsa; Irak mahkemelerine ta??nacak bir dava dosyas? olur. Ama bu, Bat?l?lar?n adil bir yarg?lama ile yarg?lanabilecekleri, ge?erli bir Irak adalet sistemi gerektirir. Bu, ?u an i?in s?z konusu de?il? ?eklinde konu?tu.
Katliama kar??t?klar? g?n gibi ortada olan ?paral? askerlerin, yanl?? bir ?ey yapm?? olmalar? halinde, ABD?de j?ri taraf?ndan yarg?lanabileceklerini? savunan Prince, Blackwater?a y?nelik ?d??manl?k? nedeniyle de Demokratlar?n kontrol?ndeki ABD Kongresi ile bas?n? su?lad?. ABD Savunma Bakanl????na (Pentagon) da, ?irkete y?nelik soru?turmalar s?ras?nda, Blackwater?? yeteri kadar savunmad??? i?in serzeni?te bulunan Prince, ?Bug?ne kadar hi?bir ABD?li personeli kaybetmi? de?iliz. 1.5 haftad?r, Savunma Bakanl????dan ??t yok. Bu bizi hayal k?r?kl???na u?rat?yor? diye konu?tu.
Blackwater katliam?
ABD?li Blackwater ?zel ?g?venlik? ?irketinin paral? askerleri, ge?en ay Ba?dat??n S?nni yo?unluklu Mansur mahallesinde, ?hi?bir k??k?rtma olmamas?na? ra?men 17 Irakl? sivili hunharca katletmi?ti. Olay, Irak?ta ba?ta ABD ve Irak h?k?meti yetkililerini korumakla g?revli paral? asker ordusunun stat?s?n?n yeniden sorgulanmas?na neden olmu?tu.
Blackwater, ??al??anlar?n?n kendilerini savundu?unu? iddia ederken, Ba?dat taraf?ndan yap?lan soru?turmada ise Mansur?daki katliam?n sorumlusunun, Blackwater oldu?u ifade edilmi? ve 20 paral? askerin, Irakl? makamlarca yarg?lanmas? ve ailelere 8 milyon dolar tazminat verilmesi istenmi?ti.
Irak h?k?meti ayr?ca, Amerikan y?netimine ?a?r?da bulunarak, Blackwater ile i?birli?ini 6 ay i?inde kesmesini de istemi?ti. Ba?bakan Nuri El Maliki ise Blackwater g?revlilerinin Irak?? terk etmesini istedi?ini duyurmu?tu. Ancak ABD?den kar??l?k gelmemi?ti. Irak?taki paral? askerler, ??zel stat?? nedeniyle yarg? muafiyetine sahipler. (DI? HABERLER)

Irakl?lar sevdikleri i?in adalet istiyor!

Blackwater??n, Ba?dat??n S?nni yo?unluklu Mansur b?lgesindeki katliamda kar?s? ile 20 ya??ndaki o?lunu kaybeden Irakl? Haytem, ya?ad??? cehennemi CNN televizyonuna anlatt?. Irak?taki ?iddet nedeniyle ?lkeden ka?mak zorunda kalan bir?ok meslekta??n?n aksine, Irak?ta kalan Haytem bir doktor. ?len kar?s? da doktordu. 20 ya??nda hayata elveda eden o?ullar? da t?p fak?ltesinde ??renci idi.
?Tek hat?rlayabildi?im, o?lumun parampar?a olmu? kafas? ile 20 y?ll?k kar?m?n ikiye b?l?nm?? bedeni? diyen Haytem g?zya?lar?na bo?ularak, ?Onlar? ?ld?rmek yetmedi... Kafalar?n? u?urdular, yakt?lar, parampar?a ettiler? dedi. Irak h?k?metinin, katledilen 17 Irakl? i?in 8 milyon dolar tazminat talep etmesine de ?fkelenen Haytem, ?Para, kaybettiklerimizi geri getirmez. O g?n ?ld?r?lenler i?in kimse bedel belirleyemez? diye konu?tu.
Tan?klar?n s?ylediklerini aktaran Haytem, ?O?lumun kafas? parampar?a, kar?ma sar?lm?? halde oldu?unu s?ylediler. Kar?m, o?luma sar?lm?? ba??r?yormu?. Yard?m istiyormu?. Kar?m?n yard?m istedi?ini anlam??lar ve kur?un ya?muruna tutmu?lar...? Haytem, art?k tek istediklerinin ?adil bir yarg?lama? oldu?unu s?yledi. Sevdiklerini anlat?rken, y?zlerine ???k dolan Haytem, ?Tek istedi?imiz adil bir yarg?lama. Davaya bakacak yarg?c?n, sadece ?unu d???nmesini ve ona g?re karar vermesini istiyoruz; ?Allah korusun, ben de orada olsayd?m...? (DI? HABERLER)
* ?Haytem?in ger?ek ad?, g?venli?i i?in CNN taraf?ndan sakl? tutulmu?tur.
www.evrensel.net