Putin: Tek kutuplu d?nya d?zeni ba?ar?l? olamaz

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, suikast s?ylentilerine ra?men kat?ld??? Tahran?daki Hazar Denizi?ne k?y?s? olan ?lkeler toplant?s?n?n ard?ndan gazetecilere yapt??? a??klamada, ?Tek kutuplu d?nya d?zeninin ba?ar?l? ...


Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin, suikast s?ylentilerine ra?men kat?ld??? Tahran?daki Hazar Denizi?ne k?y?s? olan ?lkeler toplant?s?n?n ard?ndan gazetecilere yapt??? a??klamada, ?Tek kutuplu d?nya d?zeninin ba?ar?l? olamayaca??n?? s?yledi. Bir soru ?zerine de ?NATO?nun geni?lemesini bir sorun olarak g?r?yor ve ter?rizm tehlikesinin NATO gibi askeri bir olu?umun geni?lemesiyle ??z?lemeyece?ine inan?yoruz? dedi.
?ABD?nin tek tarafl? siyasetlerine kar??y?z? diyen Putin, ?Aksine birka? kutuplu d?nyadan yanay?z. Kendim de bu d???nceden yanay?m? ifadesini kulland?.
NATO?nun geni?lemesi sorun
?NATO?nun geni?lemesinden iyi bir sonu? ??kaca??n? sanm?yorum? diyen Putin, ?D?nyan?n bug?n kar?? kar??ya bulundu?u, ter?rizm, uyu?turucu, sava?lar ve askeri m?dahaleler gibi ?nemli sorunlar ve bunun yan?nda di?er sorunlar da NATO?nun geni?lemesiyle ??z?lemez. Bu sorunlar sadece g?ven yaratmakla ??z?l?r? diye konu?tu. Putin, s?zlerini ??yle s?rd?rd?; ?ABD tek kutuplu bir d?nya projesini uygulamaya ge?irmek istiyorsa, ba?ar?l? olamayacak. ??nk?, d?nyadaki hi?bir g??, d?nyan?n bug?nk? sorunlar?n? tek ba??na ??zemez. Irak ve Afganistan??n bug?nk? durumu da bu tek tarafl? d???nceden kaynaklan?yor? (DI? HABERLER)

Tahran?a n?kleer ?nerisi

Rusya Devlet Ba?kan? Vladimir Putin?in, ?ran?dan ayr?lmadan ?nce bu ?lkenin n?kleer sorununa ili?kin bir ?neride bulundu?u, Tahran y?netiminin de bu ?neriyi de?erlendirece?i bildirildi.
Resmi haber ajans? IRNA?n?n bildirdi?ine g?re, Hazar Denizi?ne k?y?s? bulunan ?lkeler devlet ba?kanlar? zirvesi i?in ?nceki g?n Tahran?a giden Putin, ?ran??n dini lideri Ayetullah Ali Hamaney ile g?r??mesinde, ?ran??n Bat?l? ?lkelerle gerginli?e neden olan n?kleer sorununun ??z?m?ne ili?kin bir ?neride bulundu.
??eri?i hakk?nda bilgi verilmeyen ?neri kar??s?nda Hamaney?in Putin?e, ?A??klamalar?n?z ve ?nerilerinizi de?erlendirece?iz? dedi?i belirtildi.
Cumhurba?kan? Mahmud Ahmedinecad ile de ikinci bir g?r??me yapan Putin?in, Ahmedinecad?? ?lkesine davet etti?i, Ahmedinecad??n da bu daveti kabul etti?i bildirildi.
G?r??meden sonra ortak bir bildiride, Bu?ehr n?kleer santral?n?n ?vaktinde tamamlanaca?? ve ?ran??n 2 yeni n?kleer santral konusunda da Rusya?dan yard?m istedi?i? s?ylendi. (DI? HABERLER)
www.evrensel.net